110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 47 - Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ο.Ε. είναι επταμελές και συγκροτείται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Πρόεδρος και μέλη διορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, πρόσωπα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών, καθώς και ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών, προσώπων που ένα (1) χρόνο πριν από το διορισμό τους ήταν ή εξακο- λουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγ- γελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού, μέχρι δύο (2) από τα επτά (7) μέλη του Συμβουλίου, δύνανται να διορίζονται ως μέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των μελών του Σ.Ο.Ε. είναι τριετής. β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο.Ε. επιλέγονται βά- σει της επιστημονικής τους κατάρτισης και εμπειρίας και απολαύουν πλήρους επιστημονικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των συμβουλευτικών και γνωμοδο- τικών τους καθηκόντων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή μέλους του Σ.Ο.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύ- σης ή θανάτου μελών του Σ.Ο.Ε. αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον δεν απο- μένουν λιγότερα από τέσσερα (4). Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπό- λοιπων μελών. Στις γνωμοδοτήσεις του Σ.Ο.Ε. καταγρά- φεται και η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.