167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 51Θέσεις προσωπικού

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι (920).

Άρθρο 52Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες πέντε (705) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία − Κλάδος Σύνολο Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 86 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 105 ΠΕ Μηχανικών 248 ΠΕ Περιβάλλοντος 50 ΠΕ Πληροφορικής 9 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Δασοπόνων 18 ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 7 ΤΕ Μηχανικών 45 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Πληροφορικής 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 112 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 5 ΔΕ Τεχνικών 12 ΔΕ Τυπογραφίας 1 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 ΥΕ Επιμελητών 1 ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων 2 Σύνολο 705

Άρθρο 53Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Εκπαιδευτική Βαθμίδα − Ειδικότητα Σύνολο ΙΔΑΧ Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΠΕ Γεωτεχνικών 10 ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 18 ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11 ΠΕ Μηχανικών 46 ΠΕ Περιβάλλοντος 10 Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού 2 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1 ΤΕ Μηχανικών 4 Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 87 ΔΕ Οδηγών 6 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 Σύνολο 196

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, Περιβάλλοντος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Γεωπόνων κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ, Διοικητικών – Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, Οδηγών κατηγορίας ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ κατηγορίας ΔΕ του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 54Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής

Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε δεκαεννέα (19).

Άρθρο 55Κατάταξη προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο, κατατάσσονται στους κλάδους / ειδικότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ): α) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους, ΠΕ1 Μηχανικών και ΠΕ11 Μηχανικών. β) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός). γ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αρχιτέκτονας Μηχανικός). δ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ1 Μηχανικών (Μηχανολόγος Μηχανικός) και ΠΕ1 Μηχανικών (Ηλεκτρολόγoς Μηχανικός). ε) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός). στ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Χωροτάκτης Μηχανικός). ζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός). η) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Μεταλλειολόγος Μηχανικός). θ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών. ι) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ6 ΔιοικητικούΟικονομικού, ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ10 Οικονομικός και ΠΕ Καλών Τεχνών. ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών. ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών – Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωλογίας. ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωπονίας. ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο ιχθυολογίας και Άδεια Ασκήσεως Γεωτεχνικού. ιστ) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ12 Πληροφορικής και ΠΕ2 Πληροφορικής. ιζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ): α) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ1 Διοικητικός − Λογιστικός και ΤΕ06 Διοικητικού – Λογιστικού. β) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ Ιχθυοκομίας−Αλιείας. γ) Στον κλάδο ΤΕ Δασοπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ02 Δασοπονικού. δ) Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ3 Μηχανικών, ΤΕ07 Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών−Ηλεκτρολόγων. ε) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ2 Πληροφορικής και ΤΕ07 Πληροφορικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ): α) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ3 Τεχνικών, ΔΕ Χειριστής Οργάνων, ΔΕ06 Τεχνικών Δομικών Έργων και ΔΕ07 Τεχνικός Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής. β) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ. γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών, ΔΕ1 Διοικητικός – Λογιστικός και ΔΕ04 Διοικητικού – Λογιστικού. δ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α’). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ): α) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών. β) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κατάταξη, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 56Προσόντα διορισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

Άρθρο 57Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 58Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω : α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται, β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων, γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων, ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 59Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 60Προϊστάμενοι Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β)Στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. γ) Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. δ) Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ε) Στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. στ) Στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ζ) Στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. η) Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις Γενικές Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 61Προϊστάμενοι ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στην Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. γ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. δ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ε) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. στ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ζ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. η) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων υλών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. θ) Στις Διευθύνσεις που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων. ι) Στις Υπηρεσίες που απαρτίζουν το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις Διευθύνσεις μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 62Προϊστάμενοι ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β. β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων. β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω περιπτώσεων β και γ. β) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος. γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στο Τμήμα Ειδικών Χωροταξικών Οδηγιών της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στο Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. ε) Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. στ) Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου. γ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στο Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή του κλάδου ΤΕ Μηχανικών. ε) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. στ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με την κ.υ.α. 322/2013 (Β΄679), και ειδικότερα: α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στο Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. γ) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος. ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Στατιστικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ. γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών. γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

α) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. β) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. γ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Ενέργειας (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. δ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στο αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Στο Συντονιστικό γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Στα τμήματα μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

Άρθρο 63Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.

Άρθρο 64Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ