110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 10Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστί- θεται νέα παράγραφος 7α ως εξής: «7α. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για αν- θοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπου- μπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 12 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπο- ρά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 17 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτή- ματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των προς λιανική πώληση συσκευασμέ- νων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2017.

Άρθρο 11Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων ΕσόδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 30Α του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90), μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο πίνακας χρεών μπορεί να αντικαθίσταται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά το μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο τέλος του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντα Κώδικα περί κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται αναλο- γικά και στα εγκαταστημένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).». β) Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, το άρθρο 62 του ν. 4170/ 2013 (Α΄163) λαμβάνεται υπόψη όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 μετά τις λέξεις «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλα πρόσωπα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά πε- ρίπτωση, μοναδικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα μέρη, το υποχρεωτικό περιεχόμενο των κοινοποιούμενων κατα- σχετηρίων, της άρσης και του περιορισμού αυτών και των υποβαλλόμενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτο- ποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και πα- ραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε, εφόσον επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων ηλεκτρο- νικού χρήματος ή ιδρυμάτων πληρωμών καθίσταται υπο- χρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι μπορεί να εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α μόνο σε περιπτώσεις που αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πλη- ρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλε- κτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακα- τάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.».

Άρθρο 12Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξε- ων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υπο- καταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγ- γελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορό- φους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτή- ματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ- ουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογι- κού έτους 2017 και επόμενων.

Άρθρο 13Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του ν. 4223/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέ- δου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής και οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα: «4. Ειδικά, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, που χορηγήθηκαν με πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικη- τικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.».

Άρθρο 14Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ΄ ανώτα- το όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώ- τη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστί- θεται νέα παράγραφος 41 ως εξής: «41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η καταβο- λή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κατα- βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Άρθρο 15Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων

Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσω- πα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελ- λάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότη- τας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαι- δευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013.».

Άρθρο 16Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρ- θρου 55 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), μετά την περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 (Α΄ 65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου (Α΄ 79) και κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρχές και οι φορείς των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ μπορούν να ορίζουν μέχρι δύο (2) αναπληρωτές για τον εκπρόσωπό τους στην ανωτέρω Επιτροπή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 13 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, προστίθεται παράγραφος 13α, ως εξής: «13.α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιεί δειγ- ματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των επο- πτευόμενων από αυτή ιδρυμάτων και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και καθίσταται αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 14 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, αντικαθίσταται ως εξής: «14. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσι- οδότηση αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως το ένα δέκατο (1/10) του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά περίπτωση, ο εποπτευόμε- νος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας ή ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ή έρ- γου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.».

Άρθρο 17Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3691/2008ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/ 2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής: «α) Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικο- νομικής Πολιτικής και Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή- ματος).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 προστί- θεται νέα περίπτωση ιβ΄, ως εξής: «ιβ) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).».

Άρθρο 18Τροποποίηση των άρθρων 59 και 163 του ν. 4261/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α΄107), αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) προβαίνει σε πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές σε κατόχους μέσων που περιλαμβάνο- νται στα ίδια κεφάλαια,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 163 του ν. 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 109, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία ιδρύμα- τος με σημαντικά υποκαταστήματα σε άλλα κράτη - μέλη συστήνει σώμα εποπτών υπό την προεδρία της, προκει- μένου να διευκολύνει τη λήψη κοινής απόφασης για το χαρακτηρισμό ενός υποκαταστήματος ως σημαντικού που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 51.».

Άρθρο 19Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν. 4387/2016.

Άρθρο 20Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την, δυνάμει του Κανο- νισμού (ΕΕ) 2016/1011 (EEL 171/29.6.2016), εκπλήρωση των καθηκόντων των διαχειριστών των δεικτών αναφο- ράς του Κανονισμού και των εποπτευόμενων οντοτήτων είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι επιφορτισμένη με την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή, την ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), άλλες ευρωπαϊκές αρχές και τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών.

Άρθρο 21Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας: α) διαθέτει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και σε άλλα δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή και λαμβάνει έγγραφα ή αντίγραφά τους, β) απαιτεί ή ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρό- σωπο εμπλέκεται στην παροχή δείκτη αναφοράς και στη συνεισφορά σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των παρό- χων υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες, υπηρεσίες ή δραστηριότητες σχετικές με την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, καθώς επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, καλεί και θέτει ερωτήματα σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο με στόχο τη λήψη πληροφοριών, γ) ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τους δείκτες αναφο- ράς βασικών προϊόντων, από συνεισφέροντες σε σχετι- κές αγορές άμεσης παράδοσης μέσω, κατά περίπτωση, τυποποιημένων μορφότυπων και εκθέσεων σχετικά με συναλλαγές και άμεση πρόσβαση στα συστήματα των διαπραγματευτών, δ) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες σε χώρους εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, ε) εισέρχεται σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, για να κατάσχει έγγραφα και λοιπά δε- δομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απο- δειχθεί παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Στην περίπτωση που απαιτείται προηγούμενη έγκριση της δικαστικής αρχής, η εξουσία αυτή ασκείται μόνον μετά την εξασφάλιση της εν λόγω έγκρισης, στ) απαιτεί να λάβει υφιστάμενες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή άλλα αρχεία κίνησης δεδομένων που τηρούν εποπτευ- όμενες οντότητες, ζ) ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο, η) απαιτεί την προσωρινή παύση κάθε πρακτικής που κατά τη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντιβαίνει στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, θ) επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ι) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφα- λίσει τη σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, μεταξύ άλλων απαι- τώντας από τον οικείο διαχειριστή ή το πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε τον εν λόγω δείκτη αναφοράς ή από αμφότερους, να δημοσιεύσουν διορθωτική δήλωση σχετικά με τις προγενέστερες συνεισφορές ή προγενέ- στερα αριθμητικά στοιχεία για το δείκτη αναφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και την εξουσία να επιβάλει κυρώ- σεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 22, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους: α) άμεσα, β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με διαχειριστές της αγοράς, γ) υπό την ευθύνη τους με μεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή στους διαχειριστές των αγορών, δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διαχειριστής ή άλλη εποπτευόμενη οντότητα που διαθέτει πληροφορίες σε αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν θεωρείται ότι διαπράττει παράβαση τυχόν περιορισμού κοινοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από οποιαδήποτε συμβατική, νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη.

Άρθρο 22Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία να επιβάλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα δι- οικητικά μέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις εξής πα- ραβάσεις: α) τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όπου έχουν εφαρμογή και β) μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επι- θεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 21. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρε- πτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα: α) έκδοση εντολής που υποχρεώνει τον διαχειριστή ή την εποπτευόμενη οντότητα που ευθύνεται για την παράβαση να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει, β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευ- χθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στην περίπτωση που το ύψος τους δύναται να προσδιοριστεί, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δη- μοσίου σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων όπως κάθε φορά ισχύει, γ) δημόσια προειδοποίηση που κατονομάζει τον δια- χειριστή ή την εποπτευόμενη οντότητα που ευθύνεται και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης, δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας ή της εγγραφής στο Μητρώο, ενός διαχειριστή, ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχείρισης στον διαχειριστή ή στον εποπτευόμενο συ- νεισφέροντα ή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που θεωρείται υπεύθυνο για τέτοια παράβαση, στ) επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώ- σεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί, ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή μέγι- στων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχο- νται τουλάχιστον: αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ή ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανο- νισμού (ΕΕ) 2016/1011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, η) σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιβολή μέγι- στων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχο- νται τουλάχιστον σε: αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή στο 10 % του συνολικού ετήσιου κύ- κλου εργασιών του σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα με το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο, ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονι- σμού (ΕΕ) 2016/1011, σε ποσό διακοσίων πενήντα χιλιά- δων (250.000) ευρώ ή στο 2 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα με το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο. Για τους σκοπούς της περίπτωσης η΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επι- χείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένους οικονομικούς λογαρια- σμούς σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, ο σχετικός συνο- λικός κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος του πιστω- τικού ιδρύματος ή της ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής ή εάν πρόκειται για ένωση, το 10 % του συνόλου των κύκλων εργασιών των μελών της.

Άρθρο 23Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη της όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση: α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, β) η κρίσιμη σημασία του δείκτη αναφοράς για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πραγματική οικονομία, γ) ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου, δ) η οικονομική ισχύς του υπαίτιου προσώπου, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από τον συνολικό ετήσιο κύκλο ερ- γασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου φυσικού προσώπου, ε) το μέγεθος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, στο βαθμό που μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν, στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις άλλες αρμόδιες αρχές, με την επιφύλαξη της ανάγκης για εξασφάλιση της παράδοσης των κερδών που αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ζ) προηγούμενες παραβάσεις εκ μέρους του συγκε- κριμένου προσώπου, η) τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την παράβαση από τον υπαίτιο για την αποφυγή της επανάληψής της.

Άρθρο 24Δημοσίευση αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Επιτροπή Κε- φαλαιαγοράς δημοσιεύει στον επίσημο δικτυακό τόπο της κάθε απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις πα- ραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η δημοσί- ευση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις επιβο- λής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πράτ- τει ένα από τα ακόλουθα: α) αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την εν λόγω αναβολή, β) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση, εφόσον αυτή η δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χα- ρακτήρα, γ) δεν δημοσιεύει καθόλου την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ ή β΄ δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί: αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή ββ) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσε- ων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφα- σίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση με ανώνυμο τρόπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση β΄, μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυμης δημοσίευσης θα παύσουν μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κε- φαλαιαγοράς δημοσιεύει επίσης, αμέσως, στον επίσημο δικτυακό τόπο της τις πληροφορίες αυτές και κάθε μετα- γενέστερη πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα της προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση περί ακύρωσης προηγούμενης απόφασης επιβολής κύ- ρωσης ή μέτρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε κάθε από- φαση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο να παραμένει προσβάσιμη στον επίσημο δικτυακό τόπο της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευσή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτή- ρα που περιλαμβάνει η δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το απαραίτητο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 25Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΕσόδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 40 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8.α. Η Αρχή δύναται να αναλαμβάνει, ως ανάδοχος ή ως εταίρος αναδόχων, την υλοποίηση έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες (έργα διδυμοποί- ησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η υλοποίηση των έργων αυτών γίνε- ται από εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Αρχής, (της πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) οι οποίοι αμείβονται για την εργασία αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Εγ- χειρίδιο Διδυμοποίησης» (Twinning Manual) της Ευρω- παϊκής Επιτροπής, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. β. Τα ποσά που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση των έργων παροχής τεχνικής βοήθει- ας προς άλλες χώρες κατατίθενται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τον οποίο θα αναλαμβάνονται οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων της προηγούμενης πε- ρίπτωσης. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ανήκει απο- κλειστικά στην Αρχή και η λειτουργία του καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) μετά τις λέξεις «σε περίπτωση υπέρβασης» προστίθενται οι λέξεις «ή επίτευξης, κατά περίπτωση,».

Άρθρο 26Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ερμού- πολης Σύρου του Νομού Κυκλάδων η κυριότητα τμημά- των των δημοσίων ακινήτων με ΑΒΚ 78 και ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Σύρου (παλαιές αποθήκες Τελω- νείου Σύρου), με τα συστατικά και Παραρτήματά τους, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο στο παρόν το- πογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα I), με στοιχεία 2-3- 8-7 (για το ΑΒΚ 78) και στοιχεία 10-9-3 (για το ΑΒΚ 17), με σκοπό την εκ μέρους του παραχώρηση αυτών κατά χρήση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιεράπετρας Παραγωγών Κηπευτικών, Ελαιολάδου, Μελιού και λοιπών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής «Η ΕΝΩΣΗ»» η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 32 του Γε- νικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματική Υπηρεσία) Λασιθίου, με τα συστατικά και Παραρτήματά του, όπως αυτό εμ- φαίνεται στο συνημμένο στο παρόν διάγραμμα πράξης εφαρμογής (Παράρτημα II), για τις ανάγκες του Συνεται- ρισμού και ιδίως, της συγκέντρωσης και αποθήκευσης του ελαιόλαδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 1674, με τα συστατικά και Παραρτήματά του, του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου (Κτηματική Υπη- ρεσία Πειραιά), όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα III), με στοιχεία 1΄- 1΄΄- 2΄΄- 3΄΄- 4΄΄- 5΄΄- 6΄΄- 7΄΄- 8΄΄- 9΄΄- 10΄΄- 11΄΄- 12΄΄- 13΄΄- 14΄΄- 15΄΄- 16΄΄- 17΄΄- 18΄΄- 19΄΄- 20΄΄- 21΄΄- 22΄΄- 23΄΄- 24΄΄- 25΄΄- 26΄΄- 27΄΄- 28΄΄- 29΄΄- 30΄΄- 31΄΄- 32΄΄- 33΄΄- 34΄΄- 35΄΄- 36΄΄- 37΄΄- 38΄΄- 39΄΄- 40΄΄- 41΄΄- 42΄΄- 43΄΄- 44΄΄- 45΄΄- 46΄΄- 47΄΄- 48΄΄- 49΄΄- 50΄΄- 51΄΄- 52΄΄- 15΄- 14΄- 13΄- 12΄- 11΄- 10΄- 9΄- 8΄- 7΄- 6΄- 5΄- 4΄- 3΄- 2΄- 1΄ (τέσσερις πινακίδες), με σκοπό την εκ μέρους του παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρή- νης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ.), προκειμένου το τελευταίο να φροντίσει, με δικές του δαπάνες, για τη διαμόρφωση, διαχείριση, προστασία και γενικά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και για τη συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, απαγορευομένης ρητώς της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μεταβολής της χρήσης αυτού, ως και της υπέρβασης των σκοπών για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Νισύ- ρου του Νομού Δωδεκανήσου η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 8 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Νομού Δωδεκανήσου (νησίδα Γυαλί, ανατολικό τμήμα, με στοι- χείο α΄), με τα συστατικά και τα Παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα IV), για την ενίσχυση της οικονο- μικής ζωής και την ανάπτυξη του ακριτικού Δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ) το εκ ποσοστού 50% δικαίωμα του Δημοσίου επί της κυριότητας ακινήτου με ΑΒΚ 656 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Έδεσσας, με τα συστατικά και πα- ραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν διάγραμμα πράξης εφαρμογής (Παράρτη- μα V), για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η κυριό- τητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής, με ΚΑΕΚ 240541970004/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας της Περιφερεια- κής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και Πα- ραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Παλαιάς Πόλεως Κέρκυρας-Πινακίδα 18 (Παράρτημα VI), και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας (Παράρτημα VIα), για τη στέγαση των Υπηρεσιών του. Η υπ’ αριθμ. Δ10Α 00066/ 5554πε ΕΞ2014/12.6.2014 κοινή υπουργική από- φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω55ΝΗ-Ζ2Υ) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 418 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τα συστατικά και τα Παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμέ- νο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα VII), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Περιφε- ρειακής Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου ή ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Υπουργός, αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παρα- χώρησης του ακινήτου, στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ. ή η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, στα οποία περιγράφονται τα μεταβιβασθέντα ακίνητα και το δικαί- ωμα επ΄ αυτών, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παραχώρηση της κυριότητας των δημοσίων ακι- νήτων του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγρα- φής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγρα- φής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπό- μενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 27Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2971/2001

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001 (Α΄285) η φράση «έναν υπάλληλο της Κτη- ματικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

Άρθρο 28Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4182/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και δωρεές συ- νιστάμενες σε παροχή υπηρεσιών, υπέρ του Δημοσίου, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργού, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη λει- τουργικών αναγκών υπηρεσιών που ανήκουν στην ορ- γανωτική δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Σε κάθε Υπουργείο συγκροτείται Μητρώο Δωρεών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι δωρεές του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δωρεών, τα στοιχεία και οι πράξεις που καταχωρίζονται σε αυτό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο- μέρεια για την τήρησή του.».

Άρθρο 29Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του ΚράτουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), όπως αντικατα- στάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, στις εξής περι- πτώσεις: αα) Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, ββ) για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων επί φορολογικών και τελωνεια- κών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως (κοινής και διοικητικής), γγ) για τη μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνε- πεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, και δδ) για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο των πάσης φύσεως υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί απο- φάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97). Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και περιέχει συνοπτική αιτιολογία.». β) Το άρθρο 65 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και η κατ’ εξου- σιοδότησή του εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 178/2012 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄2026) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002, αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται: α) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή στους οριζόμε- νους δικηγόρους ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση εν γένει των υποθέσεων του Δημοσί- ου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νομικής υπόθεσης αυτού, συμπεριλαμ- βανομένης της υποχρέωσης παροχής νομικών συμβου- λών και σύμπραξης με τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη ενέργεια που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου. β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γρα- φείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν μπορούν, για δικαιολογη- μένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαιτέρως αυξημένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή οι Δικηγόροι του Δημοσίου ορί- ζονται ειδικά, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ακολουθείται η δια- δικασία της παραγράφου 2 και αμείβονται καθ΄ υπόθε- ση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του πρωτοδικείου. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε καθ΄ υπόθεση, εφαρμοζομένου του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, είτε για μια διετία, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγω- νισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο δια- γωνισμό απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσ- σας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).». β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄214), όπως αντι- καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/ 2011 (Α΄180), καταργείται.

Άρθρο 30Ρύθμιση ζητημάτων Διεθνούς Αερολιμένα ΑθηνώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 30 του ν. 3016/2002 (Α΄110) οι λέξεις «Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίστανται με τη λέξη «Οικονομικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στην από 31.7.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αε- ροδρομίου (Σ.Α.Α.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2338/1995 (Α΄202), αναφέρεται ο Υπουργός Εθνι- κής Οικονομίας, νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 31Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), που προ- στέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφα- λιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής: Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω. Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc. Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται ως αρμόδια υπηρεσία η «Γενική Γραμματεία Πληροφορι- ακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Οικονομι- κών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Α.Α.Δ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρό- ντος νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 32Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από

18.7.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2017 Πρόσθετη Πράξη στο από 18.7.2013 Συνυποσχετι- κό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, όπως ισχύει μετά την από 31.7.2014 Πρόσθε- τη Πράξη αυτού, που κυρώθηκαν με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 18/7/2013 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/7/2014 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΤΟΥ Ν. 4301/2014 (Α’ 223) Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 2017 αφενός 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρ- νησης κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δη- μόσιο») και αφετέρου 2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι του Συνυ- ποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλή- νων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλ- λόμενοι», Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού (στο εξής «Συνυποσχετικό») μεταξύ των Συμβαλλομένων όπως ισχύει μετά την πρόσθετη πράξη της 31 Ιουλίου 2014 και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), στην παρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμ- βαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση των άρθρων 3 «Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Κα- ταβολής της Οικειοθελούς Παροχής», κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας Πρόσθετης Πράξης. Άρθρο 2 1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποί- ησή της με το άρθρο 3 παρ. 1 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία». 2. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, όπως ισχύει μετά την τροποποί- ηση της με το άρθρο 3 παρ. 2 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί τετραετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ’ έτος επί πενταετία», 3. Στη παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Συνυποσχετι- κού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, η φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και το τέλος του έτους 2017», 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Συνυποσχετι- κού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οι- κειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2017, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ’ του προοιμίου του παρόντος, η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2018. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2018 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ» του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.». 5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετι- κού, όπως ισχύει μετά την από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετη Πράξη, η φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014 - 2018».

Άρθρο 3

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Συνυποσχετικού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ, 3 της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 43Α του ν. 4172/2013, και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Συ- νυποσχετικού, για τους μετόχους των πλοιοκτητριών εταιρειών η εισφορά αλληλεγγύης επί των ναυτιλιακών μερισμάτων τους επιβάλλεται στο ποσό αυτών που ει- σάγεται στην Ελλάδα. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Πα- ροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό Που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά τα ως άνω».

Άρθρο 4

Όλοι οι λοιποί συμβατικοί όροι, συνθήκες και προϋπο- θέσεις του Συνυποσχετικού και της από 31 Ιουλίου 2014 Πρόσθετης Πράξης αυτού, εκτός αυτών που ορίζονται από τα άρθρα της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης, παραμένουν αναλλοίωτοι και εν ισχύ.

Άρθρο 5

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυπο- σχετικού «Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού», η έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η πα- ρούσα νέα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης αυτής ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχε- τικό, που τροποποιείται με την παρούσα. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ»

Άρθρο 33Τροποποίηση του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005

Στο άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής: «25.α. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δημόσιων επιχειρή- σεων του παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομι- κών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει τους εκκαθαριστές, οι επιμέρους αρμοδιότητες και υποχρεώ- σεις των οποίων καθορίζονται με τις συμβάσεις που συ- νάπτονται μεταξύ του Υπουργού και των εκκαθαριστών. β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω δημοσίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση μη επάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων τους, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό φορέα των Γενικών Κρα- τικών Δαπανών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η αδυναμία κάλυψης των δαπανών της ειδικής εκκαθάρισης τεκμηριώνεται με αιτιολογημένη έκθεση του ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται οι αμοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι αμοιβές των απασχολούμενων για τις ανάγκες της εκκα- θάρισης, οι λειτουργικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη που κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης, εξαιρου- μένων των προς τρίτους οφειλών και υποχρεώσεων των ως άνω επιχειρήσεων. δ. Μπορεί να ορίζεται αμοιβή επιτυχίας για το έργο του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό που συμφωνείται ανά περίπτωση επί του τελικού τιμήματος της πώλησης, πλέον Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα ως σύνολο ή τμηματικά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριάσματος, μετά την ικανοποίηση των πιστωτών. ε. Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω επιχειρήσεων, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της ειδικής εκκαθάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, διαδικασία και τυχόν άλλο ζήτημα που ανακύπτει κατά την διαδι- κασία της εφαρμογής των ανωτέρω. ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω- νυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για την οποία η ισχύς αρχίζει από 1.1.2017.».

Άρθρο 34Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Διατυπώνει αιτιολογημένη εισήγηση για κάθε σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράμματος ή πρότασης ανα- φορικά με τη δημοσιονομική επίπτωση στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ή του Μ.Π.Δ.Σ. του οικεί- ου φορέα Κεντρικής Διοίκησης ή στα μη φορολογικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και στον προϋπολογισμό ή το Μ.Π.Δ.Σ. των εποπτευόμενων φο- ρέων αυτού. Η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου και αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σε περίπτωση συναρμοδιό- τητας περισσότερων Υπουργείων, ο προϊστάμενος οι- κονομικών υπηρεσιών του επισπεύδοντος Υπουργείου συγκεντρώνει όλες τις αιτιολογημένες εισηγήσεις και τις αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ει- δικότερα, για σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, πολιτικής, προγράμματος ή πρότασης, εφόσον έχει δημοσιονομική επίπτωση για τον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του τα- κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, η εισήγηση του πρώτου εδαφίου διατυπώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η μετακίνηση του προϊσταμένου οικονομικών υπη- ρεσιών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε άλλη θέση, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αίτησής του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.». Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Το Μ.Π.Δ.Σ. περιλαμβάνει: α. Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37, για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια. β. Τους ενδεικτικούς ετήσιους στόχους του ελλείμμα- τος ή του πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια. γ. Τις ποσοτικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων δημο- σιονομικών και άλλων μέτρων οικονομικής πολιτικής επί του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια. δ. Τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και των Ανεξάρτητων Δι- οικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων, από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά. ε. Τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένες δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στην οποία περι- λαμβάνεται η φαρμακευτική δαπάνη και τα επιδόματα ασθένειας για κυλιόμενη περίοδο των επόμενων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ., τεσσάρων (4) ετών κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά. στ. Τον ενδεικτικό στόχο ισοζυγίου του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού. ζ. Τους στόχους ισοζυγίου των Α.Δ.Α., των ενοποιημέ- νων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυ- λιόμενη περίοδο των επομένων, από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων (4) ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά, οι οποίοι τί- θενται στα πλαίσια της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και της πορείας προσαρμογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37 και με τους οποίους είναι συνεπείς οι επιμέρους προϋπολογι- σμοί των άρθρων 64 και 63 αντίστοιχα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «αα. Εκτιμήσεις τακτικών και επενδυτικών δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για τις Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, για το έτος προϋπολογισμού και τα τρία (3) επόμενα έτη σε συμφωνία με τα ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4270/2014, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι. Τις εκτιμήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείμματος ή πλεονάσματος του προϋπολογισμού των Α.Δ.Α., φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που δεν ανή- κουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς για το έτος προϋπολογισμού και κατά τα τρία (3) επόμενα έτη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4270/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Μ.Π.Δ.Σ. και της επεξηγηματικής του έκθεσης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκδίδει οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες και τους κανόνες για την κατάρτιση προβλέψεων εσόδων, δαπανών και άλλων οικονομικών δεδομένων από τα Υπουργεία, τους λοιπούς εποπτευό- μενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις Α.Δ.Α.. Η συλλογή και αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των προβλέψεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται μέσω των ΓΔΟΥ των εποπτευόντων Υπουργείων, κατά το πρότυπο της κατάρτισης των ετήσι- ων προϋπολογισμών και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Για την κατάρτιση του ενοποι- ημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Οι Α.Δ.Α. αποστέλ- λουν τα στοιχεία για τις προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Όταν οι προβλέψεις που υποβάλλονται από Α.Δ.Α. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι συμβατές με τις οδηγίες του Γενι- κού Λογιστηρίου του Κράτους, κατ΄ αρχήν επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι 15 Μαρτίου, οι προβλέψεις διαμορφώνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιμοποιού- νται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, δημοσιοποιούνται, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: το επιχειρηματικό τους σχέ- διο αν υφίσταται, η αρχική πρόταση των Α.Δ.Α., σύνοψη των βασικών θέσεων των εμπλεκόμενων μερών κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και οι τελικά διαμορφωθείσες προβλέψεις, συνοδευόμενες από έκθεση αιτιολόγησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4270/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Οι δεσμευτικοί στόχοι και τα ανώτατα όρια που κα- θορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. τηρούνται κατά την κατάρτιση των ετήσιων και των συμπληρωμα- τικών Κρατικών Προϋπολογισμών, περιλαμβανομένων των ετήσιων προϋπολογισμών των Α.Δ.Α. και των ενοποι- ημένων ετήσιων προϋπολογισμών των υποτομέων που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση των ετήσιων και των συμπληρωματικών Κρατικών Προϋπολογισμών, καθώς και κατά την κατάρτιση οποιωνδήποτε ετήσιων ή αναθεωρημένων προϋπολογισμών οποιουδήποτε φο- ρέα που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, υποβάλ- λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σχέδιο προϋπολογισμού. Οι Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση υποβάλ- λουν το σχέδιο προϋπολογισμού απ΄ ευθείας στο Γενι- κό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Το σχέδιο του προϋπολογισμού που υποβάλλε- ται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να είναι συμβατό με τα μεγέθη που έχουν περιληφθεί στο εκά- στοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 ή με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014, αντικα- θίσταται ως εξής: «9. Αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα συνολικά μεγέθη ανά υποτομέα των εποπτευό- μενων φορέων ενός Υπουργείου αποκλίνουν από τους στόχους και τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν τεθεί, επιστρέφει τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών των φορέων στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την επανάληψη εντός δέκα (10) ημερών των διαδι- κασιών των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Με την εξαίρεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου («Δημοσιονο- μικό Συμβούλιο»), αν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαπιστώσει ότι τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολο- γισμών που υποβάλλονται από τις Α.Δ.Α. στο Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με την παράγραφο 5, δεν είναι συμβατά με το δεσμευτικό στόχο ή το επιδιω- κόμενο αποτέλεσμα του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη διαδικασία του άρ- θρου 45 ή με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατ΄ αρχήν επιδιώκεται συμφωνία μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Α.Δ.Α. και σε περίπτω- ση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, για την κατάρτι- ση των ενοποιημένων προϋπολογισμών, οι οποίοι υπο- βάλλονται στη Βουλή ως μέρος της εισηγητικής έκθεσης του άρθρου 53.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φο- ρέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουρ- γό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συ- νεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των δια- δικασιών του άρθρου 54. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνονται με κοινή από- φαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει το όριο που έχει καθορισθεί με την απόφαση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 147. β. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετού- νται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς με το συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54. 2. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύ- ον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπο- λογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δα- πανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο διοίκησης των Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς δεν υιοθετεί και δεν εγκρίνει τους προϋπολο- γισμούς, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τους συνο- πτικούς προϋπολογισμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ- θρου 54. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών διαπιστώ- σει την υιοθέτηση ή έγκριση προϋπολογισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί με απόφασή του να εκδίδει εντολή μη εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 3. Όταν το ποσό των μεταβιβάσεων ή των επιχορηγή- σεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, έχει μεταβληθεί στον τελικά ψηφισθέντα από τη Βουλή Κρατικό Προϋπολογισμό, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προχωρεί στην αναγκαία προσαρμογή του προϋπολογισμού του πριν την έγκριση αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1. 4.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσ- διορίζονται συγκεκριμένοι αντικειμενικοί λόγοι και εξω- γενείς παράγοντες για τους οποίους μπορεί να αναθε- ωρούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η διαδικασία αναθεώρησής τους, οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επιτρέπεται χρήση ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της πα- ρούσας περίπτωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που οφείλεται αποκλει- στικά σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, οφείλει να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου αίτημα αναθεώρησης αυ- τού, συνοδευόμενο από σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης. Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του οι- κείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ει- δικότερα, εφόσον οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παραγράφου 1, εγκρίνονται με κοινή υπουργική από- φαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο, και αφού έχει προ- ηγουμένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/ 2005 που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.. β. Οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς μπορεί να αναμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέ- λεσμα. Οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ΄ εξαίρεση να αναμορφώνονται οι εγκεκριμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκρι- μένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης. 5. Αν ο προϋπολογισμός φορέα της Γενικής Κυβέρ- νησης, πλην Ο.Τ.Α., δεν εγκριθεί μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, το εποπτεύον Υπουργείο, ή το αρ- μόδιο όργανο διοίκησης όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, γνωστοποιεί τους λόγους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από το εποπτεύον Υπουργείο, ή από το αρμόδιο όργανο δι- οίκησης του φορέα όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, ο εν λόγω φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ., πιστώσεων του προϋπολογισμού του προη- γούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες. Μετά την περίοδο των τριών (3) μηνών, όλες οι δαπάνες πλην των πληρωμών συντάξεων, απο- δοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρα- τήσεων, δεν θεωρούνται νόμιμες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4270/ 2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για την καταβολή της μισθοδοσίας φο- ρέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Συντάξεων του Δημοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες διενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και βαρύνουν τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων επιτρέπεται να ανα- λαμβάνονται από την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέ- ραν του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετη- σίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαι- τείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ.. 2. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέ- ραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη. Ειδικότερα: α) για τις Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοί- κηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού, απαιτείται απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού και β) για ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργεί- ου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικο- νομικών, κατόπιν εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προ- ϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανεξαρτήτως ύψους ποσού. 3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νο- μικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υπο- χρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 4. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους από- φαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βε- βαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων δαπανών των δεσμευτικών στόχων και των επιδιωκόμε- νων αποτελεσμάτων του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.. 5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 ανα- φέρονται τα εξής: α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης. β. Το ποσό κατ΄ έτος. γ. Ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασμός Γενικής Λο- γιστικής. δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής. 6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια της παραγράφου 1 και να καθορίζονται κατηγορίες δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, κα- θώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ- σεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Από την 1.1.2017 οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια μετονομάζονται σε Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και αναλαμβάνουν τις ακόλουθες γενικές αρμο- διότητες για τους φορείς αρμοδιότητάς τους: α. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στη ΓΔΟΥ του Υπουρ- γείου που εποπτεύει τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους αναφορικά με την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στόχους του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού, βεβαιώνουν τη συνέπεια των προϋπολογισμών και των αναμορφώσεων αυτών και πα- ρακολουθούν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερθέντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζο- νται αναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και τους λοιπούς εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον Κρατικό Προϋ- πολογισμό.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το άρθρο 70 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται με από- φαση του Υπουργού Οικονομικών, συνάπτονται ξεχω- ριστά μνημόνια συνεργασίας μέχρι την 15η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς του προϋπολογισμού, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον: α. οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογι- σμού κάθε φορέα, β. προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους, γ. οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων, δ. ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφο- ρών που υποβάλλει ο κάθε φορέας, ε. δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσω- τερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους, στ. ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώ- σεων του προϋπολογισμού, ζ. οι προθεσμίες, εντός των οποίων πρέπει να αντα- ποκρίνεται το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα και διευκρινίσεις, η. συγκεκριμένοι στόχοι για την τήρηση του λειτουρ- γικού Μητρώου δεσμεύσεων, θ. δράσεις με πιθανά δημοσιονομικά οφέλη. 2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ή του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου περί των Α.Δ.Α. της προηγούμενης παραγράφου, οι φο- ρείς της προηγούμενης παραγράφου, με την εξαίρεση του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμ- μα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών τους, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι δαπα- νών, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογι- στήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία πα- ρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων προ- ϋπολογισμών, καθώς και τα υποβαλλόμενα, από τους φορείς, στοιχεία. 4. Στο μνημόνιο συνεργασίας της παραγράφου 1 και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπά- νες» για τον οποίο το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προ- ϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι τίθενται από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4270/ 2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, η ανακατανομή των πιστώσεων του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από ει- σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το άρθρο 74 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη ειδικού προ- ορισμού των εσόδων της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 1 του άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολο- γισμού Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από: α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρεσι- ών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα, γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής δι- άταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης, δ. είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομι- σμάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους, ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προ- γραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτού- μενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να εγγραφούν και να αναληφθούν πρόσθετες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 75 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 75 Έσοδα και φορολογικές δαπάνες του προϋπολογισμού 1. Έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισμού είναι τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός, ανε- ξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρ- χονται. Οι πληρωμές για την επιστροφή των δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα εμφανίζο- νται αφαιρετικά των εισπραχθέντων εσόδων. 2. Βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου Προϋπολογισμού είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογι- σμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους διαγράφονται από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του προϋ- πολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους. 3. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους συντάσσε- ται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των δημοσίων εσόδων, της δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκ- θεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνει- ακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών. Για μεταβατικό διάστημα δύο (2) ετών έως τις 31.12.2019 η έκθεση θα συνεχίσει να συντάσσεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο- σίων Εσόδων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Οι φορολογικές δαπάνες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα απώλεια φορολογικών εσόδων. 5. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, υποβάλ- λεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκθεση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολο- γισμό, επί της πορείας των φορολογικών δαπανών. Ει- δικότερα, στην έκθεση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής: α. η καταγραφή των φορολογικών δαπανών που έχουν θεσπιστεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχο- ντος έτους, β. η ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων, γ. η κατανομή τους σε τομείς πολιτικής, δ. η δικαιολογητική τους βάση και η χρονική διάρκεια ισχύος τους, ε. ο αριθμός των ωφελούμενων, στ. ο προσδιορισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει κατά το προηγούμενο έτος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 98 Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζεται ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου ή όμοιες μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και Ειδικών Ταμεί- ων, εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνα- τή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προ- σώπων ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% των εισπραττόμενων εσόδων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/ 2014, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φο- ρέων της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από αυτό, πλην Ο.Τ.Α., μπορεί να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, οι Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρι- κή Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, ως προς το υποχρεωτικό, κατ΄ ελάχιστον, περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια συνάπτονται με όλους τους φο- ρείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όταν πρόκειται για Α.Δ.Α. που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να ορίζονται και επιπλέον του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου περιεχόμενου, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας. 2. Όλοι οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με τους οποίος συνάπτεται μνημόνιο της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, υποβάλλουν, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπο- λογισμού τους στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρε- σιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Α.Δ.Α., που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μπορεί να αναπροσαρμόζε- ται κατ΄ έτος, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζουν τα προγράμ- ματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο Γενικό Λο- γιστήριο του Κράτους, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 70. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρ- νητικές αποκλίσεις και να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 172 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Κεντρικής Διοί- κησης, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 70 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανω- τέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόμενες στην περίπτω- ση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, μπορεί να επαναδιατεθεί. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται περι- πτώσεις αποκλίσεων που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014, αντικαθίστανται ως εξής: «α. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, μέσα σε επιπλέον δεκα- πέντε (15) ημέρες, καταθέτει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων, στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής μπορεί να επιβληθεί στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνο- λικής αποζημίωσής του, ίση με το 1/25 αυτών για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με μέριμνα του αρμοδί- ου οργάνου διοίκησης, κατόπιν απόφασης του Υπουρ- γού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η δια- δικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης. β. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με μέριμνα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δεν καταβάλλονται στο φορέα τυχόν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή επιχορη- γήσεις ή αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά ποσά που σχετίζονται με την υλο- ποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 173 του ν. 4270/ 2014, αντικαθίστανται ως εξής: «4.α. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέ- λεσης των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρ- νησης, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, διαπιστώνεται αρνη- τική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των υποχρεώσεων προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν εισήγη- σης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προ- ϋπολογισμό, ίση με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. β. Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Α.Δ.Α., οι οποίες δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς και σύμφωνα με το άρθρο 147 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέ- λεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των υποχρεώ- σεων, περικόπτεται, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιχορήγηση ή από- δοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ίση με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού, λαμβάνοντας υπόψη σχε- τική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. γ. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερό- μενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογι- στικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των επιχο- ρηγήσεων ή αποδόσεων που έχει περικοπεί, μπορεί να επαναδιατεθεί. 5. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα δια- πιστώνεται απόκλιση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) από τους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 μέτρα, ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, Επόπτη Οικονο- μικών Υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζο- νται με την απόφαση ορισμού του. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Γε- νικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την εξισορρό- πηση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, απο- κλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε παύο- νται τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν τη μορφή Ανώνυ- μης Εταιρείας (Α.Ε.) και όλα τα μέλη προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό τους οργάνου, εντός ενός (1) μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης, κατόπιν εισήγη- σης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου. Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Α.Δ.Α. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φο- ρείς, λαμβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

H παρ. 7 του άρθρου 173 του ν. 4270/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «7. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγο- ντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, γίνεται σχετική αναφορά στις εισηγήσεις και εκθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 και μπορεί να μην εφαρμόζονται οι κυρώσεις των παραγράφων αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η παρ. 1 του άρθρου 175Α του ν. 4270/2014, αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Για τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υποβάλ- λουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογι- σμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155Α, σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους διαπιστώνεται αρνητική από- κλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονο- μικούς στόχους, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 τροποποιείται ως εξής: «Με το ίδιο ή με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζε- ται ο χρόνος έναρξης ισχύος του λογιστικού σχεδίου ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης ή και ομάδα φορέων αυτού και κάθε σχετικό θέμα.». β. Στο άρθρο 156 του ν. 4270/2014 οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο- ρίζεται το περιεχόμενο του σχεδίου λογαριασμών για τη Γενική Κυβέρνηση, για τους βαθμούς ανάλυσης των λογαριασμών πέραν αυτών που καθορίζονται με το προ- εδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 και κάθε σχετικό θέμα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

α. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών, ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος διακριτός λογαριασμός με την επωνυμία «Βου- λή των Ελλήνων», υπό την κατηγορία Κ.Α. 200 «Ελληνι- κό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών». Αρμόδιος για τη διαχείριση του ανωτέρω διακριτού λογαριασμού με την επωνυμία «Βουλή των Ελλήνων» είναι αποκλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, διά των κατά περίπτωση υπηρεσιακών οργάνων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. β. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 ισχύουν για τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της.

Άρθρο 35Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/ 2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι περι- πτώσεις ιστ΄ έως ιθ΄ της παραγράφου αναριθμούνται αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/ 2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέ- χονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργα- σίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχό- λησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προα- ναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δή- λωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 αντικαθί- σταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φο- ρέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανι- σμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.». β. Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 προστί- θεται παράγραφος 6, ως εξής: «6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προ- σωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού. β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρ- θρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσμία η 1.6.2018.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής: «Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρεί- ται το προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας που απο- σπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 ο αριθ- μός «23» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «123».

Άρθρο 36Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 6, ως εξής: «6. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρού- νται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνη- σης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής, όταν συνοδεύουν αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρω- μένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω- μένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α΄ εδαφί- ου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυ- τών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παρα- γράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 12 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παρα- γράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015), προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2.α. Στους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσί- ας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται είτε από την αρμόδια Υπηρεσία είτε από τον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Υπηρεσία του τη σχετική απόδειξη πληρωμής τους. β. Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρό- ντος μπορούν να αναλαμβάνουν τη δαπάνη για την έκ- δοση ταξιδιωτικής visa για μετακινήσεις σε χώρες του εξωτερικού που απαιτείται η έκδοσή της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προθεσμία του άρθρου 15 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του άρθρου 62 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) πα- ρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2017.

Άρθρο 37Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199)

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας, για τη διαχείριση θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά το χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων του Ο.Α.Ε.. Οι Ομάδες του προηγούμενου εδαφίου στελεχώνονται από υπαλλήλους της αρμόδιας για την παρακολούθηση των θεμάτων του Ο.Α.Ε. Υπηρεσίας του Υπουργείου Οι- κονομικών ή/και από ιδιώτες. Η αμοιβή των μελών των Ομάδων αυτών καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 από τον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό λογαριασμό Νο 2341034478 «Ελληνικό Δημόσιο – Λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρει- ών αρμοδιότητας τέως Ο.Α.Ε.», ο οποίος συστήθηκε με την αριθμ. 2/55555/0025/10.10.2002 (Β΄ 1347) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιούμενη ισχύει.».

Άρθρο 38Ειδικές ρυθμίσεις για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπουργικές αποφάσεις των μετατάξεων ή με- ταφορών προσωπικού του άρθρου 3 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), των μετατάξεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), των μετατάξεων και των αποσπάσεων του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4378/2016 (Α΄55), των αποσπάσεων του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄ 298), καθώς και της μεταφοράς θέσεων του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), εκδίδονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση των ειδικών εξουσιο- δοτικών διατάξεων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος των προ- ϋπολογισμών των φορέων του άρθρου 20 περίπτωση ιβ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις, εκδί- δονται εφεξής από τους αρμόδιους Υπουργούς χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών: του άρθρου 1 του ν.δ. 177/1974 (Α΄346), του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/ 1976 (Α΄ 212), του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4036/ 2012 (Α΄ 8), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/ 2013 (Α΄ 235), της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3066/2002 (Α΄ 252), της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), της παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 11 του ν. 3922/ 2011 (Α΄35), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 (Α΄126), της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 1373/1983 (Α΄ 92), του άρθρου 3 του ν. 2013/1992 (Α΄28), της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α΄30), της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), του άρθρου 20 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), του άρθρου 57 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 39Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 80/2016

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση οι δαπάνες για την καταβολή της μι- σθοδοσίας Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των συντάξεων του Δημοσίου που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), οι οποίες δι- ενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και βαρύνουν τις πι- στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους, επιτρέπεται να αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων, από την ημερομηνία ψήφισής του στη Βουλή των Ελλήνων.».

Άρθρο 40Ειδικές διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης

H ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων ανάλη- ψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών για τις οποίες οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) ασκούν αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145).

Άρθρο 41Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4151/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄ 103), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε- γκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν στις ορ- γανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομι- κών Ελέγχων, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο Δημοσι- ονομικών Ελεγκτών δύναται να εντάσσονται, πέραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη- ρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ- ναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης παραγράφου, για την ένταξή τους στο Μητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανω- τέρω Υπηρεσίες και εμπειρία σε θέματα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, επο- πτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων κ.λπ.. Η ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο.».

Άρθρο 42Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συγκρότηση ελεγκτικών ομάδων από πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 (A΄ 103), όπως ισχύει, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Συντονι- στής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται Δημοσιονομικός Ελεγκτής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων. Σε περίπτωση που στην ίδια ελεγκτική ομάδα υπάρχουν πε- ρισσότεροι του ενός, ορίζεται συντονιστής ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ομοιοβάθμων ο έχων τα περισσότερα χρόνια ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής, άλλως ο κατέχων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.».

Άρθρο 43Μη μισθολογικές παροχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η δαπάνη των κάθε είδους μη μισθολογικών πα- ροχών των υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρ- νησης αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασ- σόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθο- λογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών, όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α.. β) Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χο- ρήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαί- σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιεί- ται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω πο- σού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα προ- ηγούμενων ετών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα, σύμφωνα με ειδι- κότερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των ερ- γαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπό- μενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατε- ταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτε- ρα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών.

Άρθρο 44Τροποποίηση του ν. 4472/2017

Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1Δ του άρθρου 144 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, δύο (2) διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λο- γιστηρίου του Κράτους. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη για την επανεξέταση της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλο- δαπής, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόμενες από τις πρεσβείες αιτήσεις αναπροσαρμογής της εν λόγω αποζημίωσης για τη χώρα αρμοδιότητάς τους και υπο- βάλει σχετική αναφορά στους οικείους Υπουργούς.».

Άρθρο 45Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

O Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε πε- ρίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαι- ούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωμά τους να ανα- θέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τα δικα- στικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και καταβάλλεται μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε τριμελή Επιτροπή, απο- τελούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Προϊσταμένους των Γε- νικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημο- σιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουρ- γείου Οικονομικών. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών εγκρίνεται με απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά και το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδι- ορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των Παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Πρόε- δρος ή ο υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική δικογραφία, για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα ή την αγωγή που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντα του, λόγω λήξης της θητείας του, παραίτησης, αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, αναφορικά με δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα εν λόγω πρό- σωπα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η ως άνω Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφε- ρομένου, την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά- φου. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως αυτές του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή. Η ισχύς του πα- ρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 46Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Ε.Υ.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 29, πλην των άρθρων 13, της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρμόζονται από 1.1.2017 στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληρο- φοριών (Ε.Υ.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. καταβάλλεται μη- νιαίο επίδομα επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας στο ύψος και με τις προϋποθέσεις, που είχαν διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2016 έως την αναδιαμόρφωση του καθε- στώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., συμπεριλαμ- βανομένου του Διοικητή και των Υποδιοικητών, καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώμα- τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) που υπηρετεί σε αυτή, χορηγείται μηνιαίο επίδομα υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορή- γησης του επιδόματος ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά στο ύψος που είχαν διαμορφω- θεί κατά τις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώμα- τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυ- ροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης συμπεριλαμβανομένης της ειδικής αποζημίωσης για ερ- γασία πέραν του πενθημέρου, που χορηγείται μόνο στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν καταβάλλεται το τυχόν δικαιούμενο επίδομα θέ- σης ευθύνης της οργανικής τους θέσης. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου σε υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Υ.Π. δικαιούται το αντί- στοιχο επίδομα θέσης ευθύνης με αυτό που λαμβάνει το πολιτικό προσωπικό. Δεν καταβάλλεται η ειδική αποζημίωση της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 για τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης των ανωτέρω στελεχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσό- ντα, το χρόνο υπηρεσίας τους στην Ε.Υ.Π. και το χρόνο προϋπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί μέχρι και στις 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου απο- τελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17 και 19 του ν. 4354/2015 και των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σύμ- φωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντί- κειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 47Συμβούλιο Οικονομικών ΕμπειρογνωμόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών συλλο- γικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο με την επωνυμία «Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)», με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών στο σχεδιασμό και την άσκηση οικονομικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Ο.Ε. υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικο- νομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρω- θυπουργού και έχει τα εξής συμβουλευτικά και γνωμο- δοτικό καθήκοντα: α) συμβάλλει στη διαμόρφωση της οικονομικής στρα- τηγικής της χώρας με στόχο την εξασφάλιση και διατή- ρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, την προώ- θηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις οι- κονομικής πολιτικής και αναλύει το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα, καθώς και τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απα- σχόληση, αποταμίευση και επενδύσεις, γ) παρακολουθεί και αναλύει την πορεία και τις προο- πτικές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομί- ας, επισημαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κιν- δύνους που απορρέουν από αυτές και εισηγείται μέτρα οικονομικής πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ανωτέρω προκλήσεων και κινδύνων, δ) συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων οικονομι- κής πολιτικής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανι- σμούς, συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυ- τούς και παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στους ανωτέρω θεσμούς, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα μακροοικονομικής ή μικροοικονομικής πολιτικής, διαρθρωτικών μεταρρυθ- μίσεων και οικονομικής ανάπτυξης που παραπέμπεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ο.Ε. είναι επταμελές και συγκροτείται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Πρόεδρος και μέλη διορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, πρόσωπα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών, καθώς και ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών, προσώπων που ένα (1) χρόνο πριν από το διορισμό τους ήταν ή εξακο- λουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγ- γελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού, μέχρι δύο (2) από τα επτά (7) μέλη του Συμβουλίου, δύνανται να διορίζονται ως μέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των μελών του Σ.Ο.Ε. είναι τριετής. β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο.Ε. επιλέγονται βά- σει της επιστημονικής τους κατάρτισης και εμπειρίας και απολαύουν πλήρους επιστημονικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των συμβουλευτικών και γνωμοδο- τικών τους καθηκόντων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή μέλους του Σ.Ο.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύ- σης ή θανάτου μελών του Σ.Ο.Ε. αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον δεν απο- μένουν λιγότερα από τέσσερα (4). Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπό- λοιπων μελών. Στις γνωμοδοτήσεις του Σ.Ο.Ε. καταγρά- φεται και η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. συνιστάται Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. και διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιστημονικούς Τομείς, ως εξής: - Τομέας Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέ- ψεων, - Τομέας Μικροοικονομικής Πολιτικής και Μικροπρο- σομοιώσεων, - Τομέας Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και επικουρεί το έργο του Σ.Ο.Ε., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με αυτές στα ακόλουθα θέματα: α) διεκπεραιώνει την εφαρμοσμένη οικονομική έρευνα και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πο- λιτικής, β) αναλύει με εργαλεία μακροοικονομικών προβλέψε- ων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γ) αναλύει με εργαλεία μικροπροσομοίωσης μέτρα φορολογικής και επιδοματικής πολιτικής και τα αξιολο- γεί ως προς το δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών της ελλη- νικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και προε- τοιμάζει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα για τη συμπεριφορά των μεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αυτά αναδεικνύουν, ε) συντάσσει εκθέσεις και μελέτες βάσει των οικονο- μικών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά σημειώματα αναφορικά με τις θέσεις και τα συμπεράσματα περιοδικών εκθέσεων και μελετών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, καθώς και διεθνών κέντρων εφαρμοσμένων οικονομι- κών ερευνών, στ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρω- ζώνης και των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ζ) συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τον αρμό- διο Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, με ερ- γαλείο την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση, τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε κάθε είδους διαπραγ- ματεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων, θ) συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κυ- βέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιμες Αντι- προσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς για την αποτελεσματική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται ως εξής: α) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομι- κών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., δώ- δεκα (12) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύνανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέ- του εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου, κατ΄ εξαίρεση των διατά- ξεων του ν. 2190/1994 (Α΄28). β) Τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφω- να με το ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016. γ) Για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. στη Μονάδα Οι- κονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. απαιτούνται: - Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή των Θετικών Επι- στημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πε- δίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστο- ποιείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστημονικών Τομέων της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυ- σης, οι οποίοι προέρχονται από το Ε.Ε.Π. αυτής. Οι συμ- βάσεις ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. και της Μο- νάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστάται Γραφείο Επιχειρησιακής Υποστήριξης το οποίο στελε- χώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Για τη στελέχωση του Γραφείου συνιστώνται πέντε (5) θέσεις διοικητικών γραμματέων, κατηγορίας πανε- πιστημιακής εκπαίδευση (ΠΕ) ή κατηγορίας δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γραφείου. β) Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Γρα- φείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης σε υπηρεσία του Σ.Ο.Ε., ύστερα από αίτηση του υπαλλή- λου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016. γ) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις (3) από τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου, μπορεί να καλύπτονται και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, που δύναται να παρατείνεται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρ- χει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της τριετούς περιόδου κατά πα- ρέκκλιση του ν. 2190/1994.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση επ΄ αμοι- βή, αποφοίτων μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (έως και δύο (2) έτη μετά την αποφοίτησή τους), καθώς και διδακτορικών φοιτητών, πανεπιστημίων είτε του εσω- τερικού είτε του εξωτερικού, διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3). Οι όροι, οι προϋ- ποθέσεις, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, η δι- αδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων και οι αμοιβές τους καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.. Οι σχετικές αμοιβές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 55% των μηνιαίων μεικτών αποδοχών του εισαγωγι- κού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας για τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ορίζεται σε ενενήντα (90). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., μπορεί το Ε.Ε.Π. να μεταβαίνει στο εξωτερικό για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέ- ντρα ή Πανεπιστήμια σε αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με τα καθήκοντα που ασκούν στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης. Ζητήματα που σχε- τίζονται με τα προγράμματα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέ- δρου του Σ.Ο.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Σ.Ο.Ε. μπορεί να διοργανώνει επιστημονικά συ- νέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης και οικο- νομικής πολιτικής που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητή- ματα σχετικά με τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστη- ριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομι- κών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των με- λών και του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η αποζημίωση των μελών που δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Σ.Ο.Ε., ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιχειρησι- ακής Υποστήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι τακτικές αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις μεικτές αποδοχές του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτές προσ- διορίζονται κάθε φορά. Το προσωπικό που αποσπάται στη Μονάδα Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις απο- δοχές που ορίζονται για το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αποδοχές του Προέδρου, των μελών και του Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. συ- νεχίζουν να καταβάλλονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/7491/ΔΕΠ (ΥΟΔΔ 54) απόφαση του αρμόδιου Υπουρ- γού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Ο.Ε. περιλαμ- βάνονται οι δαπάνες για προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, οι συνδρομές επιστημονικών περιοδικών, υποδειγμάτων οικονομικών προβλέψεων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονι- κά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για τον Πρόεδρο, τα μέλη πλήρους απασχόλησης και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συναφής με την εκπόνηση του επιστημονικού έργου του Σ.Ο.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το Σ.Ο.Ε μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η Ελληνική Στατι- στική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία. Ειδικότερα, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμο- διοτήτων του, παρέχεται στο Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συγκεντρωτι- κά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, σε επίπεδο Α.Φ.Μ. (μικροδεδομένα), στο Σύστημα Διοικητικής Πλη- ροφόρησης (Management Information System - MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα σε επί- πεδο εφαρμογής μετά από διαδικασία ψευδωνυμοποί- ησής τους, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). Ανάλογη πρόσβαση με ανωνυ- μοποιημένο τρόπο δίνεται και στα δεδομένα της Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Γενικού Εμπορικού Μητρώ- ου (Γ.Ε.ΜΗ.), των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου που τηρούν μικρο- δεδομένα. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. δύναται να ζητά από την Α.Α.Δ.Ε. τη σύζευξη των μικροδεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων -των δημοσίων φορέων, του ασφα- λιστικού συστήματος ή/και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πριν τη διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Σ.Ο.Ε., καθώς και όλο το προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανά- λυσης και του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή την άσκηση των καθηκό- ντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται έως και μία πενταετία μετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υπο- χρέωση έχουν και οι τρίτοι που συμμετείχαν εκτάκτως σε εργασίες του Σ.Ο.Ε.. Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή είναι δυνατή στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστωσης τέ- λεσης αξιόποινης πράξης από την ελληνική δικαιοσύνη και το ελληνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. μπο- ρούν να δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα και άρθρα προσδιορίζοντας γραπτά στη δημοσίευση ότι οι από- ψεις που εμπεριέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν επίσημη θέση του Σ.Ο.Ε.. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τα μέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. επιτρέπεται, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας τους στο Σ.Ο.Ε., μετά από γραπτή άδεια του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 48Τροποποιούμενες διατάξεις

Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τροπο- ποιείται ως εξής: α) Στο προσωπικό Κατηγορίας Ια, μετά τη φράση «ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό- νων (Σ.Ο.Ε.)» προστίθεται η φράση «τα Μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)». β) Στο προσωπικό Κατηγορίας ΙΙ η φράση «επιστημο- νικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε.» διαγράφεται.

Άρθρο 49

Λοιπές διατάξεις α) Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 δα- πάνες υπερωριακής απασχόλησης του Υπουργείου Οι- κονομικών θεωρούνται νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλο- νται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος έτους. β) Δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν από τους διατάκτες οι περί αναλήψε- ως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 24, παρ. 3.γ. του ν. 4270/2014 κοινών υπουργικών αποφάσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε., θεωρούνται νόμι- μες και δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων φορέων, τρέχοντος οι- κονομικού έτους, με την έκδοση των σχετικών αποφάσε- ων ανάληψης, εάν αυτές δεν έχουν ήδη εκδοθεί, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. γ) Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων αποσπασμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες αφορούν στο έτος 2017 και δεν αναλήφθησαν εγκαίρως σε συνέχεια αίτησης μεταφοράς μισθοδοσίας λόγω καθυστέρησης της Διοίκησης, δύνανται να πληρωθούν αναδρομικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουρ- γείου Οικονομικών τρέχοντος ή/και του επόμενου οι- κονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί αναλήψε- ων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

Άρθρο 50Μεταβατικές διατάξεις

Παράβολα που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110) μέχρι την κατάθεση του παρόντος, ακυρώνονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέ- φονται.

Άρθρο 51Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται: α) οι διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4270/2014 (Α΄143), β) οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2214/1994 (Α΄75), γ) το άρθρο 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγρά- φου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί έγκρισης και αναμόρφωσης προϋπολογισμών των Α.Δ.Α., που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, που ορίζει διαφο- ρετικά από τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, ε) η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1682/1987(Α΄ 14).

Άρθρο 52Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν, η φράση «για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 22η Δεκεμ- βρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».

Άρθρο 53

Το άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, αδειοδοτημένα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους ακόμα και αν από το σύνολο των προσηκόντως κα- τατεθειμένων στην αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών ελλείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Η άπρακτη παρέλευ- ση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άμεσα. 2. Σε υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ., υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.. Η άπρακτη παρέλευση της προ- θεσμίας του προηγούμενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άμεσα.».

Άρθρο 54

Χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) έως 31.12.2017.

Άρθρο 55ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών ανα- γκών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουρ- γείου Τουρισμού ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή με από- φαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα, χωρίς γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου υπηρεσιακού συμ- βουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/ 2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανι- σμού Τουρισμού (E.O.T.) του άρθρου 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ..».

Άρθρο 56Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών

Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύ- στασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα, που θα εισαχθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης έως πέντε (5) αεροσκαφών Ρ-3Β Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο- κρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (LOA GR-P-GLI), υπάγονται στα παραπάνω ειδικά καθεστώτα χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συμπληρωματικών.

Άρθρο 57

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3894/ 2010 (Α΄ 204), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόε- δρος ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικράτειας με αρμοδιό- τητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι διατηρούν δικαίωμα ψήφου και εισηγούνται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των θε- μάτων αρμοδιότητάς τους, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε.».

Άρθρο 58ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμ- μένα μέλη: α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), είκοσι ένα (21) μέλη, β. από δεκαπέντε χιλιάδες ένα (15.001) έως είκοσι πέ- ντε χιλιάδες (25.000), τριάντα ένα (31) μέλη, γ. από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.001) έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000), σαράντα ένα(41) μέλη, δ. από τριάντα πέντε χιλιάδες ένα (35.001), πενήντα ένα (51) μέλη, ε. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυ- κλάδων και Δωδεκανήσου πενήντα ένα (51) μέλη και στ. στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας, σαράντα ένα (41) μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ- ξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, καθορίζεται ο αριθμός των αντι- προσώπων του κάθε τμήματος στο διοικητικό συμβού- λιο, με βάση τα εξής κριτήρια: αα. ο αριθμός των μελών του κάθε τμήματος, ββ. η συνεισφορά του κάθε τμήματος στην τοπική οικονομία και γγ. οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δρα- στηριότητά τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3γ του ν. 2081/ 1992 (Α΄ 154), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήμα- τα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμεια- κώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής: α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο. β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής: (αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψή- φους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρ- ρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της. ε. Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία. ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του δι- αχειριστή της. η. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευ- θυντή του ή του αναπληρωτή αυτού. θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία πε- ριορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. ι. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προ- έδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ. 2. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρού- νται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επι- μελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) του- λάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικη- τικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επι- μελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυα- σμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιεί- ται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), αντικαθίστανται ως εξής: «5. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επιμε- λητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη ως έξης: α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβου- λίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύ- ρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περι- λαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του. γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού στο τμήμα, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό, καταλαμβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. δ. Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους. 6. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με την εξής διαδικασία: α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τμήμα διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου τμήματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του τμήματος. β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά τμήμα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του τμήματος στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τμήμα. γ. Μετά την κατανομή που πραγματοποιήθηκε σύμ- φωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β της παρούσας παρα- γράφου, οι αδιάθετες έδρες των επιμέρους τμημάτων κατανέμονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειμένου να συμπληρώσει το συνολικό αριθμό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά μεγέθους των υπο- λοίπων στα επιμέρους τμήματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολι- κού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες. δ. Συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθμό έγκυ- ρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από τα εκλο- γικά μέτρα όλων των τμημάτων, καταλαμβάνει τις έδρες στα τμήματα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο υπόλοιπο. ε. Συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότε- ρα του ενός τμήματος καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα στο τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανομή. 7. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Όταν στις εκλογές συμμετέχει μόνο ένας συνδυασμός, οι εκλογείς μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς αριθμό υποψη- φίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συ- νολικού αριθμού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθμός των σταυρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εδρών του τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτί- μησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. 8. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλά- χιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιμε- λητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με από- λυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προ- έδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξί- ωμα του Προέδρου επιτρέπεται μία φορά. 9. Οι εκλογές διεξάγονται και με ηλεκτρονική ψηφο- φορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένω- σης Επιμελητηρίων, ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διε- ξαχθούν μεταξύ 1ης και 17 Δεκεμβρίου 2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρί- ων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), η πρώτη συνεδρί- αση των εκλογικών επιτροπών λαμβάνει χώρα έως τις 28 Αυγούστου 2017.».

Άρθρο 59

Στο άρθρο 10 του ν. 214/1975 (Α΄ 259), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, και ύστερα από προκήρυξη της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμί- ας (ΠΕΛ), επιτρέπεται να αποσπώνται στην ΠΕΛ, κατά πα- ρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι μόνιμοι ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 προς αντιμετώπιση επειγουσών ή έκτακτων αναγκών. Ο χρόνος απόσπασης των παραπάνω υπαλλήλων λογί- ζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που οργανικά ανήκουν. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αυτοί αποσπώνται.».

Άρθρο 60ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 6α του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται από την 1.9.2016 έως και τις 9.9.2017. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώ- ματος, στις οποίες λειτουργεί οργανική μονάδα αρμό- δια για την κάλυψη αναγκών τους που σχετίζονται με τις ομάδες Κ.Α.Ε. 0800 και 1000. Στην παρ. 6γ του άρθρου 132 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται η φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.07- 410 Ελληνική Αστυνομία» με τη φράση «σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2739 των προϋπολογισμών εξόδων των Ειδικών Φορέων 07-410 και 07-593 της Ελληνικής Αστυνομίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες των ειδικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του έτους 2014 μέχρι και 30.6.2017, οι οποίες έχουν πραγματοποι- ηθεί με διαδικασίες όμοιες με δαπάνες που κρίθηκαν, με Πράξεις του Επιτρόπου ή Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πληρωτέες λόγω συγγνωστής πλάνης, δύ- νανται να εκκαθαρίζονται και να ενταλματοποιούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών εξόδων των φορέων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης των αντίστοιχων Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δύνανται επίσης να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για πραγματοποιηθείσες δαπάνες που απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες λόγω πραγμα- τοποίησής τους από επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες των ειδικών φορέων, εκτός της κεντρικής αναθέτουσας αρχής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί μερική ή γενική δια- χείριση ή σε κάθε περίπτωση έχουν αρμοδιότητα πραγ- ματοποίησης δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβάρυναν άμεσα το Δημόσιο, εφόσον η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται στις οικείες συμβάσεις.

Άρθρο 61Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ο.Μ.Μ.Α.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), όπως ισχύει, η ημερομηνία «31.8.2017» αντικα- θίσταται με την ημερομηνία «29.12.2017».

Άρθρο 62Στάθμευση οχημάτων σε χώρους του πολιτιστικού πάρκου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η στάθμευση οχημάτων στους χώρους στάθμευσης του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου του άρθρου πρώ- του του ν. 3785/2009 (Α΄ 138) με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», στο οποίο περι- λαμβάνονται και οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης που έχουν δεσμευτεί προς εξυπηρέτηση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 960/1979 (Α΄ 194), 1221/1981 (Α΄ 292) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76), όπως ισχύουν, γίνεται με καταβολή αντιτίμου. Στο τμήμα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που εξυπηρετούν τις ανά- γκες στάθμευσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και που έχουν διατε- θεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Παραρτήματος 1 του ν. 3785/2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το αντίτιμο για τη στάθμευση στους ως άνω χώρους ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣ- ΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.» (Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε.), η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 1.1 του άρθρου 3 της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥ- ΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που έχει κυρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3785/2009. Με όμοια απόφαση ορίζονται το αντίτιμο για τη στάθμευση των οχημάτων του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του οποίου οι ανάγκες στάθμευσης δεν καλύπτονται από τις θέσεις που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Παραρτήματος 1 του ν. 3785/2009, και το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ποσό που απαιτείται για την προμήθεια μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι δικαιούχοι του ως άνω μειωμένου αντιτίμου, οι ημέρες και ώρες στάθμευσης των οχημάτων αυτών και λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τη χρήση των χώρων στάθμευσης, λαμβανομένων, πάντως, υπόψη των πραγματικών αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα έσοδα από την είσπραξη του αντιτίμου της πα- ραγράφου 2 αποτελούν πόρους της ανώνυμης εταιρείας Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του άρ- θρου 3 της Σύμβασης Δωρεάς.

Άρθρο 63Παραχώρηση χρήσης δημοσίου κτήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τριάντα (30) έτη, η χρήση τμήματος του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 1975 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Οικονομικής Εφο- ρίας Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών, με στοιχεία Κ, Π, Ν, Ν1, Ν2, Μ2, Μ1, Μ, Λ, Κ (κτήρια Κ1 και Κ2) και του περι- βάλλοντος χώρου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν άρθρο τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα ΧΙΙΙ), για τη στέγαση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο- νται η διαδικασία, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραχώρηση της χρήσης του δημοσίου ακινή- του του παρόντος άρθρου ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν αυτό δεν χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών αίρεται η παραχώρηση της χρήσης του δημοσίου ακινήτου του παρόντος άρθρου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της πα- ραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 64Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014

Στην παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη φυσικού προσώπου και συγκεκριμένα, άλλου αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλου νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).».

Άρθρο 65Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, μεταφέρονται εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον προϋπο- λογισμό των Περιφερειών, όπου και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. β) Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το οικονομικό έτος 2016, εκ- καθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασι- ών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσε- ων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πρά- ξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το διαγωνισμό προμήθειας των υλικών δακοκτονίας, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράμ- ματος δακοκτονίας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάθεσης στους προσωρινούς μειοδότες λαμβάνεται από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Οι δαπάνες για την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας, από την ανάθεση της προμήθειας στους προσωρινούς μειο- δότες έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη της την εκτέλεση της προμήθειας, β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους εγ- γεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δυνάμει σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερει- άρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, σύμφω- να με την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι ομάδες παραγωγών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμε- να μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτού- νται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωμα- τικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/ 2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.».

Άρθρο 66Τροποποίηση του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, αγροτικών συνεταιρι- σμών, καθώς και νομικών προσώπων με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός, κατ’ εφαρμογή της φορο- λογικής νομοθεσίας, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.».

Άρθρο 67Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: «5. Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκρι- μένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιού- νται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υπο- κείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». Οι υποκείμενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγορά- ζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεού- νται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή αγορές. 6. Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 68Ρυθμίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/ 1998 (Α΄ 198), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση, διαχείριση και εκ- μετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ., δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της, εξαιρούμενων των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τμημάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των ακινήτων που χαρακτηρίσθηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως «Τουριστικά Δημόσια Κτήματα». Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω κτημάτων ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργεί- ου Οικονομικών. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης εν γένει διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, του δικαιώματος ανανέωσης περιερχομένου εφεξής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το δε μίσθωμα ή αντάλλαγμα που προβλέπεται σε αυτές εισπράττεται από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. μέχρι την περιέλευση αυτών στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δη- μοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») κατά τρίτων δύνανται να εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό- δων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και αποτελούν έσοδα αυτής.».

Άρθρο 69Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81)

Στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004, προστίθεται παρά- γραφος 6 ως εξής: «6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώ- της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτη- τών τους, οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αι- τούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό έγγραφο. 6.1. Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ημερομηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής του οχήματος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, αυτά δεν επιστρέφονται. 6.2. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερει- ών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση παραδίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω- νιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατι- κές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής κατά τα ανωτέρω δύναται να υποβληθεί και από κληρο- νόμους, μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς, για κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004. 6.3. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσημο δημόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευ- ση πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής ορίζεται η ημερομηνία που προκύπτει από το έγγραφο. 6.4. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχη- μάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ. 6.5. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επι- βάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δη- μοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, το όχημα κατάσχεται και πε- ριέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέ- χεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νομούς. 6.6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου υπέρ του Δημοσίου, η διαδικα- σία ακινητοποίησης, κατάσχεσης και παράδοσης του οχήματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 70Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Πω- γωνίου του Νομού Ιωαννίνων η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 422 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημ- μένο, στο Παράρτημα VIII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 2057 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Πε- ριουσίας Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα IX του πα- ρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μα- κρακώμης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων απο- φασίζουν την καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης των ακινήτων. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 2054 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφε- ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με τα συστατικά και τα παραρτή- ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυ- νομικού Τμήματος Αμφίκλειας - Ελάτειας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 117 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Βοιωτίας της Περιφε- ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτή- ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα XI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνο- μικού Σταθμού Αράχωβας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύου- σας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, προς το Υπουργείο Υγείας, το ανήκον στο Δημόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, με όλα τα συστα- τικά και παραρτήματά του, που βρίσκεται στην περιο- χή του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Χαλκίδος 15-17, εμβαδού 2.232 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο από Αυγού- στου 1968 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α νομίμως θεωρημένου (Παράρτημα XII), αποκλειστικά για τη στέγαση Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. Αστικού Τύπου) της 1ης ΥΠΕ Αττι- κής. Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασμα της ως άνω απόφασης, στο οποίο περιγράφονται το μετα- βιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματο- λόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντί- στοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμε- νης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 71Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Διαρκής Επιτροπή με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξι- ών Ακινήτων», με αντικείμενο το συντονισμό των δρά- σεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξιών ακινήτων, για την κατά το δυνατόν ακρι- βέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Διαρκή Επιτροπή της παραγράφου 1 συμμετέ- χουν οι εξής: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, β) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, δ) ο Γε- νικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δι- οικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, ε) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υπο- δομών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολό- γιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστι- κής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως μέλη της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διαρκής Επιτροπή της παραγράφου 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) την εποπτεία της αρμόδιας Ομάδας Ερ- γασίας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/47003/0004/ 2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τη με- λέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων για τις αντικει- μενικές αξίες ακινήτων, β) την εξασφάλιση των προϋπο- θέσεων για τη συγκέντρωση δεδομένων από διάφορες πηγές με σκοπό την επεξεργασία τους, γ) την πρόταση συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές, δ) την έγκριση νομοθετικών προτάσεων της ως άνω αρμόδιας Ομάδας Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε- ται η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής της παραγράφου 1.

Άρθρο 72Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το άρθρο 59 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αριθμείται σε παράγραφο 1 αυτού και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματο- ποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016.».

Άρθρο 73Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4446/2016

Το άρθρο 63 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του Τμήματος Α΄ εφαρμόζονται σε πρά- ξεις πληρωμής με κάρτα και μέσα πληρωμής με κάρτα που έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωμές εν γένει, όταν ο πληρωτής ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστη- ριότητα.».

Άρθρο 74Επιστροφή φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισο- δήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιά- δων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προ- σωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενερ- γείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο 75Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος

Για τροποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσι- κών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλ- λονται από την 1.8.2017 μέχρι και τις 31.10.2017 λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής και τυχόν επιπλέον οφειλόμενος φόρος κα- ταβάλλεται μέχρι δύο (2) δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης, με καταληκτικές ημερομηνίες των δόσεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρ- θρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο 76Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέ- χρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.».

Άρθρο 77Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμό- ζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συ- μπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδο- νται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ- ουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

Άρθρο 78Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3832/2010

Στο άρθρο 20 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5.α. Στην κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στα- τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) συνιστάται, από τη δημο- σίευση του παρόντος, Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του και διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο. β. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, τρεις (3) θέσεις ειδικού συμβούλου και τρεις (3) θέσεις ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό- νου. Στο Γραφείο του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυ- τής γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν τους μετακλη- τούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Ο χρό- νος απόσπασης στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου λαμβάνεται υπόψη, για κάθε συνέπεια, ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.».

Άρθρο 79Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων ΑκινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορ- φή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμ- ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των Δεδομένων Προσω- πικού Χαρακτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινή- των, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε μεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτωση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τα Κτηματολογικά Γραφεία ή τους συ- μπράττοντες Συμβολαιογράφους. Μέρος των στοιχείων του Μητρώου δημοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών με τρόπο που να δια- σφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζο- νται οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, η κατηγορία των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και ο χρόνος τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο- ρίζονται τα μέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, αναφέρεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Μητρώο αφορά μεταβιβάσεις που διενεργήθη- καν μετά την 1η Μαρτίου 2017.

Άρθρο 80Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250), προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής: «1.α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λό- γων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, επι- τρέπεται να γίνει εξαγορά των προνομιούχων μετοχών εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε μετρητά ή με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον Κα- νονισμό 575/2013, ή με συνδυασμό των δύο, με τη σύμ- φωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, μη εφαρμοζομένου εν προκειμένω του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που η εξαγορά γίνει με παράδοση κεφαλαι- ακών μέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ονομαστική αξία τους υπολογίζεται με βάση την αρχική τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών, β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του Κανονισμού 575/2013 για τα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού, γ) έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα του εκδότη που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη αποπληρωμή τους μετά την πενταετία, με έγκριση, της εποπτικής αρχής, δ) η πρόωρη αποπληρωμή πριν την πενταετία επιτρέ- πεται με την έγκριση της εποπτικής αρχής μόνο εφόσον επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ορί- ζεται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Κανονισμού 575/2013, ε) η εξόφλησή τους μετά την πενταετία και οποτεδήπο- τε μέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η ανω- τέρω περίπτωση δ΄ γίνεται στην ονομαστική τους αξία, στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωμή καταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου, ζ) το ονομαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθε- ρό και καταβάλλεται ανά εξάμηνο την τελευταία ημέρα του έκτου και του δωδέκατου μήνα κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη συμπλήρωση της εγγύτερης εκ των ως άνω ημερομηνιών, εφόσον είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται με βάση τη μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες του Ιουνίου 2017 αυξημένη κατά πενήντα (50) μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%, θ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και δεκτικά εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά. Το αίτημα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών σύμ- φωνα με την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εκδίδει σχετική από- φαση τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.. Εφόσον η εξαγορά γίνει με ανταλλαγή κεφαλαι- ακών μέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της τράπεζας, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των μέσων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω συναλλαγή. 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσμίες λαμ- βάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (μερική ή ολική) των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών και αναπροσαρμόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί μετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότη- τας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.». 3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρ- θρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 “Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου” (Α΄ 239).».

Άρθρο 81Διατάξεις για την «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ» (ΕΔΗΣ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 197 του ν. 4389/ 2016 προστίθεται παράγραφος 5α, ως εξής: «5.α. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί- ου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή πα- ραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Στο μέτρο που απόφα- ση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταστεί αντικείμε- νο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσμευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέματα που έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση στοι- χεία που έχουν υποβληθεί.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 15 του καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυ- ρώθηκε με το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΔΗΣ, που κυρώθηκε με το άρθρο 205 του ν. 4389/2016, οι λέξεις «ορίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Άρθρο 82Αναπλήρωση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Ο Διοικητής, σε περίπτωση βραχυχρόνιας απου- σίας ή κωλύματός του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, ορίζει με απόφασή του, ως αναπληρωτή αυτού στην άσκηση των καθηκόντων του, έναν εκ των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής.».

Άρθρο 83Ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών

Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) που δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την ημερομη- νία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 0167/30.6.2017 Πράξης του I τμήματος του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δα- πανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Άρθρο 84

Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια- τάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραί- ωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως προϊστάμενοι δύ- νανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.

Άρθρο 85Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.