173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 24 - Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας αα) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία με αυτούς. ββ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε κάθε είδους διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (Συνέδρια, Διασκέψεις, Συμπόσια) τις Γενικές Συνελεύσεις και Συνόδους των οργάνων διοίκησης των Διεθνών Οργανισμών, ως και την οργάνωση σε συνεργασία με τους κατ’ αντικείμενο αρμοδίους φορείς και Υπηρεσίες των διενεργούμενων στην Ελλάδα διεθνών συνεδρίων. γγ) Η ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας, προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας μορφωτικών ανταλλαγών και η μελέτη και η προπαρασκευή συνάψεως διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών καθώς και πρωτοκόλλων συνεργασίας. δδ) Η μέριμνα εφαρμογής του προγράμματος Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC). εε) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων επισκέψεων ξένων επιστημών, εμπειρογνωμόνων, υποτρόφων ή επιστημόνων, που ενδιαφέρονται για τα επιτεύγματα της Ελλάδος στους τομείς Υγείας. στστ) Την παρακολούθηση και την μέριμνα για εκπροσώπηση σε Διεθνείς Φορείς. ζζ) Η μετάφραση αλληλογραφίας, κειμένων σχετικών με τη συνεργασία των Υπηρεσιών και των εκπροσώπων του Υπουργείου με Διεθνείς Οργανισμούς και εν γένει κειμένων σχετιζόμενων με το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου. ηη) Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών του Υπουργείου. β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νομοθετικής Εναρμόνισης αα) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ββ) Η προπαρασκευή και αντιμετώπιση θεμάτων απορρεόντων εκ της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. γγ) Η αντιμετώπιση κάθε θέματος, που αναφέρεται στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον τομέα Υγεία. δδ) Η νομική επεξεργασία σχεδίων κοινοτικών ρυθμίσεων για κάθε θέμα, που αναφέρεται στον τομέα Υγεία σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις. εε) Η μέριμνα της διατύπωσης των τελικών θέσεων του Υπουργείου σε περίπτωση αμφισβητήσεων ενώπιον του Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης στστ) Η διοργάνωση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους κατ’ αντικείμενο αρμοδίους φορείς και Υπηρεσίες, συνεδρίων και συναντήσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. ζζ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηη) Η μετάφραση αλληλογραφίας, κειμένων σχετικών με τη συνεργασία των Υπηρεσιών και των εκπροσώπων του Υπουργείου με Ε.Ε. και εν γένει κειμένων σχετιζόμενων με το έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου. θθ) Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών του Υπουργείου.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ