110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 47 - Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. συνιστάται Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. και διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιστημονικούς Τομείς, ως εξής: - Τομέας Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέ- ψεων, - Τομέας Μικροοικονομικής Πολιτικής και Μικροπρο- σομοιώσεων, - Τομέας Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και επικουρεί το έργο του Σ.Ο.Ε., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με αυτές στα ακόλουθα θέματα: α) διεκπεραιώνει την εφαρμοσμένη οικονομική έρευνα και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πο- λιτικής, β) αναλύει με εργαλεία μακροοικονομικών προβλέψε- ων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γ) αναλύει με εργαλεία μικροπροσομοίωσης μέτρα φορολογικής και επιδοματικής πολιτικής και τα αξιολο- γεί ως προς το δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών της ελλη- νικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και προε- τοιμάζει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα για τη συμπεριφορά των μεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αυτά αναδεικνύουν, ε) συντάσσει εκθέσεις και μελέτες βάσει των οικονο- μικών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά σημειώματα αναφορικά με τις θέσεις και τα συμπεράσματα περιοδικών εκθέσεων και μελετών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, καθώς και διεθνών κέντρων εφαρμοσμένων οικονομι- κών ερευνών, στ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρω- ζώνης και των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ζ) συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τον αρμό- διο Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, με ερ- γαλείο την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση, τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε κάθε είδους διαπραγ- ματεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων, θ) συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κυ- βέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιμες Αντι- προσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς για την αποτελεσματική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερικό.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.