59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 102 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρό- ντος.» και η παράγραφος 15 αναριθμείται σε παράγραφο 14. 8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012 οι λέξεις «εκ προθέσεως» διαγράφονται, οι λέξεις «επιτρέπει σε τρίτο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αφήνει άλλον» και η παράγραφος 16 αναριθμείται σε παράγραφο 15. 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 103 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) αντικαθίστανται ως εξής: «Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται και τροπο- ποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μονα- δικού μετόχου της εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και διέπεται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.». 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμά- των του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.». 3. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 οι λέξεις «με την κοινή απόφαση διορι- σμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντι- καθίστανται από τις λέξεις «με την απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών». β) Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 διαγράφεται η φράση «ως εξής: ένα (1) μέ- λος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζο- νται από τον Υπουργό Επικράτειας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τους αναπληρω- τές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.». 4.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, είναι το ανώτατο όργα- νο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.». β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός παρίσταται αυτο- προσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του.». 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.