173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 6 - Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων Επιχειρησιακοί στόχοι− Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως α) Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και ανάπτυξη ιατρικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. ββ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) και Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.). γγ) Ο χειρισμός της πειθαρχικής διαδικασίας των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. δδ) Ο διορισμός επικουρικών Ιατρών. εε) Η έγκριση εφημεριών ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στστ) Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως προβληματικών και άγονων για την κατάληψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού αα) Ο προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εποπτευομένων νομικών προσώπων. ββ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των εποπτευομένων νομικών προσώπων. γγ) Ο διορισμός οργάνων Διοίκησης των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. δδ) Ο διορισμός υπαλλήλων στο Ε.Κ.Α.Β., καθώς και διακριθέντων αθλητών σε Φορείς του Υπουργείου. εε) Η καθιέρωση και η κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και ενεργών εφημεριών, στο προσωπικό των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. γ) Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου αα) Η διαδικασία έκδοσης προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και πλοίων. ββ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης για προεκπαίδευση των γιατρών στα Νοσοκομεία. γγ) Η έκδοση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης γιατρών, για εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και πλοίων, παράτασης αυτής και απόσπασης σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών. δδ) Ο χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων ως άγονων ή προβληματικών καθώς και η παροχή κινήτρων στους γιατρούς. εε) Η χορήγηση βεβαιώσεων εκπλήρωσης, απαλλαγής ή αναστολής υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. δ) Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών αα) Η τοποθέτηση Ιατρών για ειδίκευση. ββ) Η έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό. γγ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των ειδικευόμενων ιατρών. δδ) Η παροχή στοιχείων ειδικευόμενων ιατρών για την κατάρτιση προϋπολογισμού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/93 και για υπότροφους αλλοδαπούς.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ