167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 16 - Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 16Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι ιδίως: α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία, β) η λειτουργική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, γ) η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα : α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, γ) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, δ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων του Υπουργείου, ββ) η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και η έκδοση των διοικητικών πράξεων και κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διαπιστωτικών πράξεων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος, αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου. β) Στο Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Υπουργείου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων, γγ) η μέριμνα για τον ορισμό των οργάνων διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων και των Ανώνυμων Εταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δδ) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και ανεξαρτήτων αρχών σε θέσεις προσωπικού και η σε συνάρτηση με τα περιγράμματα αυτά ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εε) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, στστ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, ζζ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ηη) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, θθ) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων προτύπων ISO. γ) Στο Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών από τις υπηρεσίες, η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων, ββ) η μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών καθώς και μίσθωσης κτηρίων και η κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων καθώς και η μέριμνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου διαγωνισμών, γγ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού, δδ) ο έλεγχος των δαπανών και η διαβίβαση τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για επεξεργασία προς έγκριση, εκκαθάριση και πληρωμή, εε) η μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τους, στστ) η μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, την πυρασφάλεια, την καθαριότητα και τη φύλαξη των χώρων καθώς και για την λειτουργία του ιατρείου, ηη) η μέριμνα για την κατανομή χώρων και την ορθολογική χρήση αυτών, για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και για την τηλεφωνική και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, θθ) ο ορισμός διαχειριστών αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού, ιι) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. δ) Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής), ββ) η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή/ και ηλεκτρονικού) του Υπουργείου, γγ) η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) δδ) ο χειρισμός κάθε θέματος σχετικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ