38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Άρθρο 28Μετατροπή των Ταμείων σε Ειδικούς ΛογαριασμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας του ν.δ. 398/1974, καλούμενα εφεξής «Ταμεία», καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατρέπονται σε Ειδικούς Λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, καλούνται δε εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργείται ως ν.π.δ.δ. και το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α΄), και μετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, καλούμενο εφεξής «Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διοίκηση και η διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των προηγούμενων παραγράφων ασκείται από εξαμελή εκ των μετόχων Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία. Ειδικότερα στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού δεν μετέχει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ σε αυτή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού τουλάχιστον δύο (2) μέλη προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διοίκηση και η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, στο οποίο, για θέματα σχετικά με αυτό, δεν μετέχουν οι εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και των αποστράτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προϋπολογισμοί – απολογισμοί – ισολογισμοί των ανωτέρω Ειδικών Λογαριασμών εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 29Υποκατάσταση ΤαμείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί υπεισέρχονται ως καθολικοί διάδοχοι σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκκρεμείς δίκες των Ταμείων συνεχίζονται από το οικείο Μετοχικό Ταμείο για λογαριασμό των Ειδικών Λογαριασμών, χωρίς καμία διατύπωση. Δεν επέρχεται διακοπή των δικών αυτών ούτε απαιτείται δήλωση περί επανάληψής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο οποίο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα της δικαστικής και εξώδικης υποστήριξης, καθώς και γνωμοδοτικό έργο, του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού, εξακολουθεί να ασκεί τα ίδια καθήκοντα για τις υποθέσεις και τα θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κινητή και η ακίνητη περιουσία των Ταμείων, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, περιέρχεται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο, εγγράφεται δε στους Ειδικούς Λογαριασμούς. Η μεταβίβαση των ακινήτων αυτών, συνεπεία της υποκατάστασης, γίνεται με τη σημείωση σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα τηρούμενα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου και του κτηματολογίου, εφόσον απαιτείται, για την οποία το Μετοχικό Ταμείο απαλλάσσεται παντός γενικού ή ειδικού φόρου, τέλους, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η διαχείριση και εκμετάλλευση της παραπάνω περιουσίας γίνεται επ’ ωφελεία των Ειδικών Λογαριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δεν επιτρέπεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση της περιουσίας και των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ειδικών Λογαριασμών, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο έχουν συσταθεί και λειτουργούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση συγχώνευσης του Μετοχικού Ταμείου με άλλο παρεμφερές ταμείο ή διάλυσης ή διάσπασης σε άλλα ταμεία ή λογαριασμούς η περιουσία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και ό,τι πλέον προκύψει στο μέλλον από τη διαχείρισή της στους Ειδικούς Λογαριασμούς, αποτελεί ιδιοκτησία των Ειδικών Λογαριασμών και παραμένει σε αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Διατάξεις που αφορούν τις κάθε είδους επιχορηγήσεις των Ταμείων ισχύουν για τους Ειδικούς Λογαριασμούς.

Άρθρο 30Διατήρηση διατάξεων και άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του ν.δ. 398/1974, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και τα, κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν για τους Ειδικούς Λογαριασμούς, εκτός από εκείνες που αντίκεινται ή είναι ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης. Τα ίδια ισχύουν και για κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, που αφορά τα Ταμεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας και των υπαγόμενων σε αυτούς ειδικών λογαριασμών του άρθρου 32 παράγραφος 1 του παρόντος ανατίθεται σε ανώτατο ή ανώτερο εν ενεργεία αξιωματικό ή σε ανώτατο εν αποστρατεία ανακαλούμενο στην ενέργεια αξιωματικό του Οικονομικού Σώματος, τοποθετούμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τοποθετήσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Άρθρο 31Μεταφορά οργανικών θέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές μονάδες των Ταμείων μεταφέρονται στο Μετοχικό Ταμείο και λειτουργούν για τα θέματα των Ειδικών Λογαριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υφιστάμενες στα Ταμεία οργανικές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού μεταφέρονται στο Μετοχικό Ταμείο και προσαυξάνουν τις υπάρχουσες σε αυτό οργανικές θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ταμείων μεταφέρεται αυτοδίκαια στο οικείο Μετοχικό Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι δικηγόροι, στους οποίους είχαν ανατεθεί από τα Ταμεία δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Μετοχικό Ταμείο για λογαριασμό των Ειδικών Λογαριασμών, μέχρι την εκδίκασή τους.

Άρθρο 32Διατήρηση Ειδικών Λογαριασμών των ΤαμείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί, που είχαν συσταθεί και λειτουργούν στα καταργούμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, εξακολουθούν να υφίστανται και λειτουργούν ως ειδικοί λογαριασμοί υπαγόμενοι και διοικούμενοι από τη Διοικούσα Επιτροπή των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, που δημιουργείται, διέπονται δε από τις κείμενες περί αυτών διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 του παρόντος νόμου ισχύουν αναλόγως και επί των Ειδικών Λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται, εντός έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ