167 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 100/2014

Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 54 του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του ν. 4210/2013 (Α΄254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄38) και 46 του ν. 4250/2014 (Α΄74),
β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄34), δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), ε) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107), στ) του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).
3. Την από 20 Δεκεμβρίου 2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26 Αυγούστου 2013 και 26 Νοεμβρίου 2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Άρθρο 38Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Άρθρο 39ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας είναι ιδίως: α) ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με βάση την ενεργειακή κατάσταση, τις ενεργειακές πηγές της, τις τεχνολογίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις, β) η μέριμνα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, η διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας, γ) η εποπτεία της και η εν γένει προώθηση της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, β) Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας, γ) Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, δ) Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων,

Άρθρο 40Διεύθυνση Υδρογονανθράκων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων είναι ιδίως: α) η παρακολούθηση και η εισήγηση θεμάτων πολιτικής του αργού πετρελαίου, των πετρελαιοειδών προϊόντων, του φυσικού αερίου, των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, β) η αδειοδότηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και της εμπορίας των υδρογονανθράκων, γ) η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Πετρελαιοειδών, β) Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού, γ) Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, δ) Τμήμα Εγκαταστάσεων, ε) Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του αργού πετρελαίου, των πετρελαιοειδών προϊόντων, των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς των βιοκαυσίμων και των λοιπών υγρών ή αέριων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που υποκαθιστούν πετρελαιοειδή προϊόντα, καθώς και των βιορευστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, δδ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αρμοδιότητάς του, εε) Η εισήγηση επί θεμάτων που αφορούν στο γενικό πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, στστ) Η εισήγηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος επί θεμάτων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως στο άρθρο 2 της υπ΄αριθ. Δ1/Α/οικ.10838/15.05.2012 κ.υ.α. (Β΄ 1661), όπως ισχύει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφαλείας Εφοδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση επί θεμάτων σχετικών με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ββ) Η μέριμνα για τη σύνταξη εκθέσεων ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση καταστάσεων διαταραχής εφοδιασμού και άσκησης πετρελαϊκής πολιτικής, ενόψει επισκοπήσεων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (Δ.Ο.Ε.) και την ΕΕ, γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την αγορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης, καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, δδ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και τη βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας εφοδιασμού με υδρογονάνθρακες, η υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού και η εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης και της απελευθέρωσης των αποθεμάτων αυτών, εε) Η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του. γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η εισήγηση για τη πολιτική της χώρας στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ββ) Η εισήγηση μέτρων για τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς του και η επιβολή σχετικών κυρώσεων, γγ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονισμών στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και η κατάρτιση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης καθώς και η παρακολούθηση των τιμών του φυσικού αερίου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εε) Η εισήγηση και η γνωμοδότηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, σχετικά με το έργο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Α.Ε., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, στστ) Η άσκηση εποπτείας επί των δημοσίου ενδιαφέροντος φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η μέριμνα επιχορήγησης κάθε φορέα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων που έχει σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζζ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του αρχείου χαρτών και στοιχείων που αφορούν την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και την ΕΔΕΥ Α.Ε. δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας των βιομηχανιών παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών, των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων, ασφάλτου, βιοκαυσίμων, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, καθώς και η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας αγωγών μεταφοράς αργού και πετρελαϊκών προϊόντων και των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, ββ) Η χορήγηση και ο έλεγχος των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης και αεριοποίησης φυσικού αερίου καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων των ως άνω αδειών, γγ) Η γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ως άνω εγκαταστάσεων, δδ) Η πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, η διενέργεια ελέγχων στις αποθήκες αυτές ως και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, εε) Η γνωμοδότηση, κατά την κείμενη νομοθεσία, επί αιτημάτων παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την κατασκευή των ως άνω εγκαταστάσεων, στστ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων σχετικά με τη κήρυξη απαλλοτρίωσης ή παραχώρησης δημόσιας έκτασης ή σύστασης δουλείας για την ίδρυση ή επέκταση των ως άνω εγκαταστάσεων, ζζ) Η κατάρτιση κανονισμών ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αξιολόγηση των μελετών ασφαλείας και τη διενέργεια επιθεωρήσεων που αφορούν τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, ηη) Η γνωμοδότηση προς το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη θέσπιση ή τροποποίηση των προδιαγραφών πετρελαιοειδών και λιπαντικών, θθ) Η τήρηση μητρώου και τεχνικού αρχείου εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιι) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ορισμού της εγκατάστασης και διαδρομής των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και των διακλαδώσεών τους, καθώς και των παραρτημάτων τους για έργα φυσικού αερίου, ιαια) Η τήρηση μητρώου πιστοποιημένων εγκαταστάσεων τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονθράκων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα επί θεμάτων χορήγησης αδειών εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, μεταφοράς με αγωγό και απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και ιδίως της τήρησης των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων άσκησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από τους κατόχους αδειών, η επιβολή σχετικών κυρώσεων, η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ββ) Η τήρηση του μητρώου όλων των αδειών που χορηγούνται από το Υπουργείο, η καταχώριση όλων των αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών που χορηγούνται από άλλες αδειοδοτούσες αρχές καθώς και οι μεταβολές αυτών, και η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου αδειών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, γγ) Η παρακολούθηση της καταβολής των ανταποδοτικών τελών από τους κατόχους άδειας εμπορίας, διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων και μεταφοράς με αγωγό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δδ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας των κατόχων άδειας του ν. 3054/2002 (Α΄230) όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, διάθεση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ αργού πετρελαίου, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, εε) Η διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την συνεισφορά των ελληνικών εταιρειών πετρελαίου στο διεθνές κεφάλαιο για αποζημίωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή προϊόντα, στστ) Η μέριμνα επί θεμάτων επιδότησης των εταιρειών εμπορίας για τον εφοδιασμό με πετρελαιοειδή καύσιμα των προβληματικών περιοχών της χώρας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 41Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι ιδίως: α) ο ορθολογικός σχεδιασμός, β) η προώθηση της ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ, β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, γ) Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δ) Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, μέτρων και κινήτρων για την προώθηση και υλοποίηση των επενδύσεων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ββ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ε.Ε., γγ) η εποπτεία της λειτουργίας της σχετικής αγοράς και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου από τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, δδ) η ενημέρωση των επενδυτών για τη νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, εε) η μέριμνα για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η λήψη μέτρων για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ. β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η έκδοση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας, ββ) Η επιμέλεια για όλα τα θέματα σχετικά με την αδειοδότηση των έργων με συντονισμό των φορέων και των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης, γγ) η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες, δδ) ο έλεγχος των μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για απαλλοτριώσεις και σύσταση δουλείας, εε) η μέριμνα για την τήρηση μητρώου αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, και εξαιρέσεων από την αδειοδότηση, στστ) η εποπτεία έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης και της τέως Υπηρεσίας ΕΕΕΑΠΕ, ζζ) η παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και η οργάνωση αυτής μέσω διαδικτύου καθώς και η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης επενδυτών, ηη) η σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και την συμβολή τους στην εθνική οικονομία. γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση προτάσεων για την διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) καθώς και για την προώθηση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ββ) η εισήγηση επί θεμάτων σχετικά με την τιμολόγηση της Η/Ε, γγ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού, είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των τελών για την έκδοση και για τη χρήση των αδειών των δραστηριοτήτων Η/Ε, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης τιμολογίων προμηθευτών Η/Ε, δδ) η μέριμνα για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και για τον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και των όρων των αδειών καθώς και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, εε) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων παραγωγής και εφοδιασμού Η/Ε και συμπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, στστ) η εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά Η/Ε και η έγκριση των γενικών όρων συμβάσεων πώλησης Η/Ε, ζζ) η εισήγηση των ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τα μέτρα προστασίας ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας σε εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, ηη) η εισήγηση των ρυθμίσεων και η διατύπωση προτάσεων για την ασφάλεια εφοδιασμού Η/Ε. δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες : αα) ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών και η προώθηση των διαδικασιών για κήρυξη απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων, παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων και σύσταση δουλείας για έργα εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ββ) η εισήγηση κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας των εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και κανόνων για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τα σχετικά έργα και τη λειτουργία αυτών, γγ) η μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και διανομής Η/Ε και ηλεκτροδότησης των οικισμών και των εγκαταστάσεων της χώρας, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, δδ) η μελέτη και εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διανομής θερμικής ενέργειας, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής Η/Ε και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα.

Άρθρο 42Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι ιδίως: α) η παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις και η λήψη πρωτοβουλιών σε θέματα ενέργειας, αποδοτικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, β) η εισήγηση προτάσεων για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, γ) η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών, β) Τμήμα Στατιστικών, γ) Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η μέριμνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από ενεργειακούς ρύπους, ββ) η συμμετοχή στην εισήγηση προτάσεων στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η παρακολούθηση και ανάλυση του ενεργειακού αποτυπώματός της, των ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών, για τη λήψη κατάλληλων δράσεων, γγ) η σύνταξη εκθέσεων, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπου συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων από τα οποία πηγάζουν νέες υποχρεώσεις, δδ) η παρακολούθηση της πολιτικής των ενεργειακών φορέων ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στο ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, προς αξιοποίηση των στη διαμόρφωση και εισήγηση περαιτέρω πολιτικών, εε) η παροχή πληροφόρησης προς αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με θέματα Ενεργειακής Πολιτικής. β) Στο Τμήμα Στατιστικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα για την συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και η διάχυση όλων των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων που προβλέπονται από το εθνικό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ββ) η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και η εκπροσώπηση της χώρας στις εκάστοτε συναντήσεις εργασίας με στόχο την ανάπτυξη του διεθνούς συστήματος ενεργειακών στατιστικών, γγ) η μέριμνα για την εναρμόνιση με τα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα, την ανάπτυξη του εθνικού μεθοδολογικού πλαισίου στατιστικών ενέργειας, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δδ) η σύνταξη και η αποστολή περιοδικών στατιστικών δελτίων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, εε) η τήρηση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της. στστ) η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των ατομικών δεδομένων. γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων και τη χορήγηση κινήτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, ββ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και η εκπροσώπηση της χώρας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς για θέματα ενεργειακής απόδοσης, γγ) η κατάρτιση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα και η μέριμνα για την εφαρμογή τους, δδ) η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους καθώς και η υποβολή σχετικών εκθέσεων, εε) η τήρηση μητρώων και αρχείων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στστ) ο έλεγχος και η έγκριση ενεργειακών μελετών σε βιομηχανικές μονάδες, που υποβάλλονται στο πλαίσιο αδειοδότησής τους, ζζ) η μέριμνα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προετοιμασία και διάθεση οδηγιών και πληροφοριακού υλικού σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 43Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων είναι ιδίως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της αγοράς καυσίμων, για τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας της και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γ) Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Μητρώου Ελεγκτών» που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Έλεγχος και αξιολόγηση των καταγγελιών πολιτών ή φορέων, γγ) Κατάρτιση των προγραμμάτων των ημερήσιων ελέγχων που πραγματοποιούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), συγκρότηση των κλιμακίων για τη διενέργεια κάθε τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα έγγραφα, έντυπα και υλικά και συντονισμός του έργου των ελεγκτών, δδ) Παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, εε) Παραλαβή και αξιολόγηση των εκθέσεων και αναφορών των Ελεγκτών των ΚΕΔΑΚ και παραπομπή των υποθέσεων στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την περαιτέρω αξιολόγηση και τυχόν κίνηση της διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας, στστ) Παραλαβή των δειγμάτων καυσίμων και παράδοση αυτών, με τις συνοδευτικές τους εκθέσεις, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, για την περαιτέρω απαιτούμενη διαδικασία, ζζ) Συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των ελεγκτών και των λοιπών μελών των ΚΕΔΑΚ, όταν προκύπτει ανάγκη παρουσίας τους ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων, ηη) Εισήγηση στον Προϊστάμενο της ΔΕΔΑΚ των αναγκαίων τροποποιήσεων της διαδικασίας ελέγχου, θθ) Αλληλογραφία με τις Αρχές και τους Φορείς για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των ελέγχων και τήρηση σχετικού αρχείου, ιι) Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων ελέγχων για την αποζημίωση των μελών ΚΕΔΑΚ. β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μέριμνα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού και του εν γένει ηλεκτρονικού υλικού της ΔΕΔΑΚ, καθώς και για τη συντήρηση των μηχανημάτων ελέγχου της ΔΕΔΑΚ και την περιοδική ρύθμιση αυτών, ββ) Παραλαβή από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, των δειγμάτων των ελέγχων και προώθηση αυτών, εφόσον απαιτείται, προς την Αρχή ή τον πιστοποιημένο Φορέα για τις αναλύσεις και τις εξακριβώσεις, παραλαβή των σχετικών εκθέσεων και ενημέρωση του Τμήματος Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων για κάθε ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού, γγ) Μέριμνα για την εκπαίδευση των μελών των ΚΕΔΑΚ και των μελών της ΔΕΔΑΚ, στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων, δδ) Εισήγηση για τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε συναφούς κινδύνου σε πρόσωπα, μέσα ή εγκαταστάσεις, εε) Έκδοση τεχνικών οδηγιών προς τους ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων, για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου, στστ) Συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς και Αρχές για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και των μέσων διεξαγωγής του ελέγχου και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου, ζζ) Οργάνωση και τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης, του αρχείου με τις εκθέσεις και απαντήσεις των Φορέων ανάλυσης των δειγμάτων, του αρχείου του Τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και του αρχείου με τις αποδείξεις και τα παραστατικά των πραγματοποιούμενων δαπανών, ηη) Συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία των στοιχείων των ελέγχων, θθ) Κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της ΔΕΔΑΚ, ιι) Τήρηση του «Ημερολόγιου Ελέγχων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ιαια) Μέριμνα, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και κάθε είδους υλικού (αναλωσίμου ή μη) που κρίνεται αναγκαίο για την διεξαγωγή του ελέγχου, για τη φύλαξη του αναλωσίμου υλικού της ΔΕΔΑΚ και των Κλιμακίων Ελέγχου, για την παραλαβή, φύλαξη, τροφοδοσία, τακτική και έκτακτη συντήρηση και ασφάλιση των οχημάτων ελέγχου κατά την πρόβλεψη του Νόμου, για την διεξαγωγή των διαγωνισμών προμήθειας, ανάθεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών και κατάρτιση και εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων και διεκπεραίωση κάθε έννομης σχέσης της ΔΕΔΑΚ με τρίτους (Φορείς κ.α.) και για την καταβολή, σύμφωνα με το νόμο, κάθε αμοιβής σε εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένα στελέχη, εκπαιδευτές, υπαλλήλους, ελεγκτές και τα λοιπά μέλη των Κλιμακίων και για την πραγματοποίηση κάθε τακτικής ή έκτακτης δαπάνης η οποία απαιτείται κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου και των εργασιών της ΔΕΔΑΚ. γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Τήρηση του «Βιβλίου Κυρώσεων» που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3335 / 2005 και χορήγηση αντιγράφων από αυτό, ββ) Παραλαβή, για αξιολόγηση, των εκθέσεων ελέγχου που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης, γγ) Εισήγηση στη ΔΕΔΑΚ του διοικητικού ελέγχου των παραβάσεων και διαβίβαση των σχετικών φακέλων στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, δδ) Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων, διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της, εε) Σύνταξη των εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης και υποβολή αυτών σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή, στστ) Διατύπωση και παροχή γνώμης στη ΔΕΔΑΚ και τα Τμήματα αυτής για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην άσκηση και τη διαδικασία ελέγχου και μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υποστήριξη της ΔΕΔΑΚ, των Τμημάτων αυτής και των ΚΕΔΑΚ ενώπιον κάθε Αρχής ή Φορέα, ζζ) Εισήγηση της βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και της διαδικασίας ελέγχου και υποβολή σχετικών προτάσεων, ηη) Τήρηση των φακέλων των ελεγχομένων υποθέσεων και του αρχείου του Τμήματος, θθ) Οργάνωση και ενημέρωση της νομικής βιβλιοθήκης και μέριμνα για τη σύνδεση του Τμήματος με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας.

Άρθρο 44ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι ιδίως η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση την αρχή της αειφορίας, την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς να παραβλάπτεται η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και γενικότερα η περιβαλλοντική προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών, β) Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών.

Άρθρο 45Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών είναι ιδίως η εκπόνηση προγραμμάτων ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας, η προώθηση της ανάπτυξης του τομέα, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αντίστοιχων πολιτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών, β) Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών, γ) Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) η μέριμνα και η εισήγηση επί της προώθησης των πολιτικών και της ανάπτυξης του τομέα των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) και ιδίως η παρακολούθηση των διεθνών και εθνικών εξελίξεων, η ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης πολιτικής, ββ) η συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία και τήρηση συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν τις ΟΠΥ, η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης σε ενδιαφερομένους για επενδύσεις στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με τη θεματική υπηρεσία, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, γγ) η εισήγηση μέτρων που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και την τεχνική εξειδίκευση, των επιχειρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και η γνωμοδότηση για την υπαγωγή των σχετικών επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους. β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η εισήγηση για την έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων του ΙΓΜΕΜ και η άσκηση της εποπτείας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως και κάθε άλλου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΚΑ φορέα σχετικού με τις ορυκτές πρώτες ύλες (εκτός ΕΔΕΥ ΑΕ), η μέριμνα για την αναγκαστική εκτέλεση ερευνών από το ΙΓΜΕΜ σε παραχωρήσεις μεταλλείων και για τις οφειλές μεταλλειοκτητών για μεταλλευτικές έρευνες που έγιναν από το Δημόσιο σε παραχωρήσεις τους, ββ) η πρόσκληση των μεταλλειοκτητών για την εντός τριμήνου κατάθεση ειδικής έκθεσης περί των ερευνητικών τους προγραμμάτων, γγ) η εποπτεία και εν γένει διαχείριση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών η οποία σχετίζεται με την αδειοδότηση των ΟΠΥ, τα στοιχεία της οποίας χορηγούνται στο Τμήμα με τη μέριμνα των αρμόδιων θεματικών Διευθύνσεων, δδ) η μέριμνα για την κήρυξη ερευνητέων και εξαιρετέων από το Δημόσιο περιοχών. εε) η γνωμοδότηση επί τοπογραφικών θεμάτων σχετικά με τις ΟΠΥ, στστ) η τήρηση χαρτών σχετικών με το αρχείο των μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια θεματική Διεύθυνση, η καταγραφή και τήρηση σε ενιαίους χάρτες των γεωθερμικών πεδίων της χώρας και κάθε άλλου συναφούς με τη γεωθερμία θέματος, ζζ) η διατύπωση απόψεων επί γεωχωρικών θεμάτων και η ενασχόληση με κάθε συναφές με τις παραπάνω αρμοδιότητες θέμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η παροχή κάθε στοιχείου ή συνδρομής για την υποβοήθηση του έργου των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενέργειας. γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) η διαχείριση του Γεωθερμικού Δυναμικού (ΓΘΔ) της χώρας, η επεξεργασία στοιχείων για την αξιοποίηση και την αξιολόγησή του, η εισήγηση για τη λήψη σχετικών μέτρων και επιβολής σχετικών κυρώσεων κατά παραβατών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η επίλυση σχετικών θεμάτων αστυνόμευσης, ββ) ο καθορισμός / τροποποίηση κριτηρίων και η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό Γεωθερμικών Πεδίων (ΓΘΠ), η μέριμνα για όλα τα θέματα συμβάσεων εκμίσθωσης ΓΘΔ, η σύνταξη τεχνικών όρων προκηρύξεων διαγωνισμών για ΓΘΠ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και για μη ερευνημένους χώρους και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων διανομής θερμικής ενέργειας από ΓΘΔ χαμηλής θερμοκρασίας και εν γένει διαχείρισης ΓΘΔ, γγ) η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2, και φυσικού αερίου, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου σε εκμεταλλεύσεις ΓΘΔ, η τήρηση Μητρώου των επιβλεπόντων στις σχετικές μονάδες και η επίλυση θεμάτων ελέγχου που προκύπτουν εντός σχετικών εκμεταλλεύσεων, δδ) η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων εντός των αντίστοιχων θεσμοθετημένων χώρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών, η εκτίμηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης ΓΘΔ καθώς και η έγκριση σχετικών τεχνικών μελετών και η αξιολόγηση αντίστοιχων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η διατύπωση απόψεων για την έρευνα και εκμετάλλευση ΓΘΔ σε δασικές εκτάσεις, εε) η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης (Θ/Ψ) χώρων, η παρακολούθηση της εξέλιξης των εφαρμογών συστημάτων Θ/Ψ και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και διευκρινίσεων, στστ) η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ΓΘΔ και για την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων σχετικών με την αξιοποίησή τους καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντος και υποπροϊόντων, ζζ) η γνωμοδότηση σε θέματα αρμοδιότητας ΓΘΔ, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream), αποθήκευσης CO2 και φυσικού αερίου, καθώς και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, για την εξυπηρέτηση της έρευνας και αξιοποίησης τους, ηη) η Εποπτεία της ΕΔΕΥ σε τεχνικά θέματα αρμοδιότητάς του, η προώθηση θεμάτων σχετικών με την έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων, καθώς και η πρόσβαση στο αρχείο χαρτών και στοιχείων, που αφορούν την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του, θθ) η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση γενικών κανονισμών ασφαλείας μονάδων εκμετάλλευσης Γεωθερμίας, αξιοποίησης υδρογονανθράκων (upstream) και αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και φυσικού αερίου και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ιι) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και ο έλεγχος της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην έρευνα και εκμετάλλευση των ΟΠΥ, η εισήγηση για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη της Ε.Ε. και η εισήγηση για την έκδοση/τροποποίηση/συμπλήρωση των Κανονισμών Ασφαλείας (ΚΜΛΕ και ΚΓΘΕ), ιαια) η εξέταση προσφυγών επί θεμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης, ιβιβ) η κατάρτιση διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για όλα τα θέματα των μισθώσεων αυτών, όπως η επιβολή κυρώσεων για την παράβαση των σχετικών όρων, η βεβαίωση των μισθωμάτων και η παρακολούθηση είσπραξής τους, ιγιγ) η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για όλες τις περιπτώσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ (υψηλής θερμοκρασίας) σε παραμεθόριες περιοχές και η μέριμνα επί της διαδικασίας απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ΓΘΔ από αλλοδαπά πρόσωπα, ιδιδ) η μέριμνα για την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων (upstream), την αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), και φυσικού αερίου και γενικότερα για γεωτρήσεις αξιοποίησης υπόγειων ταμιευτήρων σε γεωλογικούς σχηματισμούς, ιειε) η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Άρθρο 46Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών είναι ιδίως η προώθηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των μεταλλευτικών, ενεργειακών και βιομηχανικών ορυκτών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών, β) Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών, γ) Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των μεταλλείων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη μεταλλευτική έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών, γγ) Η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως μηχανημάτων και συγκροτημάτων επεξεργασίας ενεργειακών και μεταλλευτικών ορυκτών εντός μεταλλευτικών χώρων καθώς και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, δδ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό μεταλλευτικών περιοχών και μεταλλευτικών ορυκτών, για την εξαίρεση ή μη ορυκτών και περιοχών υπέρ του Δημοσίου, η μέριμνα για την εκτίμηση μεταλλείων και των εγκαταστάσεών τους καθώς και η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας μεταλλείου για λόγους μη ορθολογικής δραστηριότητας, εε) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλείων καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, στστ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παραχωρήσεων μεταλλείων, η κρισιολόγησή τους, καθώς και η εισήγηση για την έκπτωση εκ του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας, ζζ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων αναγκαστικής μίσθωσης μεταλλείων σε μεταλλουργίες και καθορισμού της ποσότητας και της τιμής πώλησης των μεταλλευμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 Α΄153) στις οποίες υπάγονται μεταλλευτικές επιχειρήσεις, η εισήγηση για την έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΜΚ) για υποχρεώσεις κατόχων άδειας μεταλλευτικών ερευνών, μεταλλειοκτητών και εκμεταλλευτών μεταλλείων, ηη) Ο καθορισμός τεχνικών όρων για την απόκτηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, για την παράταση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, θθ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Τμήματος, ιι) Η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και για τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και η μέριμνα για την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας των σχετικών μονάδων ή τμημάτων αυτών, ιαια) Η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας μεταλλείων, ιβιβ) Η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα μεταλλεία μεταλλευτικών και ενεργειακών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την έρευνα, την εκμετάλλευση, την επεξεργασία και κάθε συνοδό δραστηριότητα των σχετικών μονάδων και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας, η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας και οργανογραμμάτων των μονάδων βιομηχανικών ορυκτών και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των βιομηχανικών ορυκτών, γγ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και η επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων, δδ) Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανάκληση, προσωρινή αναστολή και παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών (πλην λατομείων αργίλων πλινθοποιίας και κεραμοποιίας), η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων βιομηχανικών ορυκτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η επίλυση κάθε σχετικού θέματος, καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και επιχειρήσεις, εε) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων βιομηχανικών ορυκτών, η επίλυση σχετικών θεμάτων καθώς και η έκδοση σχετικών οδηγιών, στστ) Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων, σχετικών με τη διαχείριση και την εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών, η μέριμνα για την αυτεπάγγελτη ακύρωση των αποφάσεων αυτών λόγω παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας και η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, ζζ) Η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως βιομηχανικών ορυκτών, η εισήγηση περί των οφελών για την Εθνική και Τοπική οικονομία, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, η εκτίμηση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και των εγκαταστάσεων τους, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών, ηη) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και τα συνοδά έργα τους. γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες : αα) Η μέριμνα για τη σύσταση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας και του καθορισμού των όρων αυτής, η έγκριση των συμβάσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, η βεβαίωση του οφειλόμενου υπέρ του Δημοσίου φόρου, η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, πλην Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), σε παραμεθόριες περιοχές ή από αλλοδαπά πρόσωπα, η παράταση ισχύος των Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) και ο καθορισμός των όρων αυτής, ββ) Η εισήγηση για την παραίτηση, έκπτωση ή κατάργηση του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας, η μέριμνα για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών για τις ανάγκες μεταλλείων και απαλλοτρίωσης αποθεματικού μεταλλείου και η έκδοση απόφασης επίταξης εδαφικών εκτάσεων για την εξόρυξη λιγνίτη μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γγ) Η εισήγηση για τη μίσθωση δημόσιων μεταλλευτικών χώρων απ’ ευθείας ή με δημοπρασία και η μέριμνα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων αυτών, δδ) Η βεβαίωση τελών παραχωρήσεων μεταλλείων και μισθωμάτων δημόσιων μεταλλείων και η απόδοσή τους στους δικαιούχους, εε) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετήσιων στοιχείων, στστ) Η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την Ναξία Σμύριδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών για τα οποία αρμόδιο είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

Άρθρο 47Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών είναι ιδίως η προώθηση της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης των μαρμάρων, των σχιστολιθικών πλακών και των Αδρανών Υλικών και των προϊόντων τους με βάση την αρχή της αειφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων β) Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών γ) Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με την έρευνα, τη λειτουργία και την απόδοση των λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η χορήγηση, η ανάκληση, η προσωρινή αναστολή και η παύση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, η μέριμνα για τη διακοπή λειτουργίας λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας λατομείων αυτών, δδ) Η εισήγηση για το χαρακτηρισμό λατομικών ορυκτών ως μαρμάρων ή σχιστολιθικών πλακών, η μέριμνα για τον καθορισμό αποθεματικών λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας έναρξης της εκμετάλλευσης κατά τις κείμενες διατάξεις, η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών της λατομικής νομοθεσίας για υποχρεώσεις εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών και η παροχή οδηγιών για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και των συνοδών έργων τους. β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης των λατομείων αδρανών υλικών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αυτών καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για προγράμματα επενδυτικών σχεδίων και σχετικών δράσεων, ββ) Η έγκριση τεχνικών μελετών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών, η τροποποίηση αυτών και η έγκριση σχετικών συμπληρωματικών προσαρτημάτων καθώς και κάθε άλλη γνωμοδότηση όπου απαιτείται για τα λατομεία αυτά κατά τις κείμενες διατάξεις, γγ) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων αδρανών υλικών και ιδίως η διακοπή λειτουργίας των λατομείων αυτών για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η έκδοση αποφάσεων, περί συνδρομής προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και η έκδοση αποφάσεων καθορισμού του ύψους πλεονάζουσας παραγωγής λατομείων αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιΐες καθώς και η έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων, δδ) Ο χαρακτηρισμός λατομικών ορυκτών ως αδρανών ειδικών χρήσεων, η παροχή οδηγιών, για τα οριζόντια θέματα του τμήματος, η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αδρανών υλικών και η παρακολούθηση της χωροταξικής διάρθρωσης σε λατομικές περιοχές και η τήρηση σχετικού μητρώου, εε) η διατύπωση γνωμοδότησης αρμοδίως επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) λατομείων αδρανών υλικών και των συνοδών έργων τους. γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Η παρακολούθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παρακολούθηση της τήρησης των διεθνών συμβάσεων εργασίας και της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε συναφή θέματα και η εισήγηση για την τροποποίηση του ΚΜΛΕ καθώς και η εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, ββ) Η εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων σε επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, γγ) Η μέριμνα για την επεξεργασία και έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας και οργανογραμμάτων που καταρτίζονται από τις μονάδες εκμετάλλευσης του κλάδου των λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας καθώς και η επίλυση θεμάτων ελέγχου και λειτουργίας στα λατομεία του εν λόγω κλάδου, δδ) Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, εε) Η έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων περιμετρικά των λατομικών περιοχών καθώς και η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού σε εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών, στστ) Η τήρηση μητρώων επιβλεπόντων και στατιστικών ασφάλειας και η γνωμοδότηση και έκδοση όλων των συναφών πράξεων για την εξυπηρέτηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των μαρμάρων, των σχιστολιθικών πλακών και των αδρανών υλικών, ζζ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τον έλεγχο των εργασιών των σχετικών μονάδων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων, ηη) Η εξέταση προσφυγών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ή η συνδρομή στην Αυτοτελή Υπηρεσία του άρθρου 8 του παρόντος, σχετικά με επιχειρήσεις λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών και των εν γένει μονάδων αξιοποίησης, θθ) Η εξέταση προσφυγών εκμεταλλευτών λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και λατομείων αδρανών υλικών κατά αποφάσεων επιβολής χρηματικών ποινών, λόγω μη υποβολής ετησίων στοιχείων, ιι) Η έκδοση πράξεων και εγκυκλίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των λατομείων μαρμάρων, αδρανών υλικών και σχιστολιθικών πλακών, η παροχή οδηγιών σχετικά με οριζόντια θέματα εκμίσθωσης και λειτουργίας των λατομείων αυτών και η παροχή διευκρινίσεων για θέματα εφαρμογής της λατομικής νομοθεσίας, σχετικά με τη λειτουργία των λατομείων αυτών και θέματα που αφορούν την οριζόντια αντιμετώπιση καθορισμού λατομικών περιοχών, ιαια) Η μέριμνα για την επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων επί λατομείων μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και αδρανών υλικών, καθώς και αυτών που αφορούν τις απαλλοτριούμενες για τις ανάγκες τους περιοχές.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ