38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Άρθρο 26 - Θέματα μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 52 του ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 958/ 1946 (ΦΕΚ 53 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/1990 (ΦΕΚ 10 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ως προς τα δικαιώματα λήψης μερίσματος από το Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 126 του κωδικοποιημένου νόμου 5481/1932 «Περί Μετοχικού Ταμείου Βασιλικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 387 Α΄) έχει, από την 1.1.2004, την εξής αντιστοιχία: α) Υπάλληλοι με βαθμό Α΄ και 31−35 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Πλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. β) Υπάλληλοι με βαθμό Α΄ και 25−31 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Αντιπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. γ) Υπάλληλοι με βαθμό Α΄ και 21−25 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Πλωτάρχη (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. δ) Υπάλληλοι με βαθμό Α΄ και 19−21 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Υποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. ε) Υπάλληλοι με βαθμό Β΄ και 15−19 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Ανθυποπλοιάρχου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. στ) Υπάλληλοι με βαθμό Β΄ και 11−15 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Σημαιοφόρου (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. ζ) Υπάλληλοι με βαθμούς Γ΄ − Δ΄ και 1−11 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν μέρισμα Ανθυπασπιστή (Π.Υ.) με αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. Τα ανωτέρω μερίσματα προσαυξάνονται με το ποσοστό του χρονοεπιδόματος που λαμβάνουν οι παραπάνω στρατιωτικοί με τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίας.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ