133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 44Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των δια- τάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ό- πως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Α- νώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον ο- ποίο έχουν ανατεθεί η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ- ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 45Σκοπός - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμ- μάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψη- φιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υπο- βοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εταιρεία είναι ιδίως αρμόδια για: α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελί- ξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. β) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ε- ρευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υ- ποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους. γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμε- τάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης. δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τρά- πεζας δεδομένων. ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενη- μερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία. στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλι- κού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρη- σης. η) Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακου- στικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιω- τικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών. θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμ- μάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας. ι) Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοα- κουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημι- ουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προ- γραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξω- τερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδι- κασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανά- ληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό το- μέα. ιβ) Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Η προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματο- ποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Ο εθνικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, κα- θώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υπο- δομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελ- λάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναλαμ- βάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανι- σμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ε- ταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με πα- ρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραμμα- τικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψη- φιακής τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δημόσιος φορέας αρμόδιος για τη δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, και σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρω- ση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντή- ρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων, που αναφέρο- νται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικο- ακουστικών αρχείων από το ΕΚΟΜΕ, ο παραγωγός κινη- ματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυ- που υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κό- στος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το α- ντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δι- καιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 3905/2010 (Α΄ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγε- ται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώ- ματος των δικαιούχων του έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Α- θλητισμού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνια- κή πολιτική Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, οι προ- ϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη λε- πτομέρεια, η οποία αφορά στην κατάθεση των κινηματο- γραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση αυτών, ε- φόσον: α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δι- καιούχου των δικαιωμάτων εκάστου έργου και β) δεν υ- πάρχει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υ- λικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ι- διωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έ- λεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδή- ποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της πράξης μεταβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ένα έτος, αντίγρα- φο του τηρούμενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

Άρθρο 46Διοίκηση – Διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 47Διοικητικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι επταμελές και αποτε- λείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. β) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Α- νάπτυξης και Τουρισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υ- παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβα- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπο- δεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό. γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται α- πό τον αρμόδιο Υπουργό. δ) Δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Ενημέ- ρωσης και Επικοινωνίας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υ- παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβα- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορί- ζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων β΄και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτεί- νουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει αντίστοιχα τα μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους κατά την κρίση του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέ- τουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινη απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, μετά από σχετική πρόταση των Υ- πουργών των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα- τότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστη- μα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακο- λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικα- τάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέ- ραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για ο- ποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίστα- ται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με κοινή από- φαση της παραγράφου 3, η οποία δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Δι- ευθύνοντος Συμβούλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φο- ρά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόε- δρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία α- κόμη μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υ- περισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ- βούλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσω- πα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολο- κλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έ- χουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόε- δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφο- ρά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρ- μόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρ- μοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου- λο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίω- μα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.

Άρθρο 48Πρόεδρος και Διευθύνων ΣύμβουλοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται μετά από δη- μόσια προκήρυξη του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού- λου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έ- χει την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να είναι επιστήμο- νας εγνωσμένου κύρους, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλο- δαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα και να διαθέτει αποδε- δειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσε- ων του Δ.Σ.. β) Εκπροσωπεί νομίμως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανι- σμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγή- σεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίη- ση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ζ) Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών. η) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. θ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις α- ποφάσεις του Δ.Σ.. ι) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού, καθώς και της ετή- σιας έκθεσης πεπραγμένων. ια) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό. ιβ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιγ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιδ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιε) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις α- ποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επό- μενη συνεδρίασή του. ιστ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου- λίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με α- πόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Δι- ευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν ελ- λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθή- κοντά του μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουρ- γού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμ- βούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύ- ουν.

Άρθρο 49Προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. - Κατηγορίες ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στελεχώνεται από τις παρακάτω κα- τηγορίες προσωπικού: α) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνο- λογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δεκαπέντε και από αυτές δέκα Πανεπιστη- μιακής Εκπαίδευσης και πέντε Τεχνολογικής Εκπαίδευ- σης. β) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πέντε και από αυτές τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δυο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. γ) Ένας Νομικός Σύμβουλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπό στοιχεία α΄ και β΄ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νο- μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτε- ρου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), με την μεταφορά της αντί- στοιχης θέσης. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή από- φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική ε- πικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοι- νωνιακή πολιτική Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμό- διου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να απο- σπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί- ου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). Η απόσπαση των υπαλλήλων γίνεται με τη διαδικασία, η οποία ορίζε- ται από τις σχετικές γενικές διατάξεις για κάθε συγκε- κριμένη κατηγορία από αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της πα- ραγράφου 1 μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων αυτές κα- λύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

Άρθρο 50Οικονομική Διαχείριση και ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε εί- κοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύ- ξησης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέ- λευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουρ- γό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινω- νιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί πόροι του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. προέρχονται α- πό: α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπο- λογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. β) Τις επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτι- κούς φορείς ή από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών. γ) Τις δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. γίνεται πάντα με το ευ- εργέτημα της απογραφής. δ) Τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγματος ε- ξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρό- σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες. ε) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων. στ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. ζ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσε- ων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προ- σαρμογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολό- γηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβά- σεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κα- νονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007, Α΄ 150 και ν. 4281/2014, Α΄ 160).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθο- ρίζονται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αποδοχών των δημο- σίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέρ- γεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος ά- σκησης αυτού.

Άρθρο 51Κανονισμοί Λειτουργίας και Οικονομικής ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε εννέα μήνες από τη δημοσίευση του νό- μου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. κα- ταρτίζει και υποβάλλει στον αρμόδιο για την εθνική επι- κοινωνιακή πολιτική Υπουργό τον Κανονισμό Οργάνω- σης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομι- κών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κα- τάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε Διευθύνσεις και Τμήματα και οι αρμοδιό- τητες αυτών και καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υ- παλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφο- ρά σε θέματα κατάστασης προσωπικού. Κατά τα λοιπά ε- φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κα- τάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμών και απολογι- σμού, προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 50.

Άρθρο 52Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών

Μέσων Ενημέρωσης Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέ- σων Ενημέρωσης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχω- ρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσε- ων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως αυτά καθο- ρίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Επιχει- ρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αι- τήσεώς τους.

Άρθρο 53Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων ΕνημέρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αί- τηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υ- πηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλω- ση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία: α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Η- λεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο α- ριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυ- τής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώ- ου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνο- μα του νομίμου εκπροσώπου της. β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ- θρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Ε- φόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της ε- ταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέ- χρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων ε- ταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υ- ποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται α- πό δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέ- σων Ενημέρωσης. δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υπο- χρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενη- μέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Άρθρο 54Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρο- νικών Μέσων Ενημέρωσης: α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακου- στικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμμα- τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμε- να από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις ο- ποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α΄ 186), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμά- των του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πο- λιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανά- θεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμά- των. γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευ- νητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογρά- φων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντα- κτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ