38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1α΄ του άρθρου 16 του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού εκείνες που διενεργούν διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις και αγορές, υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες για τις προμήθειες υπηρεσίες και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών: (1) Διενεργούν τους διαγωνισμούς προμηθειών με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους προκήρυξης και τις διαδικασίες του νόμου αυτού. (2) Μεριμνούν για την εξέταση και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των δειγμάτων και των στοιχείων που κατατίθενται και των όρων των προσφορών. (3) Αποφαίνονται για τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό των υποψήφιων προμηθευτών, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους της προκήρυξης. (4) Αξιολογούν τις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αφού λάβουν υπόψη τους τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και των επιτροπών εμπειρογνωμόνων όπου απαιτούνται. Η αξιολόγηση με πλήρη αιτιολογία μπορεί να διαφέρει από την κρίση και τις διαπιστώσεις των ανωτέρω επιτροπών. (5) Εάν οι επιτροπές αξιολόγησης ή/και εμπειρογνωμόνων κρίνουν μη παραδεκτή την προσφορά υποψήφιου προμηθευτή και η επιτροπή διαγωνισμού έχει αντίθετη αιτιολογημένη γνώμη, αναπέμπει την υπόθεση κατά περίπτωση στις ως άνω επιτροπές, οι οποίες υποχρεούνται να δεχθούν την προσφορά και να προχωρήσουν στη βαθμολογία. (6) Εισηγούνται σχετικά με το αν είναι συμφέρουσες ή μη οι προσφορές που πρόκειται να κατακυρωθούν. (7) Στις προμήθειες αμυντικού υλικού η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 56 του νόμου αυτού.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ