110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 60
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 60ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται από την 1.9.2016 έως και τις 9.9.2017. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώ- ματος, στις οποίες λειτουργεί οργανική μονάδα αρμό- δια για την κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται με τις ομάδες Κ.Α.Ε. 0800 και 1000. Στην παρ. 6γ του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.07- 410 Ελληνική Αστυνομία» με τη φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνομίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες των ειδικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του έτους 2014 μέχρι και 30.6.2017, οι οποίες έχουν πραγματοποι- ηθεί με διαδικασίες όμοιες με δαπάνες που κρίθηκαν, με Πράξεις του Επιτρόπου ή Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πληρωτέες λόγω συγγνωστής πλάνης, δύ- νανται να εκκαθαρίζονται και να ενταλματοποιούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών εξόδων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης των αντίστοιχων Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δύνανται επίσης να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για πραγματοποιηθείσες δαπάνες που απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω πραγμα- τοποίησής τους από επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες των ειδικών φορέων, εκτός της κεντρικής αναθέτουσας αρχής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί μερική ή γενική δια- χείριση ή σε κάθε περίπτωση έχουν αρμοδιότητα πραγ- ματοποίησης δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβάρυναν άμεσα το Δημόσιο, εφόσον η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται στις οικείες συμβάσεις.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.