133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 39 - Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 39Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβού- λων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός ή Διοικητικός - Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογι- στικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστημόνων από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργού- νται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα της μετακί- νησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετάθεση των υπαλλήλων της προηγούμενης πα- ραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Ε- πικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συμπληρώσει τε- τραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετά- θεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέ- λευση της τετραετίας είτε μετά από αίτησή του είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζο- νται, επί ποινή ακυρότητας, με ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία στο σώμα της απόφασης μετάθεσης, είτε εάν έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίμου μεγαλύτερου α- πό τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Ανώτατο όριο συνε- χούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινω- νίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρε- σίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρο- μίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την ο- κταετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε ελληνικές διπλωματικές αρχές, μετατίθενται ή μετα- κινούνται υποχρεωτικά σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλά- δα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν συμπληρώσουν οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος απόσπασής τους αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε περίπτωση νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωματι- κή ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν α- πό την παρέλευση δύο ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα με- τά την επιστροφή του υπαλλήλου από το εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παρα- γράφων 2 και 3 μπορεί να εξαιρούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Υπηρε- σιακού Συμβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνω- ρίζουν αποδεδειγμένα με αναγνωρισμένο τίτλο σπου- δών μια από τις γλώσσες αραβική, κινεζική και ιαπωνική και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώ- ρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ε- ξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και των λοιπών υπαλ- λήλων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα τέσσερα χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοι- νωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν τον απαιτούμε- νο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συ- νταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπώνται για υπηρεσία στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 α- πό και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγμα- τοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετι- κούς λόγους και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρε- σιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλή- λων εκτός των ανωτέρω ορίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύ- που και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί- ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιοποιεί εγγρά- φως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, που προβλέπεται να κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόμε- νου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέ- ωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρ- φωση της γνώμης για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο εξωτερικό λαμβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, ό- πως αναλύονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το Πα- ράρτημα II για τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και το παράρτημα ΙΙΙ για τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς υπαλλήλους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νό- μου: α) την αίτηση του υπαλλήλου, β) τις υπηρεσιακές ανάγκες, γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλλη- λος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τον φάκελό του και από σχετική συνέντευξη, για την οποία τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι Γραμματείς Επικοινωνίας Β΄ αμέσως μετά το διορισμό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για δυο έτη σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ε- νημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρμόζο- νται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ