173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 19 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 19Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης έχει ως επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εποπτεία και τον έλεγχο της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων θεσμικών και διοικητικών ενεργειών για την αποδοτική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των μονάδων και των προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο προγραμματισμός ίδρυσης, ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Κέντρα Υγείας, Δίκτυα Μονάδες Αποκατάστασης και Αποθεραπείας και λοιπές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). ββ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των ανωτέρω μονάδων γγ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. δδ) Η πρόταση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση, εκποίηση, αποδοχή δωρεών, επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισμού, από μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση. Επίσης η πρόταση απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κάλυψη κτιριακών αναγκών των μονάδων αυτών προς την ανωτέρω Διεύθυνση καθώς και εισήγηση για επωφελέστερη αξιοποίηση − αλλαγή σκοπού κληροδοτημάτων. εε) Ο προγραμματισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων και κινητών μονάδων επείγουσας βοήθειας. στστ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ζζ) Ο χαρακτηρισμός των Περιφερειακών Ιατρείων ως Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων. ηη) Η έγκριση σύναψης των συμβάσεων για τα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. θθ) Ο καθορισμός κριτηρίων διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας επιλογής των οικογενειακών γιατρών, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας των ιατρείων τους και του πλαισίου άσκησης των καθηκόντων τους, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης των Υπηρεσιών Υγείας (ΣΥ.Σ. Ε.Δ.ΥΠ.Υ.). ιι) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας αα) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: ααα) ιατρείων, βββ) πολυϊατρείων, γγγ) οδοντιατρείων, δδδ) πολυοδοντιατρείων, εεε) διαγνωστικών εργαστηρίων και στστστ) εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ββ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. γγ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. δδ) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία: ααα) εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, βββ) μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων, γγγ) εργαστηρίων αισθητικής, δδδ) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και εεε) καταστημάτων οπτικών ειδών και φακών επαφής. εε) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών για τη λειτουργία γραφείων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κλπ). στστ) Η τήρηση Μητρώου ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ζζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην ιατρική διαφήμιση μονάδων Π.Φ.Υ. ιδιωτικού τομέα. γ) Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αα) Η διοικητική εποπτεία της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλιση της υγειάς στον τομέα των παροχών υγείας. ββ) Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δ) Τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης αα) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και υποστήριξη (καλλιτεχνική και τεχνική) υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης και η αξιολόγηση αυτών. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (ΕΣΑΥ) και των περιφερειακών επιτροπών. γγ) Η υλοποίηση προτάσεων και γνωμοδοτήσεων της ΕΣΑΥ. δδ) Η δημιουργία δικτύου Στελεχών Αγωγής Υγείας. εε) Η χορήγηση αιγίδας σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησής της. στστ) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης. ζζ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, υλοποίηση, αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. ηη) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο προσδιορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δομών, φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οικογενειακός προγραμματισμός, γενετική, προγεννητικός έλεγχος, περιγεννητική φροντίδα, εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών, θεσμός βιβλιαρίου υγείας παιδιού. θθ) Ο καθορισμός των όρων λειτουργίας των κινητών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Α΄ τμήματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ