38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει πριν την αποσφράγιση τα αποτελέσματα του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένης και της βαθμολογίας. Οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται και οι λοιποί υποφάκελοί τους αποσφραγίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχείο (β) του παρόντος άρθρου. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών και συντάσσεται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο πρακτικό αποσφράγισης. Οι λοιπές προσφορές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης και υποβολής ένστασης για το λόγο αυτόν και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, σχετικά με την υποβολή ενστάσεων ή/και διοικητικών προσφυγών και της απόφασης επ’ αυτών. Στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου ανακοινώνονται οι τιμές των προσφορών και επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων των λοιπών υποφακέλων των προσφορών. Στη συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων, παραδίδει στις επιτροπές αξιολόγησης των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, της ΕΒΣ και του ΕΕΒ, τους αντίστοιχους υποφακέλους για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών. Παράλληλα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των υποφακέλων «Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών» και «Κόστος Κύκλου Ζωής», εκτός αν απαιτείται και προβλέπεται στην προκήρυξη η αξιολόγηση των υποφακέλων αυτών από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 13 παρ. 10 του παρόντος, οπότε η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη της τη σχετική έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τους όρους του διαγωνισμού προθεσμιών και ακολούθως προσδιορίζει την ανηγμένη τιμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του παρόντος. Μετά την αξιολόγηση όλων των υποφακέλων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εξάγει τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ