110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 47 - Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται ως εξής: α) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομι- κών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., δώ- δεκα (12) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύνανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέ- του εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου, κατ΄ εξαίρεση των διατά- ξεων του ν. 2190/1994 (Α΄28). β) Τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφω- να με το ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016. γ) Για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. στη Μονάδα Οι- κονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. απαιτούνται: - Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή των Θετικών Επι- στημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πε- δίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστο- ποιείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστημονικών Τομέων της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυ- σης, οι οποίοι προέρχονται από το Ε.Ε.Π. αυτής. Οι συμ- βάσεις ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.