38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 37
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 37ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται και προστίθεται νέο στοιχείο η΄ ως ακολούθως: «ζ. Οι επιτροπές διαπραγμάτευσης αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ). η. Οι επιτροπές αξιολόγησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ), εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής (ΕΒΣ) και έργου εγχώριας βιομηχανίας (ΕΕΒ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 13 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής, η δε παράγραφος 10 αριθμείται ως 11: «10. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά και σε περίπτωση που από την προκήρυξη ή πρόσκληση προβλέπεται υποβολή πρότασης χρηματοδότησης αποπληρωμής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να αποφανθεί, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από Αξιωματικούς ή υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή αν απαιτείται συναρμόδιων Υπουργείων με κ.υ.α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1α΄ του άρθρου 16 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις και αγορές, υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες για τις προμήθειες υπηρεσίες και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών: (1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους προκήρυξης και τις διαδικασίες του νόμου αυτού. (2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που κατατίθενται και των όρων των προσφορών. (3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό των υποψήφιων προμηθευτών, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης. (4) Αξιολογούν τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και των επιτροπών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις των ανωτέρω επιτροπών. (5) Εάν οι επιτροπές αξιολόγησης ή/και εμπειρογνωμόνων κρίνουν μη παραδεκτή την προσφορά υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή διαγωνισμού έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη, αναπέμπει την υπόθεση κατά περίπτωση στις ως άνω επιτροπές, οι οποίες υποχρεούνται να δεχθούν την προσφορά και να προχωρήσουν στη βαθμολογία. (6) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν. (7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Η εντολή διενέργειας της προμήθειας, στην οποία ορίζεται και ο τρόπος υλοποίησης αυτής, εκδίδεται από τον έχοντα την οικονομική δικαιοδοσία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΓΔΑΕΕ ή του αρμόδιου οργάνου οικονομικής μέριμνας κάθε κλάδου των Ε.Δ. για προμήθειες που πραγματοποιούνται από τα Γενικά Επιτελεία ή από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία κλιμάκια διοίκησης των Ε.Δ. που έχουν οικονομική αρμοδιότητα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το στοιχείο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «στ. Να περιέχουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτών που συμμετέχουν ότι έλαβαν γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων συμφωνιών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς που ορίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) που φέρουν τις ενδείξεις «Τεχνική Προσφορά», «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή», «Έργο Εγχώριας Βιομηχανίας», «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα», «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι η τιμή προσφοράς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επίσης τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (υποφάκελο) που τίθεται εντός του κυρίου φακέλου και φέρει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προμηθευτή ότι η προβλεπόμενη από την προκήρυξη εγγυητική επιστολή συμμετοχής περιλαμβάνεται στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά».»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παράγραφος 14 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «14. Όλοι οι ως άνω χωριστοί φάκελοι (υποφάκελοι) πρέπει να φέρουν έκαστος και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 27 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 31 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) προστίθεται νέο στοιχείο δ΄, τα δε υφιστάμενα στοιχεία δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε ε΄ και στ΄ αντίστοιχα, ως ακολούθως: «δ. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και από 0,05% κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες δεκαεννέα (19) ημέρες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραδίδεται έγκαιρα, από την υπηρεσία πραγματοποίησης της προμήθειας, ο φάκελος των εγγράφων προπαρασκευής του διαγωνισμού και πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού οι ενσφράγιστες προσφορές μαζί με τα δείγματα των προμηθευτών ή τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «β. Εάν ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και οι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται ανά φύλλο από τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που περιέχονται στους ως άνω υποφακέλους. Όσον αφορά την αποσφράγιση των λοιπών υποφακέλων που ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος ακολουθείται η ίδια διαδικασία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στον αποκλειόμενο. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς του και το σύνολο των υποφακέλων που περιέχονται σε αυτόν επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της απόφασης επ’ αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα αποτελέσματα του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας. Οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται και οι λοιποί υποφάκελοί τους αποσφραγίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών και συντάσσεται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό αποσφράγισης. Οι λοιπές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της απόφασης επ’ αυτών. Στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου ανακοινώνονται οι τιμές των προσφορών και επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων των λοιπών υποφακέλων των προσφορών. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων, παραδίδει στις επιτροπές αξιολόγησης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, της ΕΒΣ και του ΕΕΒ, τους αντίστοιχους υποφακέλους για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών. Παράλληλα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των υποφακέλων «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής», εκτός αν απαιτείται και προβλέπεται στην προκήρυξη η αξιολόγηση των υποφακέλων αυτών από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 13 παρ. 10 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τη σχετική έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών και ακολούθως προσδιορίζει την ανηγμένη τιμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος. Μετά την αξιολόγηση όλων των υποφακέλων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εξάγει τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το άρθρο 56 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται με την εντολή διενέργειας της προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος. 2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 4. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή προβλέπεται το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε αυτή την περίπτωση, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 5. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά εφαρμόζεται μέθοδος αξιολόγησης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισηγήσεως της ΓΔΑΕΕ, στην οποία λαμβάνοντα υπόψη αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. β. Η Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Το Έργο της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ). δ. Αντισταθμιστικά Ωφελήματα. ε. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών. στ. Κόστος Κύκλου Ζωής. 6. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. (1) Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. (2) Για την εξαγωγή της βαθμολογίας της τεχνικής αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω επί μέρους κριτήρια: (α) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και των τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη. (β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. (γ) Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. (δ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. (ε) Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών. (στ) Η αρχική υποστήριξη. (ζ) Η εν συνεχεία υποστήριξη. (η) Η δυνατότητα ένταξης−ενσωμάτωσης των προσφερόμενων υλικών στις Ε.Δ. (Εγκατάσταση−Λειτουργία) όταν απαιτείται. (θ) Η δυνατότητα ανάπτυξης−αναβάθμισης των προσφερόμενων υλικών ή τμημάτων αυτών όταν απαιτείται και η εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου (security of supply). (ι) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα των Ε.Δ. που ορίζεται στην προκήρυξη. (3) Τα επί μέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες: στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης και στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται τόσο οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας όσο και η κατανομή των επί μέρους κριτηρίων σε κάθε ομάδα. (4) Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επί μέρους κριτηρίου των ως άνω ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας, των οποίων το άθροισμα για κάθε ομάδα ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας, καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία και περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. (5) Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επί μέρους κριτηρίων και των δύο ομάδων αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Αποδεκτές είναι όσες η βαθμολογία τους κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100 βαθμών. Προσφορά με συνολική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης μικρότερη των 75 βαθμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (6) Κατά την τεχνική αξιολόγηση συνεκτιμώνται στοιχεία των προσφορών που υπερτερούν των ελαχίστων απαιτήσεων της προκήρυξης, μόνο για επί μέρους κριτήρια που έχουν σαφώς καθοριστεί στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή από το οικείο Γενικό Επιτελείο, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη. Τα επί μέρους αυτά κριτήρια σε καμία περίπτωση δεν αφορούν σε ουσιώδεις όρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος νόμου. (7) Ως συμφερότερη κρίνεται η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. β. Ως προς το κριτήριο της Εγχώρια Βιομηχανικής Συμμετοχής (ΕΒΣ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με την υψηλότερη Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Ως προς το κριτήριο του ΄Εργου της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά σύμφωνα με την οποία ανατίθεται το μεγαλύτερης οικονομικής αξίας έργο στην εγχώρια βιομηχανία. ΦΕΚ 541 δ. Ως προς το κριτήριο των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων η συμφερότερη προσφορά εξάγεται με βάση την αξιολόγηση, όπως ορίζεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παρ. 16 του παρόντος νόμου υπουργική απόφαση για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ). ε. Ως προς το κριτήριο του Χρονοδιαγράμματος Πληρωμών συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το ευνοϊκότερο για την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα πληρωμών. στ. Ως προς το κριτήριο του Κόστους Κύκλου Ζωής συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το μικρότερο κόστος κύκλου ζωής των προς προμήθεια υλικών, εφόσον ο τρόπος υπολογισμού αυτού καθορίζεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο και περιλαμβάνεται στην προκήρυξη. 7. Τα ανωτέρω επί μέρους κριτήρια α΄ έως στ΄ βαθμολογούνται με μέγιστη βαθμολογία τους 100 βαθμούς. Για κάθε κριτήριο από τα ανωτέρω α΄ έως στ΄ καθορίζεται από την προκήρυξη συντελεστής βαρύτητας, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 υπουργικής απόφασης. 8. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα, βάσει της μεθόδου αξιολόγησης των συνεκτιμώμενων στοιχείων που καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 υπουργική απόφαση. 9. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό. 10. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις αφορούν όρους που δεν έχουν ορισθεί ως ουσιώδεις στην προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση θεωρεί ότι κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. 11. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα των γινομένων του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου επί την επιτευχθείσα βαθμολογία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, όπως αυτές θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, μεταξύ δύο ή περισσότερων προμηθευτών, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή προσφοράς τότε η συμφερότερη προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στην προκήρυξη. 12. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. β. Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής απόφασης της επιτροπής. γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από αυτή. δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζόμενους, σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. ε. Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: (1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται στην προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. (2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. (3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (4) Ακύρωση της προμήθειας. (5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων μελών της. 13. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να παρέχουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα μέσα και τις διευκολύνσεις που ζητούνται από αυτή για τη διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέρονται. 14. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τέλος, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με την προμήθεια παραστατικά στοιχεία και τα υποβάλει στην προϊσταμένη της υπηρεσία με αναφορά του Προέδρου της, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή συγκρότησης της επιτροπής.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ