38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 15 - Θέματα Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.)
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15Θέματα Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3366/ 2005 (ΦΕΚ 167 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1.α. Οι ΕΦ.Υ.ΕΣ. κατά την περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαμβάνουν βασικό μισθό ίσο με αυτόν του ομοιοβάθμου τους επαγγελματία στρατιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθμούς του στρατιώτη και του δεκανέα, οι οποίοι λαμβάνουν βασικό μισθό λοχία. Επίσης λαμβάνουν τα επιδόματα των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) και το επίδομα ειδικών συνθηκών της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Πέραν των ανωτέρω παροχών δεν χορηγείται καμία άλλη σε αυτούς. β. Οι διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού δεν έχουν εφαρμογή στους ΕΦ.Υ.ΕΣ.. 2. Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας υπό τα όπλα με την ιδιότητα του ΕΦ.Υ.ΕΣ., χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τους λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνον ο χρόνος πραγματικής παρασχεθείσας υπηρεσίας υπό τα όπλα, με την ανωτέρω ιδιότητα.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ