167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 28

Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται: 1.Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού 2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας

Άρθρο 29ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού απαρτίζεται από: α) Τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών, γ) Τη Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών

Άρθρο 30Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε α) εθνικό επίπεδο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγικές δραστηριότητες, β) περιφερειακό και γ) τοπικό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, β) Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, γ) Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, δ) Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) της μέριμνας για την εισήγηση μέτρων για τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την άσκηση της γενικής χωροταξικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα και η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του γενικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2742/1999 (Α΄207) ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου και των ειδικών πλαισίων του άρθρου 7 του ν. 2742/1999, ββ) της μέριμνας για την κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, γγ) ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, δδ) η μέριμνα για την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). β) Στο Τμήμα Τομεακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων και Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία. γ) Στο Τμήμα Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της χώρας και η σύνταξη των προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2742/1999 ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, για την έγκρισή τους. δ) Στο Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.), Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, ββ) η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, της έγκρισης του χωροταξικού σχεδιασμού τοπικού επιπέδου, γγ) η γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωροθέτηση μεμονωμένων υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων, δδ) η κατάρτιση− έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Άρθρο 31Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπολιτικές περιοχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, β) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, γ) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, γγ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. β) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ββ) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, γγ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων πλην την Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ββ) η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), γγ) η προώθηση των ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/97 (Α΄124).

Άρθρο 32Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών είναι ιδίως η εποπτεία και η αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, τους δασικούς χάρτες και το θαλάσσιο χώρο στο πλαίσιο εναρμόνισης τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Δασικών Χαρτών, β) Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, γ) Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εποπτεία της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ββ) η αξιοποίηση και η διαχείριση των πληροφοριών των Δασικών Χαρτών καθώς και η κατάρτιση και τήρηση σχετικής τράπεζας πληροφοριών, γγ) η χορήγηση αντιγράφων των οριστικών Δασικών Χαρτών καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού θέματος. β) Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει η αρμοδιότητα της τήρησης θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας. γ) Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση και τήρηση θεματικών χαρτών των θαλάσσιων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας καθώς και η σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 33ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι ιδίως: α) η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών, γ) η θέσπιση κανόνων για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης, δ) η λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας απαρτίζεται από: α) Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, β) Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, γ) Τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών, δ) Τη Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων.

Άρθρο 34Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού και στεγαστικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης, β) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων, γ) Τμήμα Τράπεζας Γης, δ) Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χρήσεων Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση και την εφαρμογή μελετών τοπικού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση ή τροποποίηση Κανονιστικών Πράξεων (διατάγματα) με εξαίρεση τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις πόλεις με Ρυθμιστικό Σχέδιο, γγ) η εξασφάλιση γεωλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων, εδαφοτεχνικών χαρτών και κανονισμών σεισμικής επικινδυνότητας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για χρήσεις σε πολεοδομικές μελέτες, καθώς και η έγκριση συναφών γεωλογικών μελετών, δδ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και χρήσεων γης, σε εκτός σχεδίου περιοχές, εε) η εισήγηση για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. β) Στο Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και εν γένει ρυθμίσεων και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών. Συμπεριλαμβάνονται και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης περιλαμβανομένων και αυτών που εκπονούνται στα πλαίσια στεγαστικών προγραμμάτων, ββ) ο συντονισμός προγραμμάτων πολεοδομικών μελετών αρμοδιότητας του τμήματος και η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση μελετών Πολεοδόμησης (α και β κατοικίας και των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, την οριοθέτηση των οικισμών αυτών, τον καθορισμό όρων και περιορισμό δόμησης τους, κ.λ.π.), γγ) η μέριμνα για την έγκριση πολεοδομικών σχεδίων στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (όπως στρατόπεδα, κ.λ.π.) καθώς και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων σε εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό χώρων για την ανέγερση κτηρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και κτηρίων κοινής ωφέλειας. γ) Στο Τμήμα Τράπεζας Γης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την εφαρμογή, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης τίτλων και δικαιωμάτων μεταφοράς και συγκέντρωσης συντελεστού δόμησης ακινήτων του ιδιωτικού (αγορά, ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις) καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς, ββ) η μέριμνα για την ως άνω διαχείριση δημοσίων ακινήτων, μετά από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο φορέα, γγ) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες, δδ) η εποπτεία και διαχείριση του ηλεκτρονικού αρχείου και των ονομαστικών τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. δ) Στο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και ρυθμίσεων εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, ββ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών ιδιωτικών πολεοδομήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), γγ) η μέριμνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση πολεοδομικών μελετών στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων και δημοτικών φορέων καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων Οργανωμένης Πολεοδόμησης (Ενεργός Πολεοδομία (ΖΕΠ Κοζάνης, Ξάνθης και Κομοτηνής)), δδ) η παρακολούθηση εφαρμογής οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης και έργων στέγασης ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντων, Ρομά, κ.α.) καθώς και μεταφοράς οικισμών λόγω κατολισθήσεων ή εκτέλεσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Άρθρο 35Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων είναι ιδίως : α) η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών Κανονισμών, γ) η αδειοδότηση οικοδομικών εργασιών βάσει ειδικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών, β) Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων, γ) Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, δ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ιστορικών Κέντρων Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό τμημάτων πόλεων (ιστορικών κέντρων πόλεων), οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών, η μέριμνα για τη θέσπιση όλων των απαιτούμενων προς τούτο μέτρων καθώς και η μέριμνα για τη εφαρμογή τους, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τη μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄153), ββ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, την αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία για παρεμβάσεις πέραν αυτών της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΕΑΑ), γγ) η εποπτεία, επίβλεψη, παραλαβή και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων που αφορούν ειδικά σε ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων, στην αποκατάσταση ή επισκευή διατηρητέων κτηρίων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΑΑ. β) Στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μελέτη και η μέριμνα για το χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτηρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, καθώς και ο καθορισμός των όρων προστασίας αυτών, ββ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, που αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, στις χρήσεις, στη μορφολογική κατάσταση και στην ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γγ) η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτηρίων και μελετών της Δ/νσης, δδ) ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτηρίων, εε) η έκδοση τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ). γ) Στο Τμήμα Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν στο σχεδιασμό των κτηρίων σε σχέση με τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για την εφαρμογή τους, ββ) η σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς επίσης και ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Εθνικούς, Τεχνικούς και Αναπηρικούς Φορείς και υπηρεσίες σε σχετικά θέματα και η παρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικά Προγράμματα, γγ) η μέριμνα για τη μελέτη και προώθηση τύπων κατοικιών, αγροτικών, αστικών, παραθεριστικών με χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενσωμάτωση στην κατασκευή παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων και με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών, δδ) ο έλεγχος και η έγκριση μελετών τύπων προκατασκευασμένων ή λυόμενων κατοικιών, καθώς και όλων των προτύπων μελετών κατοικίας που υποβάλλονται από ιδιώτες ή φορείς, εε) η μέριμνα για την εκπόνηση – έγκριση μελετών τύπων κατοικιών για δικαιούχους στεγαστικής αποκατάστασης, στστ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί επικινδύνων οικοδομών και περί αυθαιρέτων. δ) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης, ββ) η έκδοση και προώθηση διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ειδικών κατηγοριών έργων, γγ) η έγκριση εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας παραμεθόριων περιοχών, δδ) η μέριμνα για την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών και μελετών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) για κτήρια οργανωμένων κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 36Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι ιδίως η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών, β) Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων, γ) Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων, δ) Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, ββ) η Επικαιροποίηση και η συντήρηση του Εθνικού Καταλόγου Γεωπληροφορίας, γγ) η συντήρηση και διαρκής επικαιροποίηση του δικτύου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ), δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη χαρτών κάθε είδους γεωχωρικών πληροφοριών, πέραν των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δασικών Έργων και Υποδομών και Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, και η παρακολούθηση υλοποίησής τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, εε) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εν γένει η υποστήριξη της ΕΘΕΓ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, στστ) Η εισήγηση μέτρων για τη διαμόρφωση των πολιτικών σε κάθε είδους θέματα γεωχωρικών πληροφοριών και τοπογραφικών εφαρμογών, ζζ) Η εισήγηση στον Υπουργό ή στην ΕΘΕΓ κατά περίπτωση νομοθετικών μέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, καθώς και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Επιτροπή INSPIRE. β) Στο Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα για την εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτηματογραφήσεων και χαράξεων, για την κάλυψη αναγκών και προγραμμάτων του Υπουργείου, ββ) η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, για τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής και των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, γγ) η παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη τροποποιήσεων σε περίπτωση άρσης απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται σε εκτάσεις στεγαστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Ρυθμίσεων της ΔΠΣ και ΤΓ, δδ) ο προγραμματισμός απαλλοτριώσεων, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, εε) ο έλεγχος και η εισήγηση για την έγκριση οριογραμμών υδατορεμμάτων στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ρυθμίσεων καθώς και για την έγκριση χώρων αστικών υποδομών. γ) Στο Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση και λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Πρωτευούσης και η παρακολούθηση της ένταξης του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ββ) η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και ο έλεγχος των εισπραττόμενων ανταποδοτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από την κτηματογράφηση και τη λειτουργία των Κτηματολογικών γραφείων, γγ) η παροχή κατευθύνσεων για τη ρύθμιση θεμάτων ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας, δδ) η σύσταση Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών και ο ορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των ειδικότερων προσόντων για την εγγραφή στο μητρώο αυτό. δ) Στο Τμήμα Χαρτογραφικής Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η τήρηση, κωδικοποίηση και διαχείριση του αρχείου διαγραμμάτων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων Υ.Π.Ε.Κ.Α., ββ) η παροχή διευκρινήσεων σε θέματα εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμογής γραμμών, υψομετρικών μελετών, όρων δόμησης και λοιπών θεμάτων σχετικών με ρυμοτομικά διαγράμματα, γγ) η παρακολούθηση και λειτουργία του Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».

Άρθρο 37Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι η ιδίως χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων, β) Τμήμα Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων, γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων, ββ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων και προγραμμάτων ήπιων μορφών μετακίνησης, γγ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης για το σύγχρονο αστικό βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου, δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή των μελετών και έργων αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, ακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου, εε) η μέριμνα για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή άλλους κρατικούς φορείς, προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων αστικής και τεχνικής υποδομής. β) Στο Τμήμα Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που αποβλέπουν: ααα) στην αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει, όπως λιμάνια, δεξαμενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών κόμβων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών και γενικά κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων μαζικής εξυπηρέτησης, βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων που απομένουν μετά τη ρυμοτομία, ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον μεγάλων συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών έργων και της ευρύτερης περιοχής τους, γγ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση των μελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και κτηρίων για παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου. γ) Στο Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του οικονομικού και τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή του, ββ) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση ή επιδότηση άλλων φορέων και κατανομή των σχετικών κονδυλίων, γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τις προς ανάθεση μελέτες και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων προς εκτέλεση, δδ) η μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας και την έγκριση των συμβάσεων, εε) η εκτέλεση και επίβλεψη ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούμενων για την υλοποίηση του προγράμματος έργων, στστ) η μέριμνα για την σύνταξη σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων υλοποίησης έργων ανάπλασης με άλλους φορείς, ζζ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα τα ανωτέρω και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν προστατευόμενα κτίρια.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ