133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 55Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κα- τά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή α- πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουρ- γού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώ- σεις και τα προνόμια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαπίστευ- σής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι οποίοι επιθυμούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έ- λεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ- πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με από- φαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτι- κή Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του δημό- σιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαί- ου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποι- ηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212). Ομοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων δια- τάξεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι- νωνίας. Οι αποδοχές των υπάλληλων, που αποσπώνται καλύπτονται με αντίστοιχη μεταφορά των σχετικών πι- στώσεων από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υπο- δοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακε- δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας, να απα- σχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργα- σίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρο- νικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτι- κού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ο- μαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μονίμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γε- νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμ- βουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Στους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και μπορεί να ανακαλεί- ται με τον ίδιο τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της πα- ραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προστίθεται περίπτωση κα΄, ως εξής: «κα. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δή- μο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 2-4».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α΄158) αντικαθί- σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου αρχίζει από τις 2.1.2016. 2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τιμολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του ν. 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προ- στίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPT Α.Ε., ύστερα από αίτηση των μελών των μουσικών συνό- λων της, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρ- θρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, καθώς και η παροχή διδακτικού έργου. Κατά το χρονικό διάστη- μα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ο- ποία πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η άδεια θεω- ρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ' ε- ξαίρεση η παροχή διδακτικού έργου και στο πάσης φύ- σεως προσωπικό του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος α- ποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των α- νεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θη- τεία.

Άρθρο 56Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Γενική Γραμμα- τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 34 γίνεται ως εξής: α) Στις κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώ- δεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυ- φθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύ- ουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄. β) Εάν στο στάδιο α΄ δεν καλυφθούν οι προβλεπόμε- νες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινω- νίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινω- νίας Β΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν στο στάδιο α΄, και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλά- χιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋ- πηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επι- κοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κα- τατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄. γ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέ- ση Συμβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α΄και β΄ και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. δ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β΄ κατα- τάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτή- ματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μέχρι τρία έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κατατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνο- νται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη δια- δικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή α- πό το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄, κατ’ εξαίρεση του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 1, περίπτω- ση δ΄ του άρθρου 36 και σε αριθμό θέσεων μέχρι δεκα- πέντε, που θα προσδιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι κατετάγησαν στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την πα- ράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα καταταγούν με τη διαδικασία της παραγρά- φου 1 σε βαθμό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέ- ση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με δικαίω- μα λήψης των αποδοχών της θέσης τους μέχρι την αντι- κατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο ε- ντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται μετάθεση ή μετακίνηση του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρε- σία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τού- το.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης για τα Γραφεία Α΄ τάξης και Τμήματος για τα Γραφεία Β΄ και Γ΄ τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρε- τούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοι- νωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υ- ποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρε- σιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθε- σης στο εξωτερικό. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται ό- σοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινω- νίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικη- τικός – Οικονομικός και ειδικοί επιστήμονες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δεκατέσσερα έ- τη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική δι- πλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλά- δα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να α- παιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 36 παράγραφος 11 εφαρμόζονται οι κείμε- νες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στις υφιστάμενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων των υπαλλήλων και εφεξής γίνεται αναγωγή των βαθ- μών της εκατονταβάθμιας κλίμακας σε βαθμούς δεκα- βάθμιας κλίμακας με τη διαίρεση του εκατονταβάθμιου βαθμού με τον παρονομαστή δέκα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήματος V- 2-ΕΛΛ του ν. 4046/2012 (Α΄ 28) περί αναστολής διενέρ- γειας προαγωγών δεν εφαρμόζεται στις, κατά τα άρθρα 34 παρ. 1 και 36, βαθμολογικές προαγωγές των υπαλλή- λων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινω- νίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενι- κή Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ιδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακε- δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρό- ντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέ- ρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υ- ποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 55 του παρόντος, άδεια. Με- τά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομά- δος όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότηττες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με την εξαίρε- ση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικη- τικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολού- νται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο μαζι- κής ενημέρωσης άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμ- βασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάτα- ξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου α- πό τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δη- μοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄212), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτι- κή Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ- γού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄αντιστοιχεί σε αυτό του Συμβούλου Πρεσβείας για τα πρώτα τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 57Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται οι διατάξεις: α) των άρθρων 1 έως 19 του ν. 3166/2003 (Α΄ 178), β) του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έ ως 14 και του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), γ) του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), δ) του άρθρου 53 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και ε) του άρθρου 26 παρ. 12 εδάφιο δ΄ του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρό ντος νόμου καταργείται.

Άρθρο 58

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/10.9.2015 (Α’ 108), αντικαθίσταται ως ε ξής: «Άρθρο 19 Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, συ νολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα ενός εκατομ μυρίων (151.000.000,00) ευρώ, εκ των οποίων τα δεκαο κτώ εκατομμύρια (18.000.000,00) ευρώ βαρύνουν το έ τος 2014, τα εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χι λιάδες (68.400.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (64.600.000,00) ευρώ το έτος 2016. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

Άρθρο 59Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ