133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ
Άρθρο 16Σύσταση - Σκοπός - ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου ε- πίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής- Ε.Ρ.Τ.net A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθορι- στεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται- ρίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄314) και συμπληρωματικά από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών, του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθ- μίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλ- λευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (δια- νομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 3 και η παρ. 17 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) εφαρ- μόζονται για τη λειτουργία της εταιρίας ως παρόχου δι- κτύου για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμά- των προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τη μετάδοση προγραμμάτων τρίτων εφαρμόζο- νται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4070/2012. β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος). γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως εν- δεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext. δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύ- ου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμο- γής (Application Programming Interface, API). ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμμα- τος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοή- γησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρη- ση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφά- λειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως: α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επί- γειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυ- τού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδο- σης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συ- μπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κά- λυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώ- ρας. β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80 παρ.1 εδάφιο Στ΄ του ν. 4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο 7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρα- κτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λπ.) τις πράξεις και αποφάσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και εγ- χώριων αρμόδιων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ε- πτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ. Το μετοχικό κεφά- λαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδε- ται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλ- λες πηγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η α- ποζημίωση, αντιμισθία, οι όροι απασχόλησης, καθηκό- ντων, ανάκλησης κ.λπ. των μελών του Δ.Σ. και του διευ- θύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμ- φωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την κοινή απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οι- κονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέμα- τα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμο- διότητες της γενικής συνέλευσης. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχο- νται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέ- γει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δη- μόσιο, για πενταετή θητεία, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικα- σία. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέ- χρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από: α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθ- μους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέ- λευση των μετόχων της παραγράφου 10 του παρόντος ως εξής: ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους α- ναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εται- ρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κα- τωτέρω. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμέ- νης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του α- ντικειμένου της εταιρίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπλη- ρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφο- ρία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπό- δειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λει- τουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία τριών (3) μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εται- ρία. Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή α- ποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, ε- φόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συ- μπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπλη- ρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σει- ρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επό- μενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την απο- ζημίωση του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελε- στικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρε- σιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις α- ναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμέ- νων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρ- μοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και ό- σες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 9.Τα ασυμβίβαστα της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ι- διότητας μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας. 10. Η γενική συνέλευση αποτελείται από: α) τον Υ- πουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρμό- διο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Υπουργό Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι το ανώτατο όργα- νό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υ- πόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εται- ρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτα- κτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέ- λευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γε- νικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέ- λευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανα- τίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατι- κό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία. 11. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εται- ρίας και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ρυθμίζονται θέματα διάθεσης α- πασχολουμένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, καθώς επίσης το αντικείμενο, η διάρκεια απασχό- λησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Οι απασχολούμε- νοι που διατίθενται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατη- ρούν τις αποδοχές της θέσης τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύ- νοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρό- νου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσε- ών του με αυτή θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρό- σληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 12. Μετά το τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρ- θρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 24), προστίθεται ε- δάφιο β΄ ως εξής: «Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφω- νίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), λό- γω της πρόσφατης επανασύστασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με το ν. 4324/2015 (Α΄ 44), η προθεσμία του προηγούμενου ε- δαφίου υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31.12.2016.»

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ