38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 19Σκοποί των Ενώσεων

Το άρθρο 2 του ν. 1301/1982 (ΦΕΚ 132 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι: α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας. β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης. γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού. δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος. ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.»

Άρθρο 20Μέλη των ΕνώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 του ν. 1301/1982, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.»

Άρθρο 21Όργανα διοίκησης των ΕνώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 4 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), ενώ οι Σύνδεσμοι από Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.). Η θητεία των παραπάνω οργάνων είναι τριετής. Η σύνθεσή τους έχει ως ακολούθως: α. Του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ (Κ.Δ.Σ. ΑΠΟΕΑ) Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και είκοσι (20) μέλη. β. Των Συνδέσμων Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τέσσερα (4) μέλη. Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούν τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων που αντιπροσωπεύουν και υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Συμβούλια ολοκληρώνουν κανονικά τη θητεία τους.

Άρθρο 22Εκλογή μελών Διοικητικού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από αριθμό εκλεκτόρων αντιπροσώπων των Συνδέσμων ως εξής: α. Όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου είναι μέχρι 100, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται στην ψηφοφορία από έναν αντιπρόσωπο, όταν είναι από 101 έως 200 από δύο αντιπροσώπους και όταν είναι πάνω από 200, ο αριθμός των δύο αντιπροσώπων αυξάνεται κατά έναν για κάθε 300 επιπλέον μέλη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται τα σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τον τρόπο εκλογής των μελών του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Δ.Σ. των Συνδέσμων, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 23Εκλογή οργάνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ και των Δ.Σ. των ΣΕΑΝ αφού συνέλθουν μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, σε ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγουν κατά τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο τρόπο τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) της Ομοσπονδίας, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. συνθέτουν την ΕΕ. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στο Νομό Αττικής.»

Άρθρο 24Πειθαρχικό Συμβούλιο

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 1301/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, ήτοι από έναν Εφέτη της τακτικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο, έναν Ανώτερο Αξιωματικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και από τρία (3) μέλη των Συνδέσμων επιλεγόμενα από τριπλάσιο αριθμό που προτείνεται από την Ομοσπονδία μετά από υπόδειξη των Συνδέσμων.»

Άρθρο 25Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού

Ο Διευθυντής και ο βοηθός Διευθυντή των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού (ΓΥΕΝ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τις τάξεις των εξ εφέδρων προερχομένων εφέδρων αξιωματικών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έφεδροι εξ εφέδρων ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Διευθυντή και του βοηθού, είναι δυνατός ο ορισμός εφέδρων αξιωματικών εκ μονίμων. Η επιλογή των παραπάνω πραγματοποιείται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών εκάστου νομού (ΣΕΑΝ) ή τα Παραρτήματα των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ο δε διορισμός αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ