133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 41 - Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 41Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω- σης και Επικοινωνίας, το οποίο υπηρετεί σε Γραφεία Τύ- που και Επικοινωνίας, που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊ- κής ζώνης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μπορεί με επιλογή του να λαμβάνει το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το οποίο δικαιούται, είτε σε ευρώ είτε στο νό- μισμα της χώρας διαπίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέ- ων Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός και οι ειδικοί ε- πιστήμονες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο ε- ξωτερικό, είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση, λαμβά- νουν επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξή- σεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των οι- κογενειακών βαρών, που αναλογούν στη θέση, στην κα- τηγορία και στο βαθμό τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ι- σχύουσες αποφάσεις για τους υπαλλήλους του Υπουρ- γείου Εξωτερικών και με τις αντιστοιχίσεις της παραγρά- φου 1 του άρθρου 34 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 40.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας διπλωματικής αρχής της έδρας του Γραφείου Τύ- που και Επικοινωνίας καταβάλλεται προσαύξηση για τη στέγαση και τα οικογενειακά βάρη μόνο σε εκείνον από τους συζύγους, που δικαιούται το μεγαλύτερο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταμένου Γρα- φείου Τύπου και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα με- γαλύτερο του ενός μηνός καταβάλλεται στον αναπλη- ρωτή το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή του προϊ- σταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δικαίωμα για την καταβολή του επιδόματος υπη- ρεσίας στην αλλοδαπή αρχίζει από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνω- στοποίηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας προς την Κεντρική Υπηρεσία και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε πε- ρίπτωση μετάθεσης ή λήξης της απόσπασης ή αποχώρη- σης από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου το δικαίωμα παύει τη δέκατη η- μέρα από την ημερομηνία του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης από την ημέρα της παραίτησης.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ