133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 38 - Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος εκ των μη αιρετών, το οποίο προέρχεται από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και προΐσταται Διεύθυν- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν αυτό κρίνει θέ- ματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινω- νίας, εισηγείται ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υ- ποστήριξη των εν λόγω Γραφείων Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω- νίας συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως πρόεδρο, τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας, τους δυο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι μέλη του Σ.Ε.Ε.Π., και έναν εκπρόσωπο του αντι- προσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Ο εκ- πρόσωπος του συνδικαλιστικού σωματείου πρέπει να φέρει το βαθμό τουλάχιστον του Συμβούλου Επικοινω- νίας Α΄, υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυ- τού και ορίζεται μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ- βουλίου με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλες τις υπηρε- σιακές μεταβολές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβού- λων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, καθώς και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύ- θυνσης, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του υ- πάλληλο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Καθή- κοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Συμ- βούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχι- στον Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με α- παρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέ- λη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαι- τείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισο- ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρ- χουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολου- θούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. Η γνώμη της τυχόν μει- οψηφίας καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό του Συμβου- λίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Η ημερή- σια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ