38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 34 - Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3257/2004 και 3421/2005
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3257/2004 και 3421/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπαξιωματικοί που αναφέρονται στο άρθρο 81 και επόμενα του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) προάγονται αναδρομικά από το έτος 1997 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3257/2004, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις των άρθρων 81 και επομένων του ν. 3421/ 2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 81 παρ. 4 του ν. 3421/2005 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ. Από το έτος μονιμοποίησης των λοιπών εθελοντριών του ν. 705/1977, οι οποίες κατετάγησαν το αυτό έτος στις Ένοπλες Δυνάμεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 3421/2005 καταργούνται και τα εδάφια γ΄ και δ΄ αναγραμματίζονται σε α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προαγόμενες σε αξιωματικούς βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου καλύπτουν προσωποπαγείς κενές οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με το παρόν άρθρο και εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παραπάνω διατάξεις δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31.12.2008 των στρατευσίμων που η, για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή τους έξω από αυτές λήγει την 31.12.2007 και συμμετέχουν αποδεδειγμένα ως αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ