133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 32 - Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και ΕπικοινωνίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετού- νται: α) υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, β) δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι απο- σπασμένοι σε αυτή από εποπτευόμενο από αυτή νομικό πρόσωπο, γ) υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι- κός, Διοικητικός - Οικονομικός ή ειδικοί επιστήμονες ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικο- νομικών καθηκόντων, δ) επιτόπιο προσωπικό γραμματέων - μεταφραστών για την εκτέλεση μεταφραστικών καθηκόντων και καθη- κόντων γραμματειακής υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προη- γούμενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία του- λάχιστον δύο (2) ετών σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλά- δα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστο- ποιούνται με αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθει- ας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών αναγνω- ρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλ- λοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δη- μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η σχετική γνώση και το επίπεδο της χρήση ηλεκτρο- νικών υπολογιστών πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ό- πως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών πληροφο- ρικής από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ- ματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαί- ωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο- διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σύζυγοι υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επι- κοινωνίας υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμ- ματέων Επικοινωνίας, δημοσιογράφων και διοικητικών υ- παλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Ε- πικοινωνίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημο- σίου ή εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση εξαρτημέ- νης εργασίας αορίστου χρόνου, μπορεί να αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υ- πουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, στο οποίο υπηρε- τεί ο σύζυγός τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του τελευταίου. Οι αποσπώμενοι επιτελούν κα- θήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και δεν δικαιούνται επί- δομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών. Δικαιούνται τις αποδοχές τους της ημεδαπής, οι οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ