38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 18 - Θέματα Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 18Θέματα Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 του α.ν. 1563/1950 (ΦΕΚ 254 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973 (ΦΕΚ 160 Α΄), μετά την περίπτωση γ΄, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Στην επιδότηση από ίδιους πόρους ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ τράπεζες και λοιπά συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 3 του α.ν. 1563/1950, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 89/1973, αντικαθίσταται ως εξής: «Στη χορήγηση στεγαστικών δανείων για αγορά έτοιμης κατοικίας, για ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση ή επισκευή ιδιόκτητης κατοικίας, για αγορά οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, καθώς και για εξόφληση ληφθέντος στεγαστικού δανείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 8 του ν.δ. 2906/1954 (ΦΕΚ 155 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Επιτρέπεται η επιδότηση από τον ΑΟΟΑ από ίδιους πόρους ποσοστού ή του συνόλου του επιτοκίου στεγαστικού δανείου που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από συνεργαζόμενες με τον ΑΟΟΑ τράπεζες και λοιπά συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου στους δικαιούχους. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και ιδίως το ύψος του επιδοτούμενου ποσοστού, η διάρκεια της επιδότησης, οι όροι συνεργασίας με τις τράπεζες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν.δ. 89/1973 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το αναλογούν κατά κατηγορία ποσοστό, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΟΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να διατίθεται το υπολειπόμενο ποσοστό σε άλλη κατηγορία.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ