38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το άρθρο 56 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται με την εντολή διενέργειας της προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος. 2. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές και τους όρους της προκήρυξης. 4. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή προβλέπεται το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε αυτή την περίπτωση, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 5. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά εφαρμόζεται μέθοδος αξιολόγησης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισηγήσεως της ΓΔΑΕΕ, στην οποία λαμβάνοντα υπόψη αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. β. Η Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Το Έργο της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ). δ. Αντισταθμιστικά Ωφελήματα. ε. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών. στ. Κόστος Κύκλου Ζωής. 6. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης: α. Η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή. (1) Ανηγμένη (συγκριτική) τιμή είναι ο λόγος της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. (2) Για την εξαγωγή της βαθμολογίας της τεχνικής αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω επί μέρους κριτήρια: (α) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών και των τεχνικών περιγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη. (β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. (γ) Η ποιότητα εξυπηρέτησης μετά την πώληση και η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. (δ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. (ε) Οι απαιτήσεις συντήρησης και η ποιότητα των προσφερόμενων υλικών. (στ) Η αρχική υποστήριξη. (ζ) Η εν συνεχεία υποστήριξη. (η) Η δυνατότητα ένταξης−ενσωμάτωσης των προσφερόμενων υλικών στις Ε.Δ. (Εγκατάσταση−Λειτουργία) όταν απαιτείται. (θ) Η δυνατότητα ανάπτυξης−αναβάθμισης των προσφερόμενων υλικών ή τμημάτων αυτών όταν απαιτείται και η εξασφάλιση της προμήθειας σε βάθος χρόνου (security of supply). (ι) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα των Ε.Δ. που ορίζεται στην προκήρυξη. (3) Τα επί μέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες: στην Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης και στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. Στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου καθορίζονται τόσο οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας όσο και η κατανομή των επί μέρους κριτηρίων σε κάθε ομάδα. (4) Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επί μέρους κριτηρίου των ως άνω ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας, των οποίων το άθροισμα για κάθε ομάδα ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας, καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία και περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. (5) Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επί μέρους κριτηρίων και των δύο ομάδων αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Αποδεκτές είναι όσες η βαθμολογία τους κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100 βαθμών. Προσφορά με συνολική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης μικρότερη των 75 βαθμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (6) Κατά την τεχνική αξιολόγηση συνεκτιμώνται στοιχεία των προσφορών που υπερτερούν των ελαχίστων απαιτήσεων της προκήρυξης, μόνο για επί μέρους κριτήρια που έχουν σαφώς καθοριστεί στην αντίστοιχη τεχνική περιγραφή από το οικείο Γενικό Επιτελείο, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη. Τα επί μέρους αυτά κριτήρια σε καμία περίπτωση δεν αφορούν σε ουσιώδεις όρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος νόμου. (7) Ως συμφερότερη κρίνεται η ανηγμένη (συγκριτική) τιμή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης. β. Ως προς το κριτήριο της Εγχώρια Βιομηχανικής Συμμετοχής (ΕΒΣ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με την υψηλότερη Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ). γ. Ως προς το κριτήριο του ΄Εργου της Εγχώριας Βιομηχανίας (ΕΕΒ) συμφερότερη κρίνεται η προσφορά σύμφωνα με την οποία ανατίθεται το μεγαλύτερης οικονομικής αξίας έργο στην εγχώρια βιομηχανία. ΦΕΚ 541 δ. Ως προς το κριτήριο των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων η συμφερότερη προσφορά εξάγεται με βάση την αξιολόγηση, όπως ορίζεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 27 παρ. 16 του παρόντος νόμου υπουργική απόφαση για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ). ε. Ως προς το κριτήριο του Χρονοδιαγράμματος Πληρωμών συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το ευνοϊκότερο για την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα πληρωμών. στ. Ως προς το κριτήριο του Κόστους Κύκλου Ζωής συμφερότερη κρίνεται η προσφορά με το μικρότερο κόστος κύκλου ζωής των προς προμήθεια υλικών, εφόσον ο τρόπος υπολογισμού αυτού καθορίζεται από το οικείο Γενικό Επιτελείο και περιλαμβάνεται στην προκήρυξη. 7. Τα ανωτέρω επί μέρους κριτήρια α΄ έως στ΄ βαθμολογούνται με μέγιστη βαθμολογία τους 100 βαθμούς. Για κάθε κριτήριο από τα ανωτέρω α΄ έως στ΄ καθορίζεται από την προκήρυξη συντελεστής βαρύτητας, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 υπουργικής απόφασης. 8. Η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα, βάσει της μεθόδου αξιολόγησης των συνεκτιμώμενων στοιχείων που καθορίζεται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 υπουργική απόφαση. 9. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δύναται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να εξετάσει τις πραγματικές κατασκευαστικές δυνατότητες αυτών για τα συγκεκριμένα υλικά που προσφέρουν στο διαγωνισμό. 10. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις αφορούν όρους που δεν έχουν ορισθεί ως ουσιώδεις στην προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση θεωρεί ότι κρίνονται τεχνικά αποδεκτές. 11. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα των γινομένων του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου επί την επιτευχθείσα βαθμολογία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, όπως αυτές θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, μεταξύ δύο ή περισσότερων προμηθευτών, η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή προσφοράς τότε η συμφερότερη προσφορά επιλέγεται κατόπιν διαπραγμάτευσης επί της τιμής προσφοράς, τηρουμένων πρακτικών, αφού κληθούν οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες και ισότιμες προσφορές, μέσα σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται στην προκήρυξη. 12. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, συντάσσει πρακτικό και βεβαιώνει με αυτό ή με ιδιαίτερη έκθεση: α. Τη νομιμότητα και κανονικότητα των εγγράφων συμμετοχής όσων διαγωνίζονται, που προβλέπονται και επιδείχθηκαν σε αυτή. β. Την απόφασή της για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια αυτού, καθώς και την απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί προσφυγής κατά της ρητής απόφασης της επιτροπής. γ. Τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που ελέγχθηκαν από αυτή. δ. Κατά πόσο είναι συμφέρουσες ή όχι οι τιμές που επιτεύχθηκαν μετά από πλήρη αιτιολόγηση και για την καταλληλότητα του υλικού ή της εργασίας ή της εργολαβίας που προσφέρονται από καθέναν από τους διαγωνιζόμενους, σε σχέση με αντίστοιχα ή παρόμοια υλικά ή υπηρεσίες. ε. Την εισήγησή της για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας και ειδικότερα μπορεί να προτείνει: (1) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που καθορίζεται στην προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. (2) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. (3) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (4) Ακύρωση της προμήθειας. (5) Στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφέρονται υποχρεωτικά και οι θέσεις των τυχόν μειοψηφούντων μελών της. 13. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να παρέχουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τις πληροφορίες, τα μέσα και τις διευκολύνσεις που ζητούνται από αυτή για τη διαμόρφωση γνώμης για τα είδη που προσφέρονται. 14. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τέλος, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με την προμήθεια παραστατικά στοιχεία και τα υποβάλει στην προϊσταμένη της υπηρεσία με αναφορά του Προέδρου της, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διαταγή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή συγκρότησης της επιτροπής.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ