38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 10 - Θέματα στρατευσίμων μονίμων κατοίκων εξωτερικού και Σχολής Ικάρων
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 10Θέματα στρατευσίμων μονίμων κατοίκων εξωτερικού και Σχολής ΙκάρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Επιτρέπεται η τμηματική εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που κατατάσσονται με την κλάση τους ή οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 1204/1949 (ΦΕΚ 276 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η διάρκεια φοίτησης στη σχολή ορίζεται σε πέντε εξάμηνα.» β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 2007−2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), η οριστική σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων υπολογιζόμενης στο διπλάσιο και της βαθμολογίας στο Προκεχωρημένο Στάδιο, που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ικάρων, διαιρούμενο δια του αριθμού τρία.» β. Η διάταξη αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 2007−2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄), προστίθενται μετά την υπάρχουσα υποπαράγραφο β΄ νέες υποπαράγραφοι γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄, ως εξής: «γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά. δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι. ε. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ΄ του παρόντος, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους. στ. Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο έχει σύζυγο ή προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή γονείς), που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής μέχρι τριάντα (30) ημέρες το χρόνο.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ