38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 13 - Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών Πολεμικής Αεροπορίας
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών Πολεμικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Αντιναυάρχων Μαχίμων, Αντιπτεράρχων Ιπταμένων, που εναλλάσσονται με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Υπαρχηγοί του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως Διοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναι προέλευσης Όπλων του Σ.Ξ., Μαχίμων του Π.Ν. και Ιπταμένων της Π.Α..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων του Στρατού Ξηράς, των Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού και των Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «7. O ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί Μηχανικοί, Οικονομικού, Υγειονομικού, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών του Π.Ν., είναι: α. Αντιναυάρχου Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), τοποθετούμενοι μόνο ως Γενικοί Επιθεωρητές Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). β. Υποναυάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού και αξιωματικοί Υγειονομικού (Ιατροί). γ. Αρχιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Υγειονομικού των Γενικών Ειδικοτήτων Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Πλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ε. Αντιπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Οικονομικού, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. στ. Υποπλοιάρχου Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών, για τους οποίους δεν προβλέπεται ως προσόν προαγωγής η θαλάσσια υπηρεσία ή Συνεργείου Ναυστάθμου και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι τον οποίο δύνανται να εξελιχθούν οι αξιωματικοί της Π.Α. πλην των Ιπταμένων, είναι: α. Αντιπτεράρχου Οι αξιωματικοί της ειδικότητας Μηχανικών. β. Υποπτεράρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ιατρών, Ελεγκτών Αεράμυνας και Οικονομικών. γ. Ταξιάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. δ. Σμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Μονιμοποιημένων εθελοντριών του ν. 705/1977. ε. Αντισμηνάρχου Οι αξιωματικοί των ειδικοτήτων Οικονομικών και Εφοδιαστών, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. στ. Επισμηναγού Οι αξιωματικοί της ειδικότητας των μουσικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παράγραφος 14 περ. β΄ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «14.β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Στόλου και τρεις (3) Υποναυάρχους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού, αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 14γ΄ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο και δύο (2) Υποπτεράρχους, ως μέλη ή από τον Αρχηγό ΓΕΑ, ως πρόεδρο, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και τρεις (3) Υποπτεράρχους, ως μέλη. Όταν κρίνονται αξιωματικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, ο νεότερος Υποπτέραρχος αντικαθίσταται κατά περίπτωση, από τον αρχαιότερο ανώτατο Μηχανικό ή Ελεγκτή Αεράμυνας ή Ιατρό ή Οικονομικό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 19 περ. δ΄ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Ν.: Από έναν (1) Αντιναύαρχο Μάχιμο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιμους αξιωματικούς ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Σωμάτων Οικονομικού και Υγειονομικού αντικαθίσταται το νεότερο μέλος του Συμβουλίου από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικό ή Ιατρό αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παράγραφος 19 περ. ε΄ του άρθρου 14 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Συμβούλιο Προαγωγών Π.Α.: Από έναν (1) Ιπτάμενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο, ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους αξιωματι−κούς Ιπταμένους ως μέλη. Σε περίπτωση κρίσης αξιωματικών Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονομικών, το νεότερο μέλος αντικαθίσταται κατά περίπτωση από: (1) Ανώτατο αξιωματικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των Μηχανικών. (2) Ανώτατο αξιωματικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων. (3) Ανώτατο αξιωματικό Ελεγκτή Αεράμυνας, για τις κρίσεις των Ελεγκτών Αεράμυνας. (4) Ανώτατο αξιωματικό Οικονομικό, για τις κρίσεις των Οικονομικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων εναλλασσομένων με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά με την οποία θα γίνεται η εναλλαγή καθορίζεται από το ΚΥΣΕΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΚΥΣΕΑ μπορεί να αλλάξει την αναλογία, αφού την αιτιολογήσει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστρατήγων Όπλων, Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων, Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων αντίστοιχα. Διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 17 περ. β΄ του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ταξίαρχοι της Π.Α. των ειδικοτήτων Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παράγραφος 1 περ. γ΄ του άρθρου 22 του ν. 2439/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) και εν συνεχεία με το άρθρο 15 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαι− τούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστρατήγου – Αντιναυάρχου – Αντιπτεράρχου, αντίστοιχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 1 περ. α΄ του άρθρου 24 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Του Διοικητή της Στρατιάς και γενικά των Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων σε θέση Αντιστρατήγων, όταν παρίσταται ανάγκη, του Αρχηγού του Στόλου, του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας και του Υπαρχηγού του ΓΕΕΘΑ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Αντιναύαρχος Μηχανικός τοποθετείται μόνον ως Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ). Οι παραπάνω τοποθετήσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ