38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 17 - Θέματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Θέματα Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/ 1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται: α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί. γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατόν οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται να τοποθετούνται και να υπηρετούν και σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που καθορίζονται με την ίδια απόφαση, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: «6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής. γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν. δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία. ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν. 7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παραπάνω αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον ενός έτους. 8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται λαμβάνουν το επίδομα του τελευταίου εδαφίου της παρ. Α.4 του άρθρου 51 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων Α.7 και Α.8 του ίδιου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ