110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 46 - Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Ε.Υ.Π.
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Ε.Υ.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 29, πλην των άρθρων 13, της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρμόζονται από 1.1.2017 στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο- φοριών (Ε.Υ.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. καταβάλλεται μη- νιαίο επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας στο ύψος και με τις προϋποθέσεις, που είχαν διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2016 έως την αναδιαμόρφωση του καθε- στώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., συμπεριλαμ- βανομένου του Διοικητή και των Υποδιοικητών, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώμα- τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) που υπηρετεί σε αυτή, χορηγείται μηνιαίο επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορή- γησης του επιδόματος ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά στο ύψος που είχαν διαμορφω- θεί κατά τις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώμα- τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυ- ροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης συμπεριλαμβανομένης της ειδικής αποζημίωσης για ερ- γασία πέραν του πενθημέρου, που χορηγείται μόνο στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν καταβάλλεται το τυχόν δικαιούμενο επίδομα θέ- σης ευθύνης της οργανικής τους θέσης. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου σε υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Υ.Π. δικαιούται το αντί- στοιχο επίδομα θέσης ευθύνης με αυτό που λαμβάνει το πολιτικό προσωπικό. Δεν καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 για τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης των ανωτέρω στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσό- ντα, το χρόνο υπηρεσίας τους στην Ε.Υ.Π. και το χρόνο προϋπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί μέχρι και στις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου απο- τελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17 και 19 του ν. 4354/2015 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σύμ- φωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντί- κειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2017.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.