110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 70 - Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 70Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Πω- γωνίου του Νομού Ιωαννίνων η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 422 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημ- μένο, στο Παράρτημα VIII του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 2057 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Πε- ριουσίας Φθιώτιδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα IX του πα- ρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μα- κρακώμης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων απο- φασίζουν την καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο της αποδοχής της παραχώρησης των ακινήτων. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 2054 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας της Περιφε- ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με τα συστατικά και τα παραρτή- ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα X του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυ- νομικού Τμήματος Αμφίκλειας - Ελάτειας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 117 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Βοιωτίας της Περιφε- ρειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτή- ματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα XI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνο- μικού Σταθμού Αράχωβας. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία περιγράφεται το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο της παρούσας παραγράφου, το δικαίωμα και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύου- σας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, προς το Υπουργείο Υγείας, το ανήκον στο Δημόσιο ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου επί του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 3035 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, με όλα τα συστα- τικά και παραρτήματά του, που βρίσκεται στην περιο- χή του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Χαλκίδος 15-17, εμβαδού 2.232 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο από Αυγού- στου 1968 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α νομίμως θεωρημένου (Παράρτημα XII), αποκλειστικά για τη στέγαση Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. Αστικού Τύπου) της 1ης ΥΠΕ Αττι- κής. Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παραχώρησης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασμα της ως άνω απόφασης, στο οποίο περιγράφονται το μετα- βιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματο- λόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντί- στοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμε- νης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.