173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 7 - Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι− Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και λειτουργίας νοσοκομείων γ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και οργάνωσης και υποστήριξης των υγειονομικών περιφερειών δ) Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών 3) Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών αα) Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων Ε.Σ.Υ. καθώς και η άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτών. ββ) Η άσκηση της εποπτείας και ελέγχου των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και των επιχορηγούμενων από το κράτος Ν.Π.Ι.Δ., πλην των μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας. γγ) Η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων: α) γιατρών Ε.Σ.Υ., β) ειδικευομένων γιατρών σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. και λοιπές υπηρεσίες, γ) εξειδικευμένων γιατρών και δ) επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. δδ) Η έκδοση του ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. εε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και των Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 52 ν. 2071/1992, η χορήγηση άδειας και λειτουργίας τους και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και Λειτουργίας Νοσοκομείων αα) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής των νοσοκομείων. ββ) Η μέριμνα για την κατανομή των πιστώσεων που γράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για λειτουργικές δαπάνες, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες. γγ) Η ανάθεση εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και προμήθειας εξοπλισμού των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. δδ) Η μέριμνα για την κατανομή του προϊόντος του αντικαρκινικού εράνου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες. εε) Η οργάνωση και εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Κεντρικής Υπηρεσίας, παραρτημάτων και τομέων), του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Κέντρων Αίματος των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. στστ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την εξασφάλιση αυτάρκειας της χώρας με προσφερόμενο αίμα, καθώς και η διάθεση, διακίνηση και διασφάλιση ποιότητας του αίματος και των παραγώγων του. ζζ) Ο τρόπος και οι διαδικασίες διακίνησης των εκτάκτων και μη περιστατικών και της παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας, τόσο από το Ε.Κ.Α.Β., όσο και από τα ασθενοφόρα των υγειονομικών μονάδων της χώρας, καθώς και η διασύνδεση των Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων με το Ε.Κ.Α.Β. ηη) Η υγειονομική κάλυψη αγώνων εκδηλώσεων. θθ) Ο καθορισμός του συστήματος εφημερίας νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής. ιι) Η διαχείριση αεροδιακομιδών εξωτερικού. γ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και Οργάνωσης και Υποστήριξης Των Υγειονομικών Περιφερειών αα) Ο καθορισμός των νοσηλίων. ββ) Η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. γγ) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων παροχής δωρεάν νοσηλείας και περίθαλψης. δδ) Ο καθορισμός του τρόπου παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών από αποκλειστικές νοσοκόμες. εε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας ειδικών Μονάδων, Κέντρων, Ιατρείων και Εργαστηρίων στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. στστ) Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και η έγκριση καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων. ζζ) Ο καθορισμός και η έκδοση τιμολογίου νοσηλίου ιδιωτικών κλινικών. ηη) Η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές κλινικές σε ασφαλισμένους των Ασφαλιστικών Φορέων. θθ) Η οργάνωση και η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). ιι) Ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ιστών και Οργανισμών προμήθειας ιστών προς μεταμόσχευση. ιαια) Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας των μεταμοσχεύσεων και του κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, των Μονάδων Εφαρμογής ιστών και των Ιδρυμάτων Ιστών προς μεταμόσχευση. ιβιβ) Ο καθορισμός προσόντων και καθηκόντων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. ιγιγ) Η οργάνωση και εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών. δ) Τμήμα Δικαιωμάτων Ασθενών αα) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών και των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. ββ) Η διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών και η παραπομπή τους για εξέταση στην Επιτροπή Ελέγχους Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. γγ) Η παροχή οδηγιών στα Γραφεία Υποστήριξης του πολίτη και τις Επιτροπές Προάσπισης δικαιωμάτων του πολίτη των Νοσοκομείων. δδ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας των ασθενών των εργαζομένων σε μονάδες παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και των πολιτών γενικά.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ