167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 14 - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) ο σχεδιασμός και η συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση και την παρακολούθηση εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Υπουργείου εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων και ποσοστών διάθεσης και τήρηση σχετικού μητρώου, ββ) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Υπουργείου και η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του Μ.Π.Δ.Σ., γγ) η έκδοση, ύστερα από εντολή των αρμοδίων διευθύνσεων, των αποφάσεων για την ανάληψη από το δημόσιο της δαπάνης απαλλοτριώσεων και διαμορφώσεων των κοινοχρήστων χώρων και επισκευής κτιρίων, δδ) η τήρηση της απαιτουμένης διαδικασίας για την παρακατάθεση των αποζημιώσεων, η εκκαθάριση και ο καταλογισμός των σχετικών δαπανών στους υπόχρεους και η βεβαίωσή τους από το αρμόδιο ταμείο για είσπραξη, εε) η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ισχύον Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στστ) η διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, ζζ) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, θθ) η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, β) Στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η κατάρτιση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου καθώς και όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πραγματοποίηση σχετικών δαπανών, ββ) η κατάρτιση και η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο καθώς επίσης σε ετήσια και τριμηνιαία βάση και η αναθεώρηση του ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, γγ) ο ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των έργων που εκτελούνται είτε από το Υπουργείο, είτε με εξουσιοδότηση από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και η πληροφόρηση τους για την οικονομική κατάσταση των έργων τους, δδ) η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν, εε) η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικό − διαχειριστική παρακολούθηση αυτών, στστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ως διαχειριστής Οφειλών για το σύνολο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οδηγίες σε υπολόγους σχετικά με την εφαρμογή, ζζ) η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επεξεργασία ανακατανομών σε αυτό, ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς, θθ) ο συντονισμός και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς για την παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Μ.Π.Δ.Σ., ιι) η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών. γ) Στο Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων, ββ) η εποπτεία της διαχείρισης των δαπανών των εποπτευόμενων φορέων που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Υπουργείο. γγ) η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλες συναφείς ενέργειες, δδ) η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ., εε) η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης, όπου, από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αυτό, στστ) η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων, ζζ) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 (Α΄143) Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, ηη) η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του προϋπολογισμού των φορέων και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. δ) Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η λογιστική επεξεργασία και η δημιουργία οικονομικών αναφορών για τις υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτό, ββ) η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα των δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και η καταγραφή αυτών στη διαδικτυακή πύλη (e−portal), γγ) η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών λογιστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη, δδ) η σύνταξη πάσης φύσεως οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εε) η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής, στστ) η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με στόχο την αύξηση εσόδων, την μείωση δαπανών και την γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ