38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Άρθρο 28 - Μετατροπή των Ταμείων σε Ειδικούς Λογαριασμούς
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28Μετατροπή των Ταμείων σε Ειδικούς ΛογαριασμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας του ν.δ. 398/1974, καλούμενα εφεξής «Ταμεία», καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατρέπονται σε Ειδικούς Λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, καλούνται δε εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργείται ως ν.π.δ.δ. και το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α΄), και μετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, καλούμενο εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διοίκηση και η διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των προηγούμενων παραγράφων ασκείται από εξαμελή εκ των μετόχων Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία. Ειδικότερα στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού δεν μετέχει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ σε αυτή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διοίκηση και η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, στο οποίο, για θέματα σχετικά με αυτό, δεν μετέχουν οι εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και των αποστράτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προϋπολογισμοί – απολογισμοί – ισολογισμοί των ανωτέρω Ειδικών Λογαριασμών εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ