110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 21 - Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας: α) διαθέτει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και σε άλλα δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή και λαμβάνει έγγραφα ή αντίγραφά τους, β) απαιτεί ή ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρό- σωπο εμπλέκεται στην παροχή δείκτη αναφοράς και στη συνεισφορά σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των παρό- χων υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί εξωτερικά λειτουργίες, υπηρεσίες ή δραστηριότητες σχετικές με την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, καθώς επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, καλεί και θέτει ερωτήματα σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο με στόχο τη λήψη πληροφοριών, γ) ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τους δείκτες αναφο- ράς βασικών προϊόντων, από συνεισφέροντες σε σχετι- κές αγορές άμεσης παράδοσης μέσω, κατά περίπτωση, τυποποιημένων μορφότυπων και εκθέσεων σχετικά με συναλλαγές και άμεση πρόσβαση στα συστήματα των διαπραγματευτών, δ) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους ή έρευνες σε χώρους εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, ε) εισέρχεται σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, για να κατάσχει έγγραφα και λοιπά δε- δομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απο- δειχθεί παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Στην περίπτωση που απαιτείται προηγούμενη έγκριση της δικαστικής αρχής, η εξουσία αυτή ασκείται μόνον μετά την εξασφάλιση της εν λόγω έγκρισης, στ) απαιτεί να λάβει υφιστάμενες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή άλλα αρχεία κίνησης δεδομένων που τηρούν εποπτευ- όμενες οντότητες, ζ) ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο, η) απαιτεί την προσωρινή παύση κάθε πρακτικής που κατά τη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντιβαίνει στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, θ) επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ι) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφα- λίσει τη σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με την παροχή ενός δείκτη αναφοράς, μεταξύ άλλων απαι- τώντας από τον οικείο διαχειριστή ή το πρόσωπο που δημοσίευσε ή διέδωσε τον εν λόγω δείκτη αναφοράς ή από αμφότερους, να δημοσιεύσουν διορθωτική δήλωση σχετικά με τις προγενέστερες συνεισφορές ή προγενέ- στερα αριθμητικά στοιχεία για το δείκτη αναφοράς.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.