167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 27 - Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 27Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Επιχειρησιακοί στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως: α) Ο καθορισμός του πλαισίου, η παροχή οδηγιών και ο συντονισμός της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) Η έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας της χώρας, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, γ) Η λήψη μέτρων παρακολούθησης της άγριας πανίδας για τον έλεγχο ζωοανθρωπονόσων σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και φορείς, δ) Η έκδοση οδηγιών για την ορθή διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων, ε) Η επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θηραματική πολιτική και οικονομία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την άσκηση της, στ) Η έκδοση οδηγιών για την προστασία και διαχείριση των δασικών προστατευόμενων περιοχών και τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, ζ) Η έκδοση οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία και διαχείριση της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, β) Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας, γ) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας, δ) Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η οργάνωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αειφορικής διαχείρισης των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων, ο έλεγχος τυχόν προβλημάτων εφαρμογής της και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ββ) η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής, γγ) η έκδοση οδηγιών για τη διάθεση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων, δδ) η μέριμνα για τον καθορισμό των αμοιβών ανάθεσης των συγκομιστικών και λοιπών εργασιών, εε) η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων, καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης και αξιοποίησής τους, στστ) η αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και ρύθμισης της ρητινοκαλλιέργειας και των δευτερογενών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις καρπώσεων, ζζ) η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση των απαραίτητων για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων σπόρων και λιβαδοπονικών ειδών. β) Στο Τμήμα Μη Δημόσιας Δασοπονίας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η δασοπολιτική επιτήρηση της αειφορικής διαχείρισης των μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, ββ) η διαχείριση του μεριδίου του Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση και δασικές εκτάσεις και η αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης συνεταιρικών δασών, γγ) η αντιμετώπιση θεμάτων διατίμησης δασικών προϊόντων, χρηματοδότησης και θέσπισης κινήτρων ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας, δδ) η έγκριση υλοτομίας δέντρων Χριστουγέννων, εε) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κατάτμηση δασών, το ιδιωτικό δασικό προσωπικό και τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς δασοκτημόνων, στστ) η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την αγορά από το Δημόσιο ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τον εμπλουτισμό βιοτόπων με είδη άγριας πανίδας, ββ) η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών επιβλαβών ειδών της άγριας πανίδας, γγ) η χορήγηση αδειών έρευνας και φωτογράφησης άγριας πανίδας, δδ) η μέριμνα για την εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και προγραμμάτων για την άγρια πανίδα και τους βιοτόπους της, εε) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης οδηγών καλών πρακτικών για τη θήρα και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, στστ) η μέριμνα για την διαχείριση της αλιείας ορεινών υδάτων και τον εμπλουτισμό τους, ζζ) η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κρατικών Εκτροφείων Θηραμάτων, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, Κέντρων Περίθαλψης ειδών της Άγριας Πανίδας και Καταφυγίων Άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών, ηη) η παροχή οδηγιών για την ίδρυση Ζωολογικών Κήπων, Εκθέσεων ζώων και Ενυδρείων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχός τους, θθ) η μέριμνα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θήρα, συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης και των αδειών θήρας, ιι) η κατά νόμο εποπτεία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο συντονισμός της δραστηριότητας των κυνηγετικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί σαν συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο και η παροχή οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων. δ) Στο Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή οδηγιών και η αντιμετώπιση κάθε συναφούς θέματος για την εκπόνηση, παρακολούθηση, υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές προστατευόμενες περιοχές, ββ) η κατάρτιση προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής, γγ) η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία της δασικής βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δδ) η διατύπωση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και όπου απαιτείται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των έργων και εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές ή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εε) η μέριμνα για την ίδρυση δασικών χωριών και η παροχή οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες, στστ) η διατύπωση γνωμοδότησης επί των νομοθετικών και ρυθμιστικών πράξεων για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των δασικών προστατευόμενων περιοχών, ζζ) η χορήγηση αδειών έρευνας για την αυτοφυή χλωρίδα και τους οικοτόπους της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης αυτών, ηη) η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση πράσινων υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ