110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 16 - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρ- θρου 55 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), μετά την περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 (Α΄ 65), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 14ης Ιουλίου (Α΄ 79) και κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρχές και οι φορείς των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ μπορούν να ορίζουν μέχρι δύο (2) αναπληρωτές για τον εκπρόσωπό τους στην ανωτέρω Επιτροπή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 13 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, προστίθεται παράγραφος 13α, ως εξής: «13.α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιεί δειγ- ματοληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των επο- πτευόμενων από αυτή ιδρυμάτων και φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10 εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και καθίσταται αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 14 του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015, αντικαθίσταται ως εξής: «14. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσι- οδότηση αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή έως το ένα δέκατο (1/10) του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα ή, κατά περίπτωση, ο εποπτευόμε- νος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας ή ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ή έρ- γου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.».

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.