133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 24 - Στρατηγικός σχεδιασμός
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24Στρατηγικός σχεδιασμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της ε- θνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρμόδια οργανική μο- νάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει κάθε τρία (3) χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρί- νεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνια- κής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτι- κού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έν- νοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και δράσεις. Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς της εθνι- κής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Δεκέμβριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρ- μόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας έκθεση αξιολόγησης των δρά- σεων εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής του απερχόμε- νου έτους και γίνεται αναθεώρηση του στρατηγικού σχε- δίου, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η οποία εγκρίνε- ται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως μέχρι το τέλος του μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγι- κό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με πράξη του Υ- πουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της προηγούμενης παραγράφου και για το συντονισμό των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των Υπουρ- γείων και των εποπτευόμενων από αυτά δημοσίων φορέ- ων μπορεί να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο γραφείο κάθε Υπουργού με κοινή απόφα- ση αυτού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού υπάλληλος του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και για μέχρι τρία (3) έτη. Ο υπάλληλος υποβάλλει στην αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής οργανι- κή μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας, στο τέλος κάθε εξαμήνου έκθεση απολογι- σμού ενεργειών και δράσεών του, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργό και στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ