173 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 8 - Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι − Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και ισχύει.
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
5. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
8. Την από 1−3−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26−11−2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 145/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Κοινοτικής Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας. ββ) Η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών. γγ) Η προαγωγή και υποστήριξη της τομεοποίησης και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Ν.Π.Δ.Δ. (παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας) με τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας. δδ) Η εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας και του θεσμικού πλαισίου, με τις διεθνείς συμβάσεις, συστάσεις, οδηγίες και κανονισμούς διεθνών και περιφερειακών οργανισμών τις οποίες έχει υιοθετήσει η χώρα μας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. εε) Η παρακολούθηση της αποασυλοποίησης ασθενών με ψυχικές διαταραχές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των εποπτευομένων από το Τμήμα Μονάδων Ψυχικής Υγείας. στστ) Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης Ψυχιατρικών Νοσοκομειακών Ε.Σ.Υ. ή τμημάτων αυτών, Ψυχιατρικών τομέων Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ζζ) H εποπτεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και όλων των υπαγομένων σε αυτά Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και των Τομέων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. ηη) Η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων: α) Ιατρών Ε.Σ.Υ., β) ειδικευομένων ιατρών, γ) εξειδικευμένων ιατρών και δ) επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. θθ) Η έκδοση ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΔΔ, και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσής τους. ιι) Η έγκριση σύστασης ιδρυμάτων και μετατροπής των καταστατικών τους στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών. ιαια) Ο καθορισμός και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. ιβιβ) Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων από τον ευρύτερο πληθυσμό των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη. ιγιγ) Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου και ο καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας. ιδιδ) Η προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. β) Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας Ψυχικής Υγείας αα) Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας. ββ) Η προαγωγή και υποστήριξη της τομεοποίησης και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Ν.Π.Ι.Δ. (παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας) με τις Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας γγ) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και η ενσωμάτωση και εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας. δδ) Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. εε) Η επεξεργασία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευπαθείς ομάδες και πληθυσμιακές και διαγνωστικές υποομάδες με προβλήματα ψυχικής υγείας. στστ) Η έκδοση ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσης τους. ζζ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής της ιατροφαρμακευτικής, νοσηλευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. ηη) Ο καθορισμός και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. θθ) Ο προγραμματισμός για την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. ιι) Η οικονομική αξιολόγηση και ο οικονομικός έλεγχος των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. ιαια) Η προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ