167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 55 - Κατάταξη προσωπικού
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 55Κατάταξη προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο, κατατάσσονται στους κλάδους / ειδικότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ): α) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους, ΠΕ1 Μηχανικών και ΠΕ11 Μηχανικών. β) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός). γ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αρχιτέκτονας Μηχανικός). δ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ1 Μηχανικών (Μηχανολόγος Μηχανικός) και ΠΕ1 Μηχανικών (Ηλεκτρολόγoς Μηχανικός). ε) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός). στ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών (Χωροτάκτης Μηχανικός). ζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Χημικός Μηχανικός). η) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών και ΠΕ1 Μηχανικών (Μεταλλειολόγος Μηχανικός). θ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών. ι) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ6 ΔιοικητικούΟικονομικού, ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ10 Οικονομικός και ΠΕ Καλών Τεχνών. ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών. ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χημικών – Γεωλόγων (Γεωλόγων) και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωλογίας. ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων και ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Γεωπονίας. ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων – Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων – Δασοπόνων – Γεωπόνων και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και ΠΕ Χημικών−Βιολόγων−Φυσικών−Φυσιογνωστών και έχουν το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο ιχθυολογίας και Άδεια Ασκήσεως Γεωτεχνικού. ιστ) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ12 Πληροφορικής και ΠΕ2 Πληροφορικής. ιζ) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Επιθεωρητών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ): α) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Διοικητικών, ΤΕ1 Διοικητικός − Λογιστικός και ΤΕ06 Διοικητικού – Λογιστικού. β) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ Ιχθυοκομίας−Αλιείας. γ) Στον κλάδο ΤΕ Δασοπόνων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΤΕ02 Δασοπονικού. δ) Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ3 Μηχανικών, ΤΕ07 Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών−Ηλεκτρολόγων. ε) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΤΕ2 Πληροφορικής και ΤΕ07 Πληροφορικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ): α) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ3 Τεχνικών, ΔΕ Χειριστής Οργάνων, ΔΕ06 Τεχνικών Δομικών Έργων και ΔΕ07 Τεχνικός Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής. β) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ. γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών, ΔΕ1 Διοικητικός – Λογιστικός και ΔΕ04 Διοικητικού – Λογιστικού. δ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α’). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ): α) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών. β) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων όσοι υπηρετούν στον κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την κατάταξη, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ