110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 22 - Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία να επιβάλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα δι- οικητικά μέτρα όσον αφορά τουλάχιστον τις εξής πα- ραβάσεις: α) τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όπου έχουν εφαρμογή και β) μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επι- θεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 21. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρε- πτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα: α) έκδοση εντολής που υποχρεώνει τον διαχειριστή ή την εποπτευόμενη οντότητα που ευθύνεται για την παράβαση να διακόψει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει, β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευ- χθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στην περίπτωση που το ύψος τους δύναται να προσδιοριστεί, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δη- μοσίου σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων όπως κάθε φορά ισχύει, γ) δημόσια προειδοποίηση που κατονομάζει τον δια- χειριστή ή την εποπτευόμενη οντότητα που ευθύνεται και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης, δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας ή της εγγραφής στο Μητρώο, ενός διαχειριστή, ε) προσωρινή απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχείρισης στον διαχειριστή ή στον εποπτευόμενο συ- νεισφέροντα ή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που θεωρείται υπεύθυνο για τέτοια παράβαση, στ) επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώ- σεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί, ζ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή μέγι- στων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχο- νται τουλάχιστον: αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ή ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανο- νισμού (ΕΕ) 2016/1011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, η) σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιβολή μέγι- στων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχο- νται τουλάχιστον σε: αα) για τις παραβάσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και ε΄, του άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 και των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή στο 10 % του συνολικού ετήσιου κύ- κλου εργασιών του σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα με το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο, ββ) για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ ή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονι- σμού (ΕΕ) 2016/1011, σε ποσό διακοσίων πενήντα χιλιά- δων (250.000) ευρώ ή στο 2 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό του όργανο, ανάλογα με το ποιο από τα ποσά είναι υψηλότερο. Για τους σκοπούς της περίπτωσης η΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επι- χείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης που οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένους οικονομικούς λογαρια- σμούς σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, ο σχετικός συνο- λικός κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος του πιστω- τικού ιδρύματος ή της ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής ή εάν πρόκειται για ένωση, το 10 % του συνόλου των κύκλων εργασιών των μελών της.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.