110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 26 - Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτων
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 26Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ερμού- πολης Σύρου του Νομού Κυκλάδων η κυριότητα τμημά- των των δημοσίων ακινήτων με ΑΒΚ 78 και ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Σύρου (παλαιές αποθήκες Τελω- νείου Σύρου), με τα συστατικά και Παραρτήματά τους, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο στο παρόν το- πογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα I), με στοιχεία 2-3- 8-7 (για το ΑΒΚ 78) και στοιχεία 10-9-3 (για το ΑΒΚ 17), με σκοπό την εκ μέρους του παραχώρηση αυτών κατά χρήση προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιεράπετρας Παραγωγών Κηπευτικών, Ελαιολάδου, Μελιού και λοιπών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής «Η ΕΝΩΣΗ»» η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 32 του Γε- νικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματική Υπηρεσία) Λασιθίου, με τα συστατικά και Παραρτήματά του, όπως αυτό εμ- φαίνεται στο συνημμένο στο παρόν διάγραμμα πράξης εφαρμογής (Παράρτημα II), για τις ανάγκες του Συνεται- ρισμού και ιδίως, της συγκέντρωσης και αποθήκευσης του ελαιόλαδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 1674, με τα συστατικά και Παραρτήματά του, του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου (Κτηματική Υπη- ρεσία Πειραιά), όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα III), με στοιχεία 1΄- 1΄΄- 2΄΄- 3΄΄- 4΄΄- 5΄΄- 6΄΄- 7΄΄- 8΄΄- 9΄΄- 10΄΄- 11΄΄- 12΄΄- 13΄΄- 14΄΄- 15΄΄- 16΄΄- 17΄΄- 18΄΄- 19΄΄- 20΄΄- 21΄΄- 22΄΄- 23΄΄- 24΄΄- 25΄΄- 26΄΄- 27΄΄- 28΄΄- 29΄΄- 30΄΄- 31΄΄- 32΄΄- 33΄΄- 34΄΄- 35΄΄- 36΄΄- 37΄΄- 38΄΄- 39΄΄- 40΄΄- 41΄΄- 42΄΄- 43΄΄- 44΄΄- 45΄΄- 46΄΄- 47΄΄- 48΄΄- 49΄΄- 50΄΄- 51΄΄- 52΄΄- 15΄- 14΄- 13΄- 12΄- 11΄- 10΄- 9΄- 8΄- 7΄- 6΄- 5΄- 4΄- 3΄- 2΄- 1΄ (τέσσερις πινακίδες), με σκοπό την εκ μέρους του παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρή- νης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ.), προκειμένου το τελευταίο να φροντίσει, με δικές του δαπάνες, για τη διαμόρφωση, διαχείριση, προστασία και γενικά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και για τη συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, απαγορευομένης ρητώς της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μεταβολής της χρήσης αυτού, ως και της υπέρβασης των σκοπών για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Νισύ- ρου του Νομού Δωδεκανήσου η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 8 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας του Νομού Δωδεκανήσου (νησίδα Γυαλί, ανατολικό τμήμα, με στοι- χείο α΄), με τα συστατικά και τα Παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα IV), για την ενίσχυση της οικονο- μικής ζωής και την ανάπτυξη του ακριτικού Δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ) το εκ ποσοστού 50% δικαίωμα του Δημοσίου επί της κυριότητας ακινήτου με ΑΒΚ 656 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Έδεσσας, με τα συστατικά και πα- ραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν διάγραμμα πράξης εφαρμογής (Παράρτη- μα V), για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η κυριό- τητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 285 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής, με ΚΑΕΚ 240541970004/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας της Περιφερεια- κής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και Πα- ραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Παλαιάς Πόλεως Κέρκυρας-Πινακίδα 18 (Παράρτημα VI), και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Κέρκυρας (Παράρτημα VIα), για τη στέγαση των Υπηρεσιών του. Η υπ’ αριθμ. Δ10Α 00066/ 5554πε ΕΞ2014/12.6.2014 κοινή υπουργική από- φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω55ΝΗ-Ζ2Υ) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 418 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τα συστατικά και τα Παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμέ- νο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα VII), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Περιφε- ρειακής Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου ή ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Υπουργός, αποφασίζει την καταχώριση της αποδοχής της παρα- χώρησης του ακινήτου, στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. Το απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ. ή η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, στα οποία περιγράφονται τα μεταβιβασθέντα ακίνητα και το δικαί- ωμα επ΄ αυτών, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης των ακινήτων στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παραχώρηση της κυριότητας των δημοσίων ακι- νήτων του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγρα- φής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους σκοπούς, για τους οποίους παραχωρήθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγρα- φής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, αίρεται η παραχώρηση της κυριότητας, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπό- μενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.