173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 17 - Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − Διάρθρωση
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 17Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων αα) Η παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του γενικού πληθυσμού, ο προγραμματισμός διενέργειας μελετών και τήρηση Μητρώων μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων. ββ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων: ααα) Πρόληψης περιορισμού εξάπλωσης και καταπολέμησης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων βββ) Πρόληψης ατυχημάτων γγγ) Προαγωγής υγείας μητέρας και παιδιού δδδ) Προστασίας της υγείας των εργαζομένων εεε) Προγραμμάτων αγωγής και πρόληψης για την στοματική υγεία. γγ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. δδ) Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα για την ειδίκευση οδοντιάτρων. εε) Ο καθορισμός κανόνων υγιεινής για το προσχολικό και σχολικό περιβάλλον και της εποπτείας εφαρμογής αυτών. στστ) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. ζζ) Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ιατρείων αυτών. ηη) Η μέριμνα για την άσκηση εποπτείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), καθώς και σε θέματα δημόσιας υγείας του Εθνικού Ιδρύματος ΠΑΣΤΕΡ. θθ) Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων δημόσιας υγείας. ιι) Η εποπτεία εθνικού αποθέματος προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, αντιδότων δηλητηριάσεων ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας. ιαια) Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών χερσαίων υγειονομικών σταθμών και απολυμαντηρίων. ιβιβ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέμησής τους. β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας αα) Η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των αντίστοιχων Διευθύνσεων ή Τμημάτων υγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ββ) Η μελέτη και ο καθορισμός των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας και μέτρων υγειονομικού ελέγχου που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, και κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία. γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών και δερματοστιξίας. δδ) Ο καθορισμός κανόνων για την υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. εε) Η τήρηση Μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. ζζ) Η διαδικασία επιλογής, διδασκαλίας και εξετάσεων των σπουδαστών στη Σχολή απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας. γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων αα) Η εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης από τις Εξαρτήσεις, η παρακολούθηση εφαρμογής του και η αξιολόγησή του. ββ) Η ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των συνεπειών και του ελέγχου από τις Εξαρτήσεις. γγ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των Μονάδων Αντιμετώπισης από τις Εξαρτήσεις. δδ) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. εε) Η εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και φορέων αντίστοιχου έργου. στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος αα) Ο προγραμματισμός, η έκδοση και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: ααα) στην προστασία και εξυγίανση του πόσιμου νερού, βββ) στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων, γγγ) στη διασφάλισης ποιότητας των συνθηκών μεταφοράς και αποθήκευσης νερού, δδδ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των πόσιμων νερών, εεε) στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών, στστστ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, ζζζ) στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων, ηηη) στη λειτουργία και ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, θθθ) στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, ιιι) στη ραδιενέργεια και ακτινοβολίες εν γένει ιαιαια) στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων, ιβιβιβ) στην προστασία του εδάφους, στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών. ββ) Ο υγειονομικός έλεγχος εμφιαλωτηρίων της χώρας και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. γγ) Η έγκριση καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής. δδ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, τοξικών υγρών αποβλήτων. εε) Η αξιολόγηση μελετών και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και μελετών επεξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) νερών (πόσιμα ή μη, εμφιαλωμένα). στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, που αφορούν σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και τεχνητές καταστροφές καθώς και η υπόδειξη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (μελέτες Sevezo). ζζ) Η εποπτεία, η διενέργεια ελέγχων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών μελετών ασφαλείας Sevezo. ηη) Η αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία. θθ) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς σε θέματα υγιεινής του Περιβάλλοντος. ιι) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για: ααα) τη διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και την εκτίμηση των επιδράσεων της στη Δημόσια Υγεία και βββ) για τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής. ιαια) Η σύνταξη κανονισμών υγιεινής και η θέσπιση προδιαγραφών υγιεινής διαχείρισης των αερίων αποβλήτων. ιβιβ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων. ιγιγ) Η γνωμοδότηση για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω Εργαστηρίων. ιδιδ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. ιειε) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια) των μονάδων υγείας. ιστιστ) Ο εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής του. ιζιζ) Η παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων. ιηιη) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν στην Υγιεινή της Κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, των εσωτερικών χώρων, εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης του κοινού. ιθιθ) Η έγκριση μελετών και η αξιολόγηση υδρογεωτεχνικών μελετών για την ενδεχόμενη μείωση αποστάσεων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων. κκ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων, για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ