38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 14 - Προαγωγές Ανθυπασπιστών
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 14Προαγωγές ΑνθυπασπιστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983 (ΦΕΚ 96 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση οκτώ (8) χρόνων στον κατεχόμενο βαθμό ή είκοσι (20) χρόνων συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1375/1983, αντικαθίσταται ως εξής: «Γι’ αυτούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών με βαθμό ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία και αυτούς που κατατάσσονται ή μονιμοποιούνται με βαθμό επίσης ανώτερο του λοχία, κελευστή ή σμηνία, ο χρόνος της συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας των παραπάνω παραγράφων μειώνεται ανάλογα με το χρόνο που αντιστοιχεί στους προηγούμενους βαθμούς και μέχρι τον κατώτερο προβλεπόμενο, από τις κείμενες διατάξεις, βαθμό ονομασίας της οικείας κατηγορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών σε καμία περίπτωση.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ