173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 14 - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 14Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. Παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Λ.Κ., σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ελέγχου των Δαπανών αα) Η μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών. γγ) Ο έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Κ.Υ. του Υπουργείου. δδ) Η επιχορήγηση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, την ορθή κατανομή των πιστώσεων, την καταβολή των εισφορών και συνδρομών σε διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ. εε) Η διαχείριση, o έλεγχος των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών παντός είδους, καθώς και των μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. στστ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη και των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τα λοιπά λογιστικά βιβλία. ζζ) Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και την εξέλιξη των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό. ηη) Η εκκαθάριση των δαπανών των μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. θθ) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, εποπτεία υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και επιτροπικών ενταλμάτων. ιι) Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων. ιαια) Η έκδοση αποφάσεων και αυξομείωσης πιστώσεων μεταφοράς πιστώσεων και εγγραφής συμπληρωματικών πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Υπουργείου. ιβιβ) Η εισήγηση στο Γ.Λ.Κ. για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων σε περιπτώσεις διορισμού, μετάταξης ή απόσπασης ασχέτως ποσού. ιγιγ) Οι πράξεις έγκρισης δαπανών. ιδιδ) Οι προτάσεις και αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από ένα κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του Υπουργείου. ιειε) Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, παγίων προκαταβολών και επιτροπικών ενταλμάτων του Κρατικού Προϋπολογισμού. ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού δευτερευόντων διατακτών. ιζιζ) Η εισήγηση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την καταβολή ανά ΚΑΕ σε συνεργασία με το Τμήμα ΜΠΔΣ και τακτικού προϋπολογισμού. β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αα) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς και με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού για την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. σε κάθε τομέα πολιτικής καθώς και για την αναθεώρηση−τροποποίησή τους. ββ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Π.Δ.Ε. τα ανώτατα όρια και τους στόχους του τριμήνου, καθώς και την υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του. γγ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. δδ) Η υπογραφή ως αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης των τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα και τα οποία πληρώνονται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε του Υπουργείου. εε) Η έκδοση προτάσεων κατανομής πιστώσεων ανά κωδικό έργου. στστ) Η υποβολή προτάσεων αναμόρφωσης, τροποποίησης ή ανακατανομής του προϋπολογισμού των έργων του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο των ανωτάτων χρηματικών ορίων και την αναμόρφωση των πιστώσεων εντός των ανώτατων ορίων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Οργανισμών. ζζ) Η συγκέντρωση δεδομένων και το συντονισμό εργασιών για την προετοιμασία και την προώθηση των προτάσεων χρηματοδότησης των έργων του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ηη) Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης−κατανομών έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κεντρικό λογαριασμό ΕΣΠΑ. θθ) Η έκδοση οδηγιών και εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε. ώστε οι λογαριασμοί έργων που τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος να πιστώνονται ανάλογα. ιι) Η παρακολούθηση των κατανομών, των πληρωμών και της απορροφητικότητας των πιστώσεων (ποσοστό απορρόφησης) των έργων που έχουν ενταχθεί στο Π.Δ.Ε., τη συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων για συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (extrait), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία γενικών λογιστικών δεδομένων. ιαια) Η διαχείριση των χρηματοροών του Π.Δ.Ε. και τη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και ιδίως τις δαπάνες των έργων αυτών. ιβιβ) Η παρακολούθηση μέσω του διαχειριστή οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων και την αποστολή στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ιγιγ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Π.Δ.Ε. και την αποστολή μηνιαίων καταστάσεων στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για τη μηνιαία ενημέρωση του Γ.Λ.Κ. μέσω του Portal. ιδιδ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων πληρωμών του Π.Δ.Ε. ιειε) Η παροχή πληροφοριών στους φορείς εφαρμογής και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (Σ.Α.Μ.), καθώς και για την κοινοποίηση λεπτομερών οικονομικών δεδομένων για έργα που έχουν σχέση με αυτούς τους φορείς και αυτές τις υπηρεσίες. ιστιστ) Η μέριμνα για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων. ιζιζ) Η αποστολή φορολογικών δηλώσεων του Υπουργείου σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου μέσω δικτύου taxis και απόδοση του παρακρατούμενου φόρου που αφορά πληρωμές του Π.Δ.Ε. στη Τράπεζα της Ελλάδος. ιηιη) Η έκδοση αποφάσεων για το διορισμό υπολόγων – διαχειριστών έργων του Π.Δ.Ε. οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη πληρωμή των έργων που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και για την έγκριση χρηματοδότησης έργων, μέσω ΠΔΕ, που υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. ιθιθ) Η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων και την έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους. κκ) Η διασφάλιση ότι οι διαχειριστές έργων του Υπουργείου έχουν κατάλληλες οικονομικές γνώσεις, καθώς και την εκπαίδευση τους σε συνεργασία με το Γ.Λ.Κ. και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. κακα) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε. από τους υπολόγους – διαχειριστές. κβκβ) Η αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υ.Δ.Ε. για την έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χ.Ε.Π. προς τακτοποίηση των υπολόγων – διαχειριστών των έργων. κγκγ) Η ενημέρωση των υπολόγων−διαχειριστών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και των παραστατικών αυτών. κδκδ) Η πληροφόρηση των υπολόγων διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. γ) Τμήμα Μισθοδοσίας αα) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού του Υπουργείου. ββ) Η προώθηση αποφάσεων για έγκριση αποζημιώσεων, υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου. γγ) Η προώθηση αποφάσεων σχετικά με τις αμοιβές μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας του Υπουργείου. δδ) Η διευθέτηση και καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου σε συνδυασμό με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. εε) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως για οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ. στστ) Η μέριμνα για την καταβολή μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Φορέων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ