110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 29 - Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 29Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του ΚράτουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄324), όπως αντικατα- στάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, στις εξής περι- πτώσεις: αα) Για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ΄ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, ββ) για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων επί φορολογικών και τελωνεια- κών υποθέσεων και υποθέσεων εκτελέσεως (κοινής και διοικητικής), γγ) για τη μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνε- πεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, και δδ) για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο των πάσης φύσεως υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί απο- φάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97). Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης και περιέχει συνοπτική αιτιολογία.». β) Το άρθρο 65 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και η κατ’ εξου- σιοδότησή του εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 178/2012 απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄2026) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3086/2002, αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται: α) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή στους οριζόμε- νους δικηγόρους ανατίθεται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση εν γένει των υποθέσεων του Δημοσί- ου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση κάθε εξώδικης νομικής υπόθεσης αυτού, συμπεριλαμ- βανομένης της υποχρέωσης παροχής νομικών συμβου- λών και σύμπραξης με τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη ενέργεια που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου. β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γρα- φείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξ αιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν μπορούν, για δικαιολογη- μένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαιτέρως αυξημένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή οι Δικηγόροι του Δημοσίου ορί- ζονται ειδικά, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ακολουθείται η δια- δικασία της παραγράφου 2 και αμείβονται καθ΄ υπόθε- ση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ) Σε έδρες ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του πρωτοδικείου. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε καθ΄ υπόθεση, εφαρμοζομένου του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, είτε για μια διετία, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002, αντι- καθίσταται ως εξής: «4. Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγω- νισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο δια- γωνισμό απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσ- σας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).». β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄214), όπως αντι- καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/ 2011 (Α΄180), καταργείται.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.